XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боднарюк Ю.В. АНГЛІЙСЬКИЙ ЗАГОЛОВОК ЯК ФУНКЦІЙНЕ СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ

Боднарюк Юлія Володимирівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

АНГЛІЙСЬКИЙ ЗАГОЛОВОК ЯК ФУНКЦІЙНЕ СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ

 Заголовок газетної статті є  більше, ніж просто слово або пропозиція, що стоїть перед текстом. Він описується у кореспонденціях, статтях, нарисах, зв'язок заголовка з текстом просліджується лише приблизно.  При чому він дає лише контури, зразкову схему статті і є  не байдужим  у стильовому відношенні. Характер заголовка, його композиція, методика, ритм є важливими стилеутворюючими чинниками наступного викладу.

Проблема визначення англомовного газетного заголовку завжди була цікавим об'єктом для вивчення та дискусії багатьма вченими, як зарубіжними так і вітчизняними, серед яких: І.В. Арнольд, О.О. Лазарева, Н.В. Шевченко та інші. Проте на сьогодні потреба у висвітленні функцій та структури англійського газетного заголовка не вичерпна. Тим більше, що погляди щодо вказаної проблеми серед науковців є досить різними. Перш ніж дослідити функцію та структуру англійського газетного заголовка слід з'ясувати поняття «заголовок». Стосовно визначення останнього існує багато точок зору. Зокрема на думку В.М. Ронгінського, «заголовок» - це речення (або комплекс речень), які виконують функцію назви твору (або його частини), що стоять перед текстом твору й відображають деяку сторону його ідейно-тематичного змісту» [8, с. 15]. В.С. Мужев поділяє наведену точку зору і  також не відокремлює назву від поняття «текст»: «Заголовок» - це цілісна одиниця мови, яка стоїть перед тестом, яка вказує на зміст цього тексту та відокремлює даний відрізок мови від інших [7].

Варто зазначити, що  заголовки є ідентифікаторами статті, вони відіграють значну роль у концептуальній комунікації суспільства. Важливу функцію у заголовках відіграє лаконічність, інформативність, а разом із тим помірна впливовість та експресивність, які досягаються залежно від мети і потреби за допомогою найрізноманітніших видів експресивно-емоційної обробки, оновлення і загострення тих чи інших загально мовних стандартів, сталих словосполучень, фразеологізмів, оперуючи варіюванням їх семантики і структури, сполучуваністю слів тощо[10,с.225].

На погляд І.Р. Гальперіна заголовок відноситься до жанру газетної інформації та ряду з короткими зведеннями новин, реклами, об'явами та редакційними статями [2,с.45]. При цьому він вважає можливим  використання трьох або чотирьох заголовків до однієї статті. Слід додати кожний наступний при цьому друкується меншим шрифтом, ніж попередній та всі разом вони складають резюме до статті.

Водночас заголовок розуміється як стилістичне і влучне вираження головної ідеї матеріалу, а також невід'ємний компонент тексту, який надає йому певної завершеності[3,с.34-67].

Слід зазначити, що   І.В. Арнольд зробила суттєвий внесок  до розуміння та трактування ролі заголовку дослідження в області такого принципу висунення, як сильна позиція [1, с. 28]. Варто додати, крім цього, що у лінгвістичній науці розповсюджена точка зору про зміну ролі заголовку на різних етапах сприйняття тексту. З даного приводу  Н.В. Шевченко вважає заголовок обов'язковою ознакою завершеності тексту e.g.A Plan for Peace That Still Could Be [9,с.137]. На думку вченого, заголовок - це компонент тексту, який з одного боку, володіє можливістю обмежувати текст, а з іншого, наділяти його завершеністю. Вчений підкреслює, що це  ведуча й найголовніша позиція заголовку, яка «не тільки являється сигналом, який направляє увагу читача на перспективне висловлення думки, але й ставить рамки такому висловленню» [9, с. 140].

Перейдемо до з'ясування основних функцій заголовку. У цьому зв'язку  О.О. Лазарева у своїй праці «Заголовок в газеті» висловлює думку, що «заголовок виступає як домінантна функція тексту», метою якої є надати чітке уявлення про зміст повідомлення та звернути на нього увагу. У газетному заголовку зосереджена вся дійсність та всі найважливіші пункти повідомлення в легкій та компресованій формі. e.g.Russia Expels a British Journalist, в цьому прикладі ми можемо чітко зрозуміти про, щo буде йти мова  у статті. А для прикладу e.g. My World' and Welcome to It, цей заголовок ніби як просить звернути на себе увагу з філософської точки зору. Тому автор зазначає також, що газетний заголовок повинен бути максимально коротким, помітним, не дуже ясним, для того, щоб заінтригувати читача, який бігло переглядає багато англомовних газет. На думку науковця,  основна мета заголовку - не просто передати зміст статті або повідомлення, а не заінтригувати, здивувати читача, зумовити його придбати ту чи іншу газету, привернути увагу прочитати статтю і при цьому, забезпечуючи компресію інформації e.g.Outbreaks: A Tool to Track Animal Diseases May Help to Protect Humans [6].

Отже, можна констатувати, що функціями заголовку є «домінантна функція тексту», яка має чітке повідомлення, котре змушує звернути на нього увагу; експресивна та регулююча за рахунок інформативної. Матеріали, які виконують і ту і іншу функції, повинні бути цікавими, в міру інтригуючими і привертати увагу[6,с.80].

Щодо  структури заголовку, то вона може бути різною. Заголовок може бути різноманітним - однослівним і розгорнутим, підкреслено стверджувальним, лозунговим. Нерідко як заголовок публіцисти використовують прислів'я, приказки, крилаті, біблійні висловлення або їхні стилістичні варіанти: „Життя прожити...", „Ліс рублять, Мільйони летять"[14]. Такі назви газетного виступу примітні не стільки своєю граматичною структурою, скільки специфікою словесного кліпу, від якого протягаються асоціативні зв'язки до літературно-художнього твору. Ремінісценція ніби опромінює публіцистичний текст світлом першоджерела, додаючи в статтю елемент доброзичливості, ліризму або, навпаки, відтінки іронії, сарказму. Заголовок буває емоційно забарвленим і стилістично безбарвним, ще багато в чому залежить від жанру, теми, цілеспрямування статті. Там, де емоційні „підсвічування " можливі, вони неодмінно повинні бути використані як активний початок драматизації, як засіб порушення інтересу до теми e.g.Ensuring Domestic Tranquillity During Sleepovers. У різноманітті форм і типів заголовків постійне одне: заголовок має бути точним., стислим, виразним, конкретним. Такі вимоги закладені у самій природі назви ­­ -  мінімумом мовного матеріалу висловити максимум змісту[3,с.49]. Отже, структура заголовку може бути різною, зокрема однослівною, розгорнутою, підкреслено стверджувальною, лозунговою.

Слід додати, що головними для наукової періодики є висока інформативність заголовків, їхня розгорнута структура, насиченість термінами й певною однорідністю. Необхідно зазначити, що структура заголовних комплексів проаналізованої преси досить виразка й тому дуже зручна й доступна для будь-якого читача. Чіткий розподіл на розділи й підрозділи, наявність постійних рубрик і підзаголовків значно полегшує пошук конкретної інформації. У цьому і визначається роль, значення газетного заголовка.

При чому необхідно зауважити, що для заголовків у сучасній англійській періодиці характерне захоплення інтонацією, начебто автор упевнений у розумінні, звертаючись поверх тексту до читача як до однодумця. Існує також і феномен мовної моди: перегортаючи газетні сторінки, ми в різні періоди відчуваємо різний мовний вплив: періодами явно активний натиск професійно-жаргонної стихії, якийсь час домінують інтонації, або, навпаки - зухвалий сленг.e.g. Down and Out on Rodeo Drive. Часом виразна перевага стриманої іронії, іншим часом - пошесть афористичних «газетних масок» і прямих звертань до читача[3,с.34].

Таким чином, під заголовком розуміють не просто назву твору чи його частини, що друкується над текстом, це постійний, незмінний елемент газети, який лаконічно, максимально стисло, чітко, конкретно і концентровано відображає головну ідею твору та. задум автора.  Але функція цього елемента, газетного матеріалу полягає ще й у тому, щоб утримати її. Актуальною темою для дослідження, в даному випадку виступила тематика та аналіз англомовних заголовків, їх адаптація в українському перекладі. Автор звернув свою увагу на те, щоб влучно та чітко показати, що журналіст повинен проявляти свою у пошуку оптимальних засобів впливу, експресії для оформлення назв газетних матеріалів. Адже, він повинен зробити заголовок винятковим, своєрідним, щоб сконцентрувати максимум змісту в мінімумі слів і подати це якомога оригінальніше.

Література:

 1. Арнольд І.В. Стилистика. Современный английский язык./ І.В. Арнольд - М.: «Флинта», «Наука», 2002. - 384 с.
 2. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. / И.Р. Гальперин. -  М.: «Высшая школа», 1981. - 334 с.

•3.            Горбунов А.П. Язык и стиль. /А.П.Горбунов-М:Московский Університет, 1974.- 576 с.

 1. Ильенко С.Г. О специфике второстепенных членов в неполных предложениях./ С.Г. Ильенко - Львов, 1958. -
 2. Кузнец М.Д. Стилистика английского языка./ М.Д. Кузнец,  Ю.М. Скребнев - Л.: Учпедгиз, 1960.- 173с.
 3. Кукушкина А.Т. Понятие репрезентации в современном немецком языке./ А.Т. Кукушкина. - Горький, 1961.

•7.     Кулаков А.Н. Заголовок и его оформление в газете./ А.Н. Кулаков -Л.:1982. - 10 с.

 1.  Лазарева Е.А. Заголовок в газете. /Е.А. Лазарева - Свердловск: Издательство Уральского Университета, 1989. - 96 с.
 2. Мужев В.С. О функциях газетных заголовков. /В.С. Мужев // Ученые записки МГПИИЯ им. Мориса Тореза. - Т. 55. - М., 1970. - 191 с.

•10.    Новикова      О.Ю.      Лингвопрагматические      средства      создания современного политического образа: дис. кан.филол.наук. / Новикова Елена Юриевна. -  2003.  - 155 с.

 1. Ронгинский В.М. Синтаксические модели заголовков и их использование в различных стилях речи : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук / В. М. Ронгинский; [АН УССР]. Киев, 1965. - 20 с.
 2. Сафонов Л.А. Стилистика газетних заглавий. / Л.А. Сафонов // Стилистика газетних жанров.- М.: Московский Университет, 1981 .-С.205-228
 3. Шевченко Н.В. Основы лингвистики текста. / Н.В. Шевченко - Саратов, 2000. - 160 с.
 4.  Газета "День" - 2011,

yulyabodnaryuk@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>