XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЇ

Kotenyova Nelly, the 1st year student, faculty of Management

Zhukova Olena, PhD, science and language supervisor

Donetsk State University of Management

BUSINESS-ORGANIZATIONS

Partnerships are voluntary combinations of from 2 to 20 persons formed for the purpose of carrying on business with a view of profit. This type of organization represents a logical development from the one - person business since the obvious method by which such a firm may acquire further capital is to form a partnership. The motive, however, may not be financial and partnerships are often formed in order to bring new ability and enterprise into the business.

The partners usually share in the task of running the business, but a partner need not play an active role. A person who joins a partnership, supplying capital and sharing in the profits, but taking no part in the management is known as a dormant or sleeping partner. Partnerships are a common form of business organization in such professions as law, accountancy, surveying, and medicine.

The advantages of this type of firm are similar to those of the one - person business. It is a flexible organization which allows a greater degree of specialization than the one - person business; one may be responsible for buying, one for selling, one for production, and so on. Since it has greater access to capital, it can achieve greater size than the sole proprietor.

The great disadvantage, like that of the one - person business, is the fact that the liability of the partners is unlimited and they are all fully liable for the acts of the other partners. There are, however, some limited partnerships which have to be registered with the Registrar of  Companies. In such firms some partners (e.g. dormant partners) may have their liability limited to some specified sum, but at least one of the partners must have unlimited liability.

The survival of a partnership depends upon the continued harmonious relationship between a number of people in situations which often give much cause for disagreement. Thus, where trading risks are very great, the partnership is not a very stable type of organization.

Переклад

БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЇ

Партнерство є добровільною організацією від 2 до 20 осіб, яка створюється для проведення бізнесу з метою отримання прибутку. Цей тип організації являє собою логічний розвиток приватного бізнесу в момент, коли стає очевидним необхідність залучення додаткового капіталу, внаслідок чого і утворюється партнерство. Однак, фінансові і партнерські відносини, найчастіше формуються з метою одержання нових можливостей у підприємництві та бізнесі.

Звичайно партнери вирішують загальну задачу ведення бізнесу разом, але партнери не повинні відігравати активну роль. Людина, яка приєднується до партнерства, поставляє капітал і бере участь в прибутках, але не бере участі в управлінні називають неактивним або пасивним партнером. Партнерство загальноприйнята форма організації бізнесу в таких професіях як бухгалтерський облік, геодезія і медицина. Переваги цього типу фірм схожі видом бізнесу. Це гнучка організація, яка дозволяє підвищити ступінь спеціалізації. Партнери завжди спеціалізуються на одному або декількох аспектах бізнесу, один відповідальний за покупку, один - за продажі, один - за виробництво, і так далі. Оскільки вона має більший доступ до капіталу, вона може досягти більшого розміру, ніж одноосібний власник. Великим недоліком, як і одна людина в бізнесі, є той факт, що відповідальність партнерів є необмеженою, і всі вони повністю несуть відповідальність за дії інших партнерів. Є, проте, деякі обмежені партнерства, які має бути зареєстровані в Реєстрі Компаній. У таких фірмах деякі партнери (наприклад, неактивні партнери) можуть мати відповідальність обмеженою деякими зазначеними сумами, але принаймні один з партнерів повинен мати необмежену відповідальність. Існування партнерства залежить від триваючих гармонійних стосунків між людьми в ситуаціях, які часто дають серйозні підстави для розбіжностей. Таким чином, якщо торговий ризик дуже великий, партнерство є не дуже стабільним типом організації.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>