XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бінецька О.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ РАДИ ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОК

Бінецька Оксана Володимирівна, аспірант кафедри історії України

Черкаський державний технологічний університет

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ РАДИ ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОК

На території України проживають більше 100 національностей [1, 235], тому дослідження особливостей етнічних питань є актуальним для українського суспільства. Зі здобуттям незалежності, в Україні було прийнято ряд законодавчих актів, які нормують державну політику щодо національних меншин ( «Декларація прав національностей України» від 1 листопада 1991 р., ЗУ «Про національні меншини» 25 червня 1992 р. тощо) [2; 3]. Більше того, основний закон України - Конституція - чітко визначає, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Так, у статті 24 конкретизується: «Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками» [4].

Однією із ознак демократичного суспільства є функціонування різноманітних громадських об'єднань та товариств. Кожна етнічна громада України має право створювати власні організацій. Автор статті вважає за доцільне проаналізувати, на конкретному прикладі - Українській незалежній раді єврейських жінок, особливий вид громадських організацій - жіночі товариства національних меншин.

Як зазначалося, Україна є поліетнічною державою. Значне місце серед національних меншин в Україні посідають євреї. Потрібно зазначити, що чисельність єврейської громади поступово зменшується. Так, за даними перепису 1989 року - на території нашої країни проживало 486,3 тис. осіб єврейської національності, то згідно перепису 2001 року - тільки 103,6 тис. осіб [1, 237]. Єврейська громада приділяє багато уваги питанням національної самоідентичності, про що свідчать активна участь у суспільно-політичному житті, створення єврейських громадських організацій, культурно-просвітницьких центрів, шкіл, відновлення синагог, видавництво газет рідною мовою тощо [5, 10].

Однією із наймолодших, проте найактивніших, громадських організацій національних меншин є Українська незалежна рада єврейських жінок, що була офіційно зареєстрована 14 жовтня 2009 року. Головою організації є Елеонора Гройсман [6].

Українська незалежна рада єврейських жінок представлена в сімнадцяти областях України, вона активно співпрацює з рядом як вітчизняних, так і закордонних державних та громадських організацій. Більше того, в 2010 році товариство увійшло до складу Міжнародної ради єврейських жінок. Остання організація діє на світовій арені з 1912 року та об'єднує громади США, Франції, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії, Росії, Фінляндії, Швеції та інших держав.

Основною метою Української незалежної ради єврейських жінок діяльності є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів єврейських жінок, членів організації, та членів їх сімей. Для досягнення окресленої мети Організація єврейських жінок визначила ряд завдань, які подаються у пункті 2.2. їх Статуту:

- об'єднання зусиль громадських, державних, профспілкових установ, організацій та приватних осіб на підтримку єврейської громади України;

- сприяння розвитку єврейських жіночих громад в Україні;

- сприяння наданню матеріальної допомоги єврейським громадським організаціям та громадянам у реалізації програм та проектів по відродженню та підтримці єврейської культури, освіти, релігійних традицій, вивчення історії та культури єврейського народу, сприянні всебічному розвитку та реалізації єврейських жінок;

- сприяння розвитку єврейської культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступі всіх верств населення до культурних цінностей та художньої творчості;

- сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;

- допомога колишнім в'язням концтаборів та гетто, а також члена їх сімей;

- сприяння задоволенню потреб єврейських жінок, підтримка обдарованих єврейських жінок та їх дітей;

- допомога в отриманні освіти єврейськими жінками та їх дітьми;

- створення робочих місць для єврейських жінок та працевлаштування на робочі місця єврейських жінок;

- культурно-виховна робота з єврейськими дівчатами-підлітками;

- сприяння оздоровленню єврейських жінок, дітей та підлітків;

- сприяння розвитку жіночого лідерства;

- сприяння запобіганню насильства над жінками, продажі жінок, порушенню їх прав, формуванню відносин на засадах рівноправ'я;

- захист громадянських прав єврейських жінок та членів їх сімей;

- сприяння підвищенню ролі єврейської жінки, що проживає в Україні, в суспільному житті України та інших держав;

- сприяння в наведенні тісних контактів між єврейськими жінками України та інших країн, сприяння в поїздках з культурного обміну єврейських жінок України в інші країни та жінок інших країн в Україну [6].

Виконання цих завдань забезпечується шляхом: представництва та захисту своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів (учасників) у державних та громадських органах; залученням до виконання робіт, пов'язаних з виконанням статутних завдань Організації, кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних; сприянням, з метою обміну досвідом, своїм членам в організації поїздок та прийняттю діячів зарубіжних ділових і громадських кіл в Україні; співпраці з Міжнародною Радою Єврейських жінок; ідейної, організаційної та матеріальної підтримки інших об'єднань громадян, надання допомоги у їх створенні; розповсюдженням інформації і пропагування своїх ідей та цілей; участі у розробці інформаційних програм і учбових посібників з питань культурної та культурно-виховної діяльності; здійсненням міжнародних зв'язків; сприянням організаціям та участю у міжнародних культурно-просвітницьких заходах, наукових та практичних змаганнях, конвенціях, семінарах і майстер-класах; укладанням відповідних угод з міжнародними, зарубіжними громадськими і благодійними організаціями, без отримання доходів; заснування засобів масової інформації, Інтернет-видання, створенням установи та організації із статусом юридичної особи, заснуванням підприємств, заснування або вступом спілки; участі у політичній діяльності, проведенням масових заходів (збори, мітинги, демонстрації тощо); внесенням пропозицій до органів державної влади і управління; одержанням від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для реалізації своїх цілей та завдань тощо [6].

Українська незалежна рада єврейських жінок має такі структурні підрозділи: 1. Центр захисту громадянських прав євреїв України; 2. Центр сприяння розвитку єврейських громад; 3. Центр розвитку молодіжних ініціатив; 4. Культурно-освітній центр; 5. Центр по боротьбі з насильством і торгівлею жінками та дітьми; 6. Центр підтримки та допомоги дітям; 7. Центр по збереженню історичної та культурної спадщини; 8. Газета «Київ єврейський», яка виходить в друкованому та електронному вигляді [5].

Таким чином, навіть коротка характеристика об'єднання свідчить про різноплановість діяльності Української незалежної ради єврейських жінок, яка має досить широке коло завдань у суспільно-політичній, правовій, соціально-економічній та культурно-освітній та побутовій сферах життя.

Література:

1. Мащенко І.Ю. Діяльність національно-культурних об'єднань етнічних меншин на території Центральної України: 90-ті роки ХХ століття // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. - К.: Інститут історії України НАН України, 2002. - Вип. 11 С. 235 - 244.

2. Закон України «Про національні меншини в Україні» - Електронний ресурс. Доступний з:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2494-12

3. Декларація прав національностей України. - Електронний ресурс. Доступний з: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1771-12

4. Конституція України. - Електронний ресурс. Доступний з: http://www.rada.gov.ua/konst/CONST1.HTM.

5. Впровадження ґендерних підходів у діяльність органів виконавчої влади: Практичний посібник для державних службовців. -К.: К.І.С., 2004. - 178 с.

6. Персональный сайт Элеоноры Гройсман. - Електронний ресурс. Доступний з: http://www.groisman.com.ua

e-mail: fdance@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>