XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Богатирьова Г.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Богатирьова Г.А.

кандидат педагогічних наук

Криворізький факультет ДДУВС

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

  Інтеграція України у європейське наукове й освітнє товариство вимагає переосмислення системи цінностей майбутніх юристів, досягнення фахової гармонії у правовому полі на основі реалізації інтегративних механізмів закладених в правових процесах і явищах. На особливу увагу заслуговує проблема розв'язання причинно-наслідкових зв'язків між подіями і явищами у контексті цієї взаємодії за рахунок творчого осмислення норм, законів і явищ правової реальності.

З погляду сучасного синергетичного підходу щодо функціонування самоорганізуючих випадкових процесів, розвиток права відображає складну динаміку суспільного розвитку.

Для сьогоднішньої соціокультурної ситуації характерним є гармонізація правового поля на основі освоєння причинно-наслідкових зв'язків, бінарних складових інформаційної діяльності, що надає позитивного й природного характеру правовій діяльності юриста. Саме тому, розвиток майбутнього фахівця повинен розвиватися на основі діалогічного спілкування в процесі інформаційно-спонтанного сприйняття фактів, що дозволяло б вибудовувати події в свідомості в логічний ланцюжок. Ці знання повинні грунтуватися на розумінні символічно-знакової природи світового культурно-правового простору.

На шляху збереження і примноження культурної цінності права дуже важливо для майбутнього юриста асоціативно усвідомлювати шкідливість тих чи інших правових норм. С. Сливка стверджує, що "у процесі прийняття законів невиправдано відкидаються здобутки духовності" [4, с.193]. Саме такі закони, що позбавлені духовних ознак, приречені на знецінення, недієвість.

Важливим для майбутнього юриста є не тільки розуміння сутності явищ, а, в першу чергу його врегулювання. В цьому полягає "головний зміст здобутків людини у процесі опанування права", які вчений називає правовою культурою [4, с.195].

Правова культура - це смислова цілісність, зміст і рівень якої визначає рівень синтезу чуттєвого й раціонального. Вчені зауважують, що правова культура юриста - це "система професійно-правових знань, вмінь і навичок, що характеризують високий ступінь правового розвитку особи та її вплив на правову культуру суспільства" [1, с.162]. На думку І.М. Луцького: "Правова культура - один із найважливіших інструментів суспільних перетворень. Вона поєднує соціальні ідеали і практику, моральні і правові цінності з практичною корисною діяльністю стосовно втілення в життя вимог законності" [3, с.9].

Ми знаходимося в руслі концепції правового виховання П. Юркевича, у науково-теоретичній спадщині якого ця проблема отримала правничо-філософське відображення й одне з теоретичних положень якої стосується "власного бачення проблем державотворення" [2, с.2]. За концепцією П. Юркевича: "щоб вивести на високий рівень правової культури, слід озброювати такими знаннями, котрі всебічно розвивають особистість і здатні робити людину твердою в переконаннях, з чуттєвими і розумовими потребами" [2].

Мова йде про морально-правові регулятиви, які спонукають до усвідомлення, що подолати будь-яке зло можна шляхом виховання любові до людини. З нашої точки зору, сприятиме усуненню суперечностей між думками і діяннями ознайомлення з текстами культури, які є формою творення істинних ідеалів, що є ціллю в правничій науці. Зауважимо, що наявність таких суперечностей формує байдужість до отримання істини. Як показало наше дослідження, вплив можливо здійснювати поданням істинних суджень, настанов, нагадувань, застережень, порад і прохань; обговорення наслідків вчинків; доведення цінності і переваги доброго прикладу тощо.

Таким чином, усвідомлення цінності права потребує не тільки критичного, але й творчого осмислення правової реальності. Саме в ній розкривається система цінностей, створених у ході розвитку суспільства і накопичених людством у галузі права. Оволодіння й усвідомлення чуттєвих й раціональних елементів цієї системи складає основу правової культури майбутніх юристів.

Література:

1.Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. - Х.: НУВС, 2002. - 336 с.

2.Боровська Г.С. П. Юркевич про філософію виховання (правовий аспект)// Науковий вісник Львівського університету внутрішніх справ. - 2008. - № 2. - С.1-7.

3.Луцький І.М. Проблеми формування правової культури майбутніх юристів в умовах становлення правової держави в Україні // Право. - 2009. - № 2. - С.8-11.

4. Сливка С.С. Правова культура юриста // Сливка С. Юридична деонтологія: Підручник. - К.: Атіка, 2003. - 320 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>