XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боднарук Р.М., Д’якур М.В., Лучик Г.М. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ БЕЗРОБІТНИХ В УКРАЇНІ ЗА 2008-2010 РОКИ

Боднарук Р.М., Д'якур М.В.

Науковий керівник: Лучик Г.М.

Буковинська державна фінансова академія, м. Чернівці

 СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ БЕЗРОБІТНИХ В УКРАЇНІ ЗА 2008-2010 РОКИ

Становлення ринкових відносин в Україні та інших країнах з перехідною економікою супроводжувалось низкою негативних явищ на ринку праці, одним з яких було виникнення та поширення безробіття. Вимушена перерва в роботі протягом тривалого часу знижує професійну кваліфікацію та знецінює людський капітал, послаблює мотивацію до праці, зменшує її продуктивність для незайнятих осіб, що негативно позначається на якості робочої сили. Незаперечним є і той факт, що безробіття тісно пов'язане з проблемами поширення бідності, соціальної нестабільності, що становить загрозу національній безпеці та соціальному прогресу. Актуальність даної проблеми посилюється ще більше за умов подальшої реструктуризації економіки та перерозподілу робочої сили між секторами, пов'язаними зі вступом України до СОТ, лібералізацією зовнішньої торгівлі та майбутньою європейською інтеграцією.

Не дивлячись на негативні прогнози, рівень безробіття в Україні виявився нижчим, ніж у середньому по країнах Євросоюзу. Експерти зазначають, що рівень безробіття серед українського населення 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), знизився з 9,9% економічно активного населення за І півріччя 2009 року до 9,2% за І півріччя 2010 року. В той же час, в середньому по країнах Євросоюзу він виріс з 8,8% до 9,6% [4].

Разом з тим рівень безробіття є досить диференційованим за окремими регіонами України. Однак, характерною рисою безробіття в Україні протягом останніх років є його стабільність відносно певних регіонів. Так, станом на 2010 рік найвищий рівень зареєстрованого безробіття для осіб працездатного віку (за методологією МОП) характерний для Рівненської - 13,0% (14,2% за аналогічний період 2009 року), Чернігівської - 12,6% (13,0%), Тернопільської - 12,2% (12,9%), Сумської - 12,1% (12,7%). Найнижчі показники рівня безробіття за дані періоди склалися в Одеській області - 7,0% (7,7%), м. Києві - 6,7% (7,2%) та м. Севастополі - 7,1% (7,6%) [3].

Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в різних регіонах України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення нових робочих місць і природному прирості населення, рівень безробіття в вищенаведених областях у майбутньому набуде ще більшої гостроти. Тому впровадження ринкових реформ повинно мати чітке узгодження з розробкою загальнодержавними та місцевими органами влади запобіжних заходів щодо зайнятості населення.

Таблиця 1

Динаміка кількості незайнятого населення, що перебувало на обліку в державній службі зайнятості, за статтю у 2008-2010 рр.

Роки

Всього, тис.осіб

за статтю, тис.осіб

Динаміка, %

жінки

чоловіки

жінки

чоловіки

2008

876,2

477,9

398,3

100,0

100,0

2009

542,8

291,3

251,5

61,0

63,2

2010

564,0

303,8

260,2

63,6

65,3

 За даними таблиці 1 динаміка кількості незайнятого населення в Україні не має сталої тенденції. Це доводить обчислення динаміки незайнятих чоловіків і жінок у 2008-2010 рр. за формулою . Зокрема, якщо взяти за базу 2008 рік, то у 2009 році кількість безробітних жінок зменшилася з 477,9 тис. осіб до 291,3 тис. осіб, що становить 61,0 % від 2008 р., а у 2010 році кількість безробітних жінок складала 63,6 % від 2008 р. Що ж до чоловіків, то у 2009 році кількість безробітних чоловіків зменшилась з 398,3 тис. осіб до 251,5 тис. осіб, що становить 63,2 % від 2008 року. А у 2010 році кількість безробітних чоловіків складала 65,3 % від 2008 року. Якщо розглядати структуру безробітних (відношення чоловіків до загальної кількості безробітних та відношення жінок до загальної кількості безробітних), то дані дослідження свідчать, що безробітних жінок в Україні дещо більше, ніж чоловіків, а саме 54,5% від загальної кількості безробітних у 2008 р., 53,7% у 2009 р. та 53,9% у 2010 р. [3]

За даними Держкомстату України, протягом 2007-2008 років рівень безробіття сільського населення працездатного віку за методологією МОП залишався без змін на рівні 6,6 %, в той час як рівень безробіття міського населення зменшився на 0,6 % [3]. В першому півріччі 2009 р. тенденція збереглася: рівень безробіття сільського населення зменшився порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 0,1%, міського - на 0,3%. Між тим, за оцінками експертів рівень безробіття в сільській місцевості може бути на порядок вищим від офіційно зареєстрованого Держкомстатом і сягати 2,3 млн. осіб працездатного віку.

Згідно з результатами проведеного аналізу до категорій осіб із найбільшими проблемами працевлаштування належать: чоловіки, особи у віці 40-59 та 15-24 років, безробітні з повною загальною середньою освітою та ті, що проживають у міській місцевості.

Основними причинами незайнятості безробітних віком 15-70 років (за методологією МОП) у 2010 році було вивільнення з причин економічного характеру (43,0%), звільнення за власним бажанням (27,4%), непрацевлаштування після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів (13,7%). А однією з визначальних рис сучасного стану безробіття в Україні, на яку слід звернути особливу увагу, є висока питома вага безробітних серед осіб з повною вищою освітою.

Виходячи з вищезазначеного, стає очевидно, що проблема безробіття є ключовою в економіці України, і, безумовно, потребує невідкладного вирішення. Завданням сучасного етапу в сфері регулювання зайнятості є перехід до активної політики на ринку праці, яка, на жаль, зараз в Україні не здійснюється. Тому, для поліпшення стану зайнятості населення необхідно здійснювати наступні заходи: створити нові робочі місця паралельно з вже існуючими; розширити сферу послуг; збільшити дотації на створення робочих місць, пільги при найманні, допомогу малому і середньому бізнесу; підвищити кваліфікацію кадрів; створити інвестиційні фонди міністерств і відомств тощо.

Набувають також виняткової актуальності заходи для можливого запобігання значного поширення безробіття і пом'якшення його соціальних наслідків. І лише цілеспрямоване активне підвищення рівня зайнятості та зниження безробіття населення допоможе вивести економіку України на більш високий рівень і дати простір для розвитку ринкових і соціальних перспектив.

Література:

1. Акіліна О.В. Аналітичний огляд ринку праці в Україні / О.В.Акіліна // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №10. - С.152-159.

2. Нікіфоров П.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям / П.О.Нікіфоров, А.О.Вольська // Фінанси України. - 2008. - №10. - С. 22-30.

3. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державного комітету статистики України - Режим доступу: http:/www.ukrstat.gov.ua - 2008-2010.

4. Рівень безробіття в Україні нищий ніж в Європі [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://finpost.info/2011/01/01/riven-bezrobittja-v-ykrajini-nyzhchyj-nizh-y-jevropi.html - 2011.

 

e-mail: rimmabo@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>