XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бистрієвська Н.В. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бистрієвська Н.В.

Вінницький інститут економіки ТНЕУ

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

За сучасних умов господарювання результати діяльності кожного підприємства визначаються ефективністю виробництва, яка зумовлюється ступенем задоволення потреб суспільства з мінімальними витратами. Водночас основою і метою діяльності будь-якого підприємства є прибуток, який визначає можливості його розвитку та багато в чому залежить від розміру витрат виробництва. Тому потреба в дослідженні сутності, змісту, особливостей та ефективності формування та використання  витрат на підприємстві та пошук методів їх оптимізації є актуальною і вимагає подальшого проведення досліджень у даній галузі.

Відмітимо, що питанням формування та здійснення витрат на підприємствах, їх оцінка, пошук шляхів зниження і оптимізації є предметом уваги багатьох науковців та практиків. Дослідженням цих питань займаються як зарубіжні, так і вітчизняні фахівці: Шумило Ю. О., Рожелюк В., Володькіна М. В., Бобров В., Величко Г. О., Єщенко П. С., Коблянська О., Бугай И. В., Гриньова В. М., Череп А. В., Савицька Г. В., Николаєва Т., Шанк Дж. та інші, але низка питань залишається невирішеною та потребує подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження теоретико-методичних підходів до визначення сутності  витрат та пошуку ефективних методів щодо їх оптимізації.

Необхідно зазначити, що в умовах ринкової економіки головною метою діяльності кожного підприємства є отримання максимального обсягу доходу та, відповідно, максимального обсягу прибутку. Одним із основних засобів отримання більшого обсягу прибутку є зменшення та оптимізація витрат. Тобто, зважаючи на зазначене,  витрати є важливою економічною категорією, яка характеризує ефективність використання ресурсів виробництва і визначає рентабельність діяльності суб'єктів господарювання.

Категорія «витрати» сьогодні є досить дискусійною. В економічній літературі до теперішнього часу наводяться неоднозначні визначення цього поняття.

Більшість авторів характеризують і визначають категорію «витрати» як сукупність переданих у грошовій формі витрачань підприємства, пов'язаних з виробництвом продукції, наданням послуг, виконанням робіт та їх реалізацією [4, с. 114].

Інші автори трактують «витрати» як  зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно
оцінені [5, с. 62].

Деякі науковці схиляються до думки, що витрати - це сукупність витрат живої та уречевленої праці на виготовлення продукції [2, с. 210; 3, с. 43; 6, с. 143]. Виділяють також витрати як найважливішу частину фінансової діяльності підприємства, тому слід знати порядок їх здійснення, обліку і розподілу [7, с. 189]; витрати як економічну категорію, яка відображає плату виробника за використані ресурси (природні, трудові) та ефективність їх використання в процесі своєї господарської діяльності [8, с. 118].

На підставі наведених трактувань, ми вважаємо, що «витрати» - це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства у застосовуваній і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставлених цілей.

Необхідно відмітити, що на сьогоднішній день у наукових дослідженнях дуже мало приділяється уваги проблемі оптимізації витрат.

Зазвичай оптимізацію трактують як процес вибору найкращого варіанту із можливих.

Також під оптимізацією розуміють процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень.

Серед основних методів оптимізації абсолютної величини витрат суб'єкта господарювання на сьогоднішній день заслуговують на увагу наступні: АВС-аналіз, ХYZ-аналіз та вартісний аналіз (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Методи оптимізації витрат підприємства

АВС-аналіз представляє собою технологію обґрунтування та прийняття управлінських рішень щодо цільової локалізації витрат суб'єкта господарювання для потреб моделі управління його прибутком.

Зауважимо, що основою АВС-аналізу є поняття „центру витрат" - відокремленого функціонально організаційного процесу або явища, що пов'язаний із формуванням однорідної сукупності витрат підприємства. Центр витрат може розглядатися як у масштабах усього підприємства, окремого структурного підрозділу, або ж іншого об'єкта аналізу. Типова сукупність центрів витрат підприємства може включати: (1) обслуговування обладнання, (2) поставку сировини та матеріалів, (3) доставку продукції покупцям, (4) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, (5) та ін.

Зважаючи на вище зазначене, відмітимо, що застосування АВС-аналізу дозволяє:

•-       виділити найбільш суттєві напрями діяльності;

•-       направити ділову активність в сферу підвищеної економічної значущості і одночасно понизити витрати в інших сферах за рахунок усунення зайвих функцій і видів робіт;

•-       підвищити ефективність організаційних і управлінських рішень завдяки їх цільовій орієнтації.

Особливістю  ABC-аналізу є те, що з його допомогою можна визначити значення кожної групи витрат і звернути увагу на основні. При цьому витрати підприємства поділяються на три класи (групи):

Витрати  класу А - це нечисленні (10-15 % загальної величини), але найважливіші витрати, на які доводиться велика частина грошових коштів (близько 75%), вкладених в діяльність підприємства.

Витрати  класу В  відносяться до другорядних і вимагають меншої уваги, ніж  витрати класу А. З витратами класу В пов'язано приблизно 20% грошових коштів.

Витрати класу С складають значну частину в номенклатурі використовуваних матеріалів, але недорогих, на них приходиться найменша частина вкладень - 5%.

Оскільки 75% витрат доводиться на 10-15% усіх витрат, то найбільш ретельний контроль здійснюється відносно саме цієї групи.

Не менш важливим методом оптимізації витрат на підприємстві є XYZ - аналіз, який  являє собою технологію обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації абсолютної величини витрат підприємства шляхом виявлення та ідентифікації резервів їх зменшення, а також визначення методів мобілізації таких резервів.

При цьому формуються наступні три укрупнені групи витрат підприємства:

X-витрати: перші найбільші статті витрат, частка яких складає не менше 50 відсотків сукупних витрат суб'єкта господарювання;

Y-витрати: наступні статті витрат, частка яких складає не менше 25 відсотків сукупних витрат суб'єкта господарювання;

Z-витрати: решта статей витрат, частка яких, відповідно, складатиме не більше 25 відсотків сукупних витрат суб'єкта господарювання.

Зрозуміло, що найбільша увага при виявленні резервів скорочення витрат суб'єкта господарювання або ж оптимізації їх структури зосереджується на групі X-витрат, які спроможні забезпечити максимальну віддачу, у той час як навіть суттєве скорочення статті витрат, що включена до групі Z-витрат, у масштабах підприємства забезпечить несуттєву (а, інколи, і невиправдану) економію. Крім того, реалізація XYZ-аналізу передбачає його інтеграцію із іншими фінансово-математичними методами, оскільки XYZ-аналіз являється лише методологічною основною, що дозволяє прискорити прийняття обґрунтованих управлінських рішень, а також скоротити витрати (як фінансові витрати, так і витрати часу) на їх прийняття.

Якщо попередні форми та методи оптимізації абсолютної величини витрат підприємства були зорієнтовані виключно на пошук та мобілізацію резервів скорочення витрат, то вартісний аналіз передбачає дослідження процесу формування витрат суб'єкта господарювання у співвідношенні із їх доцільністю - співставлення (визначення кореляції) абсолютної величини статті витрат на виготовлення продукції із її впливом на рівень якості такої продукції.

Відповідно, метою вартісного аналізу є пошук резервів скорочення витрат суб'єкта господарювання, мобілізація яких не матиме негативного впливу на якість продукції (або інші цільові характеристики, визначені менеджментом підприємства у якості критеріїв оптимізації) або забезпечення напрямків покращення цільових характеристик виробничого процесу та продукції за наявного рівня витрат.

Відмітимо, що при оптимізації витрат, за допомогою використання різноманітних фінансово-математичних методів, ми маємо змогу обґрунтувати як абсолютні та відносні величини, так і структуру витрат.

Таким чином, на нашу думку, з метою якомога оптимального зниження витрат необхідно глибоко вивчати усі статті витрат підприємства. Тому що при управлінні  підприємством головною метою є не максимальне зниження витрат на виробництво, а насамперед оптимальне, тобто таке, яке б забезпечило отримання підприємством запланованої суми прибутку.

Виходячи з вище викладеного слід констатувати, що з розвитком нових економічних методів і підходів витрати підприємства піддаються все більшому управлінському впливу, з'являються можливості знайти більш ефективні шляхи їх оптимізації та зниження. Отже, посилення уваги до витрат підприємства має першочергове значення, оскільки від правильної оцінки реальної собівартості залежить ефективність управління виробництвом, що в підсумку вплине на фінансовий результат діяльності підприємства.

Література:

•1.     Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XXV, зі змінами та доповненнями.

•2.     Бобров В. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. - К.: Вища школа, 2003. - 719с.

•3.     Величко Г. О. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. - Одеса: Пальміра, 2006. - 653с.

•4.     Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004,  - 194с.

•5.     Економіка підприємства: Підручник/за ред. С. Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2002, - 528с.

•6.     Єщенко П. С. Сучасна економіка: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2005. - 325с.

•7.     Коблянська О. Фінансовий облік: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004.-473с.

•8.       Шумило Ю. О. Уточнення теоретичної сутності категорії витрат в управлінні підприємством//Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 3. - С. 117-119.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>