XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бобик О. Л. СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

Бобик Ольга Леонідівна

Національний університет «Острозька академія»

СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ

У статті розглянуто процес організації комунікативних потоків у державних органах влади. Виявлено основні проблеми, які знижують ефективність функціонування інформації між комунікативними зв'язками в установі та надано рекомендації щодо вдосконалення комунікацій у органах державної влади.

Ключові слова: комунікація, комунікативний процес, комунікативні зв'язки у державних установах.

  

Інформація тепер є одним з найваживіших ресурсів розвитку суспільства. Інформація, як сукупність потрібних відомостей і даних для успішного здійснення аналізу, контролю, прийняття й організації виконання управлінських рішень, є невід'ємною складовою ефективного управління установою.

Жодна організація не може існувати без розвиненої інформаційної інфраструктури. Особливу значимість вона набуває в сучасних умовах, коли здійснюється справжня інформаційна революція - стрімке, кількісне і якісне перетворення інформаційної сфери, що супроводжується трансформацією не тільки технічної, а й соціальної, соціокультурної основи людства. На пріоритетні позиції у світі починають виходити не ті країни, які виробляють найбільшу кількість озброєння чи видобувають енергетичних ресурсів, а ті, які, спираючись на новітні наукові і технічні ідеї, реалізуючи їх у різноманітних потоках інформації та відповідних технічних засобах, рухаються швидше інших у створенні та ефективному використанні комунікаційних систем і мереж, в їх практичному застосуванні у процесах управління [5, c. 218].

Існує думка, що цілою державою можна керувати завдяки грамотній комунікації. Ця ідея належить Вінеру, який зазначив, що суспільна система не тільки є організованим цілим, подібно індивідууму, а й «Скріплюється в ціле системою зв'язку..., володіючи динамікою, в якій кругові процеси зворотного зв'язку відіграють важливу роль».

Тому, щоб бути успішними не лише на рівні організації, а й на рівні держави нам потрібно навчитися правильно працювати з інформацією, вміти здійснювати комунікацію між представниками різних ланок управління, знати ті чинники, які негативно впливають на процес комунікації у державних органах влади.

Управлінська діяльність повністю ґрунтується на інформації та комунікації і здійснюється у вигляді цілісної системи інформаційних взаємодій між персоналом організації. Тому ефективність комунікативного процесу визначає міру продуктивності не лише окремого інституту, а й держави загалом.

Комунікація - це  складний процес, який включає обмін інформацією між людьми або групами людей, і складається з ряду взаємопов'язаних кроків, кожен з яких відіграє суттєву роль у забезпечені розуміння і сприйняття інформації іншою особою [3, c. 178].

Комунікаційним називають процес, у ході якого дві чи більше особи обмінюються і осмислюють отриману інформацію, мета якої полягає у мотивуванні певної поведінки чи впливу на неї [1, c. 157]. Спілкуванням пронизана вся система управління установою. Проте комунікація не обмежується простим передаванням інформації. Вона має впливати на поведінку того, кому  адресована, мотивувати його до певних дій. А це можливо у тому випадку, коли вона буде достовірною, своєчасною, повною та релевантною.

За данними соціологічного дослідження процес організації комунікативних потоків у державних органах влади відбувається на середньому рівні. Основними проблемами, які знижують ефективність комунікативної взаємодії є: несвоєчасність, незрозумілість, недостовірність інформації; поганий психологічний клімат в колективі, нечіткий розподіл прав і обов'язків працівників; погано налагоджений зворотній зв'язок. Варто враховувати ці особливості і намагатися постійно удосконалювати процес передачі інформації, адже комунікації є невід'ємним атрибутом управління. Вони зв'язують окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість координувати їх дії, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти допущені помилки, доручати нові завдання тощо, з'єднують її із зовнішнім середовищем - дозволяють отримувати інформацію про стан взаємодії з громадськістю.

Комунікації  в органах державної влади потребують значного розвитку та вдосконалення. Ефективність організації комунікативних потоків впливає на продуктивність праці кожного працівника і установи загалом. Спеціалістам у сфері менеджменту слід вдосконалювати кваліфікаційний рівень і досягати більших результатів у боротьбі за якість організації комунікативного процесу на всіх рівнях управління. Причому, якість стосується не лише технічної сторони але й змісту інформації. Працівники, перш за все, потребують достовірної, зрозумілої, релевантної інформації, а не жорсткої необ'єктивної критики, яка спричинена неефективним, невчасним виконанням  посадових обов'язків.

Організувати та оптимізувати комунікативні зв'язки в організації - справа складна і потребує неабияких навичок та вмінь у сфері менеджменту, соціальної психології та психології управління.

Кожен керівник повинен бути готовим вирішувати складні комунікативні  проблеми, тому варто постійно поглиблювати практичний досвід, який допоможе знайти найбільш ефективні методи управління, оволодіти вмінням раціонально організувати працю своїх підлеглих, найбільш повно мобілізувати їх творчу ініціативу.

Типовою проблемою внутрішньої комунікації є недостатня інформованість персоналу. Як наслідок - відсутність взаєморозуміння у колективі, конфлікти і опір політиці керівництва [2, c. 25]. Тому варто постійно поширювати основні данні про діяльність установи і події, які в ній відбуваються, вертикальними каналами.

В українському менеджменті, при здійсненні вертикальних комунікацій, в основному, покладаються на комунікації зверху вниз. Надмірне використання лише нисхідних комунікацій спричиняє спотворення інформації, її помилкову інтерпретацію і, як наслідок, збільшення витрат, пов'язаних із виправленням помилок. Тому варто більше зважати на ті переваги, які дає установі використання висхідних комунікацій, тобто налагодження зворотнього зв'язку.

Зворотній зв'язок помітно підвищує шанси на ефективний обмін інформацією, дозволяє обом сторонам позбавитись шуму [6, c. 214].

Інформаційне забезпечення процесу управління має відбуватися за добре налагодженою системою. Тільки так менеджери зможуть своєчасно отримувати інформацію, яка потрібна для прийняття управлінських рішень.

Література:

1. Грифін, Р. Основи менеджменту [Текст]: навч. посіб. / Р. Грифін. - Л.: БаК, 2001. - 624 с.

2. Дикань, Н.В. Менеджмент [Електронний ресурс] / Н.В. Дикань. - Режим доступу: http://www.znannia.com.ua/ - Заголовок з екрану.

3. Мескон, М.Х. Основы менеджмента [Текст] / М.Х. Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Дело, 2000. - 704 с.

4. Осовська, Г.В. Комунікації в менеджменті [Текст]: навч. посіб. / Г.В. Осовська. - К.: «Кондор», 2003. - 218 с.

5. Руддінська, О.В. Менеджмент [Текст]: підруч. / О.В. Руддінська. - К.: Ельга Ніла - Центр, 2002. - 335 с.

6. Стадник, В.В. Менеджмент [Текст]: навч. посіб. / В.В. Стадник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>