XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Богма О.С. ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЗВ’ЯЗКІВ КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ.

Рубрика: Економіка

аспірант Богма Олена Сергіївна

Запорізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЗВ'ЯЗКІВ  КЛАСТЕРНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Термін «кластер» набув особливої популярності серед західних економістів починаючи з кінця 80-х років ХХ сторіччя. В сучасних умовах створення кластерів підприємств розглядається у якості одного з найбільш ефективних шляхів прискорення економічного розвитку як окремих регіонів, так і країн в цілому.

Кластер представляє собою насамперед добровільне об'єднання вже діючих підприємств, зв'язаних спільними цілями, з науковими установами, органами влади, суспільними організаціями, яке спрямоване на виробництво взаємозв'язаних або взаємодоповнюючих товарів спільними зусиллями з метою підвищення прибутку та отримання синергетичного ефекту завдяки міжфірмовому розподілу праці та поглибленню спеціалізації при обов'язковій організації довготривалих відносин на плановій основі. Діяльність кластера можна розглядати як систему тісних взаємовідносин між робітниками та власниками підприємств, постачальниками, споживачами, владою, науковими та інфраструктурними організаціями, фінансовим сектором.

Кластер відзначається формуванням тісних зв'язків різноманітних за розміром підприємств з фінансовими, науковими, державними та громадськими організаціями, що дозволяє оптимально поєднати та скоординувати інтереси підприємництва або галузі з регіональними та загальнодержавними інтересами.

Подібні зв'язки дуже часто є міжгалузевими, саме тому межі кластерів можуть не співпадати з межами галузей. Відзначимо, що чим більш значною кількістю зв'язків у власних межах характеризується кластер, тим більш ефективною є діяльність (у тому разі й інноваційна) його учасників за рахунок об'єднання різноманітних ресурсів, факторів виробництва, інформації, знань та наявного досвіду. Слід підкреслити, що при визначенні складових частин кластера дуже важливим є встановлення не тільки ланцюжків зв'язків між підприємствами - учасниками кластера, але й тих, які виникають завдяки взаємодії з постачальниками, споживачами, урядовими, науковими та інфраструктурними організаціями, адже, їх участь є дуже важливою складовою ефективної діяльності кластера. При цьому необхідною умовою є довіра між партнерами по проекту, яка є основою для досягнення високого рівня ділового взаєморозуміння, що дозволяє спільно вирішувати організаційно-інтеграційні питання, та формувати позитивне відношення кожного з учасників до проекту

Відзначимо, що досить суттєвою відмінною рисою, яка відрізняє кластер від формального об'єднання підприємств є наявність повного ланцюжка створення додаткової вартості від постачальників до кінцевих споживачів за умови забезпеченості учасників кластера спеціалізованими ресурсами, послугами, інфраструктурою. При цьому між підприємствами кластера зберігаються конкурентні відносини, а зв'язок є заснованим на спільному використанні наявних конкурентних переваг, що відрізняє кластерні утворення від фінансово-промислових груп, у яких основою зв'язків виступає насамперед спільний власник. Від об'єднань підприємств кооперативного типу кластер насамперед відрізняє відсутність зв'язків, які засновані на перехресній участі підприємств у капіталі один одного, та майнових зв'язків, відсутній також контроль з боку головних компаній за діяльністю інших (як у холдингах).

Відзначимо, що взаємозв'язок підприємств і організацій  у складі кластера об'єктивно обумовлений, він формується природно, а не встановлюється зверху, тому межі кластерів не співпадають зі стандартними межами галузевої класифікації, які не здатні охопити багато важливих учасників конкурентної боротьби і зв'язки між галузями. Кластери варіюються за своїми розмірами, широтою охоплення та рівнем розвитку. Деякі кластери складаються з малих і середніх фірм, інші включають як великі, так і малі підприємства, одні кластери орієнтуються на дослідницькі можливості університетів, інші не мають суттєвих зв'язків з наукою [1]. Ключовим моментом діяльності кластера є спрямованість кластера на виробництво кінцевої продукції, при цьому у межах кластера може повністю реалізуватися цикл: «ідея - розробка - виробництво - збут». Це відбувається завдяки тому, що саме у межах кластера стає можливим оптимально використати переваги спеціалізації (на певних напрямках діяльності), кооперації (зі стратегічними партнерами), комбінування, взаємодоповнення, розширення наявних та створення нових потужностей. При цьому підприємства, які входять у межи кластера не обов'язково мають однаковий профіль діяльності, вони можуть бути технологічно пов'язані або взаємодоповнювати чи взаємодіяти одне з одним у межах своєї діяльності

Зазначимо, що поточна діяльність кластера сприяє створенню нових підприємств, які починають пропонувати власні послуги кластеру, отже, здійснюється встановлення тісних взаємозв'язків діючих та новостворених підприємств. Слід також підкреслити, що ефективна діяльність кластера спонукає інші підприємства самим встановлювати зв'язок з кластером з метою вступу у межи кластерного об'єднання.

Крім того, важливим фактором, що діє на користь кластеризації, є те, що потреби формального партнерства, включаючи формування стратегії та значні партнерські вкладення у матеріальні та нематеріальні ресурси, підіймають занадто високо планку можливої участі у них багатьох фірм у більшості країн, які розвиваються [2, с.149]. Саме тому для таких компаній більш реальним є використання неформального партнерства (зв'язків), яке встановляються через кластери, що відкриває багатьом фірмам реальний шлях підйому для їхнього технологічного рівня та посилення економічної міцності.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Горняк О.В. Закономірності формування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації економіки. - автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. екон. наук за спеціальністю - 08.01.01 - Одеський державний економічний університет, Одеса, 2004.        

2. Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Укр. Контекст. - К.: Логос, 2002. - 646 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>