XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бобов Г.Б. СУТЬ ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ В АПК

Бобов Г.Б.

Уманський національний університет садівництва

СУТЬ ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ В АПК

Під інтегрованими формуваннями розуміють горизонтально та (або) вертикально інтегровані комплекси, що сформовані з кількох юридичних та/або фізичних осіб і поєднують розробку (розвідування, видобуток), виробництво, реалізацію, післяпродажне обслуговування споживачів кінцевої продукції міжгалузевого технологічного циклу та ресайклінг відходів споживання кінцевої продукції [2].

Інституційні перетворення в системі АПК у напрямку поглиблення спеціалізації та концентрації сільськогосподарського виробництва на базі міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції проводилися ще при планово-командній економіці 70-80-х років минулого сторіччя. Створювалися й активно розвивалися великі технологічні блоки із централізованим управлінням - науково-виробничі об'єднання (НВО), міжгосподарські підприємства (в агрохімії, меліорації, насінництві тощо), агропромислові комбінати, районні агропромислові об'єднання кооперативного типу та агрофірми. Метою їх створення було з'єднання декількох галузей АПК і підвищення ефективності. Проте, як правило, ціль не була досягнутою, оскільки в процесі їхнього функціонування проявилися суперечності господарського характеру [1]. Інституціальне реформування АПК не супроводжувалося адекватним реформуванням виробничих сил і виробничих відносин. Тому великі інтегровані структури поступово втратили свої переваги та самоліквідувалися.

На сучасному етапі головною передумовою розвитку інтеграційних процесів в АПК є більш повне використання економічного, соціального, земельного, виробничого, фінансового, наукового та трудового потенціалу з метою підвищення темпів росту виробництва та якості сільськогосподарської продукції. Говорячи про агропромислову інтеграцію сьогодні, слід мати на увазі процес об'єднання пов'язаних у технологічному ланцюгу підприємств різних галузей АПК, які забезпечують послідовну реалізацію технологічного процесу виготовлення кінцевого споживчого продукту, що забезпечує високий синергетичний ефект від свого функціонування як системи [3]. Основним завданням при цьому є забезпечення скоординованої діяльності різних господарсько-правових структур, які беруть участь у циклі виробництва, спрямовуючи зусилля на економічну та соціальну заінтересованість кожної з них в одержанні високого кінцевого результату, в кращій організації та стабілізації сільськогосподарського ринку.

Отже, інтегрованими формуваннями в АПК є агропромислові формування, створені на основі вертикальної та/або горизонтальної інтеграції кількох раніше ізольованих юридичних та/або фізичних осіб (структур, які беруть участь в організаційно-технологічному циклі виробництва конкретних видів готових до споживання продуктів харчування, а точніше - структур, що взаємопов'язані при виробництві конкретної сільськогосподарської продукції, її зберіганні, транспортуванні, переробці та реалізації, а також виготовленні необхідних знарядь праці та матеріалів для забезпечення безпосередньо самого сільськогосподарського виробництва та переробки його продукції на основі впровадження новітніх технологій, прийомів і методів) шляхом їх об'єднання або поглинання з метою підвищення темпів росту виробництва цієї продукції та її якості.

Горизонтальна інтеграція за змістом може мати виробничу, фінансово-кредитну, освітньо-консультативну та соціальну спрямованість, вертикальна ж реалізується за виробничим, маркетинговим та комплексним напрямами. Напрям інтеграції визначається внутрішнім змістом інтеграційних процесів та їх предметною стороною.

Для АПК України найбільш характерною є інтеграція сільського господарства з переробною промисловістю та іншими галузями, а також інтеграція з наукою з метою створення умов для прискореного впровадження досягнень науково-технічного прогресу в АПВ [3].

Учасники інтегрованого формування поділяються на дві групи: інтегратори та інтегровані (кооперативні) члени. Інтеграторами (бізнес), як правило, виступають підприємства, в яких відбувається безпосередньо виробництво продукції, а інтегрованими членами (інституції) - підприємства інфраструктури бізнесу.

Інтеграторами в АПК зазвичай є переробні та сільськогосподарські підприємства. При цьому інтеграційні зв'язки між різними господарюючими суб'єктами є системоутворюючим фактором, що сприяє ефективній реалізації економічних відносин та отриманню більшого сумарного ефекту.

В залежності від розвитку інтеграційних зв'язків економічна система АПК характеризується різними рівнями інтегрованості [1]:

•-  перший рівень - інтеграційні процеси, які не супроводжуються істотними змінами виробничого напряму господарств в цілому;

•-  другий рівень - інтеграція, при якій забезпечується виробництво сільськогосподарської продукції та промислова переробка її частини. Вона характеризується кількома видами продукції, що виробляється;

•-  третій рівень - інтеграція, при якій здійснюється замкнений цикл виробництва та реалізації кінцевого продукту, а також обслуговування основного виробництва, інформаційне і наукове забезпечення.

Література:

1. Жиляев Е. А. Место и роль интегрированных структур хозяйствования в стабилизации развития и экономического роста АПК : Дис. канд. наук / Евгений Александрович Жиляев. - Орел, 2002. - 186 с.

2. Загорский А. Л. Формирование и реализация конкурентных стратегий интегрированных бизнес-групп : диссертация ... доктора экономических наук / Андрей Леонидович Загорский. - СПб, 2006. - 354 с.

3. Гарасим А. П. Формування і ефективність інтегрованих виробництв у молокопродуктовому підкомплексі АПК : дисертація ... канд. екон. наук / Адріан Петрович Гарасим. - Тернопіль, 2003. - 173 с.

e-mail: kler@list.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>