XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боднарюк І.В. НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ПРИДБАННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

Боднарюк Ірина Володимирівна
Студентка 4-курсу
Чернівецький торгівельно-економічний інститут КНТУ

НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ ПРИДБАННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

Сьогодні в Україні створюється надійна податкова система, яка повинна сприяти ефективному функціонуванню економіки. З реформуванням державної податкової служби вона перетвориться на структуру європейського зразка, проте часто у платників податків виникають підстави вважати, що протиріччя між законодавчими та нормативно-правовими актами різного ієрархічного рівня, які регулюють податкові відносини, дійсно існують. Тому платники податків, застосовуючи норми податкового законодавства, мають керуватися податковими роз’ясненнями, а в разі відсутності податкового роз’яснення щодо застосування конкретних норм законодавства – звертатись у визначеному законодавством порядку до податкових органів за його отриманням. Обов’язково слід застосовувати рішення Конституційного Суду України. Інформативно можна також застосовувати роз’яснення та інформаційні листи державних органів, наділених компетенцією тлумачити законодавство комітетів Верховної Ради України, судових, податкових органів, тощо. [1, с.23]
Даною проблемою займалися Сердюк В.М., Юровський Д. [1, с.24] Проте ними був розглянутий загальний порядок вирішення колізій між нормами законодавчих актів. Метою даної роботи є висвітлення та вирішення проблеми, яка випливає з порівняння Закону про ПДВ та Закону про оподаткування прибутку підприємств в трактуванні віднесення суми ПДВ. Розглянемо приклад, в якому спостерігаються протиріччя між законами стосовно оподаткування при придбанні та експлуатації легкових автомобілів. При придбанні легкового автомобіля на підприємстві сума ПДВ включається до податкового кредиту. Згідно пункту 7.4.2 Закону про Податок на додану вартість «не включається до складу податкового кредиту та відноситься до складу валових витрат сума податку, сплачена платником податку при придбанні легкового автомобіля»[2]. Проте згідно пункту 5.4.10 Закону про оподаткування прибутку підприємств «не включаються до складу валових витрат витрати платника податку пов’язані з стоянкою та паркуванням легкових автомобілів, а також 50% витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів».[3] В цьому пункті також зазначено, що « до валових витрати платника податку відносяться витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності (крім тих, що підлягають амортизації) легкових автомобілів, що належать платникам податку», проте ми не можемо скористатися цим пунктом, оскільки це стосується основної діяльності підприємства, наприклад, якщо воно займається перевезенням або є туристичною фірмою, а в нашому випадку легковий автомобіль числиться на балансі, як основний фонд. Згідно пункту 8.2.1 Закону про оподаткування прибутку підприємств «під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом. Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку», в пп.8.4.1 сказано, що «у разі здійснення витрат на придбання основних фондів балансова вартість відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання з урахуванням транспортних та страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв’язку з таким придбанням, без урахування сплаченого податку на додану вартість». Таким чином, можна помітити, що Закон про Податок на додану вартість та Закон про оподаткування прибутку підприємств дещо неоднозначно трактують оподаткування при придбанні та експлуатації легкових автомобілів. В зв’язку з цим у бухгалтера підприємства виникають певні незручності, пов’язані з розрахунками суми ПДВ, що може призвести до помилкового відображення суми податку. Вирішити дану проблему можна таким шляхом: або прямо дозволити включення суми ПДВ до складу валових витрат підприємства, а не сплачувати з прибутку підприємства, або при придбанні легкового автомобіля суму ПДВ необхідно включити до податкового кредиту, як трактує Закон про оподаткування прибутку підприємства, хоча Закон про податок на додану вартість забороняє такий крок.
Таким чином, можна зробити висновок, що неоднозначність тлумачення законодавчих норм – проблема податкового законодавства, яким передбачено, що у разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення на користь як платника податків, так і контролюючих органів, рішення приймається на користь платника податку. В нашому випадку неоднозначне трактування віднесення суми ПДВ передбачає виникнення колізії в чотирьох моментах: відносити суму ПДВ до валових витрат, податкового кредиту, у вартість основних фондів чи сплачувати з прибутку підприємства. Тому при придбанні легкового автомобіля сміливим платникам податку ми рекомендуємо все ж таки включати суму ПДВ до складу валових витрат підприємства, а не сплачувати з прибутку.В подальшому необхідно відкорегувати норми законодавчих актів, для того, щоб не дозволити неоднозначність тлумачення законодавчих норм.
Література:
1. Вісник податкової служби України №48, грудень, 2007р.
2. Закон України "Про податок на додану вартість" №168/97-ВР від 03.04.97 р. з урахуванням змін та доповнень, внесених Законом України №2505 від 25.03.2005р.
3. Про оподаткування прибутку підприємств (з наступними змінами та доповненнями). Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 03.04.1997р. №167/97.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>