XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бохенко О.С., Антонюк О.М. ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Бохенко О.С., Антонюк О.М.

ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Вступ. В умовах сучасного суспільства податки перетворилися на важливий економічний, соціальний i політичний фактор розвитку. Їx витрачають не тільки на утримання суто державних установ, але й на освіту, охорону здоров'я, культуру, захист навколишнього середовища, на субсидії громадянам i цілим регіонам країни. Не менший вплив система оподатковування має на функціонування й ділову активність підриємницьких структур, які створюють фінансовий потенціал країни, що обумовлює необхідність про­ведення зваженої податкової політики на основі збалансування фіскальної та стимулювальної функції податків. В сучасних умовах податки використовуються як метод прямого впливу на бюджетні відносини та опосередкованого (через систему пільг і санкцій) впливу на виробників товарів, робіт і послуг.

Постановка проблеми. Податки беруть участь у перерозподілі нової вартості, виступають частиною єдиного процесу суспільного відтворення, специфічною формою відносин між державою, з одного боку, i суб'єктами господарювання, населенням - з іншого. Функції податків є проявом сутності податків та способом прояву їх властивостей. Саме функції податків показують, яким чином реалізується їх загальносуспільне призначення як інструменту розподілу та перерозподілу державних доходів. В економічній літературі автори досліджують різні функції податків. Найбільш поширеною є думка, що податки виконують: фіскальну, регулюючу, стабілізуючу, контрольну, перерозподільну та стимулюючу функції. Разом з тим актуальним є відстеження динамічних змін у співвідношенні функцій податків в умовах ринкової економіки, що і є метою нашої статті [3, c. 70].

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день вчені не­однозначно підходять до трактування сутності податків i функцій, які вони виконують. Особливу, одностайність спостерігаємо стосовно фіскальної функції. Вона вважається історично найдавнішою та послідовно реалізованою. Фіскальна функція податків забезпечує перерозподіл частини фінансових ресурсів суспільства на користь держави, проявляючись через формування доходів шляхом акумулювання коштів у бюджети усіх рівнів. Для реалізації фіскальної функції дуже важливе значення має постійність і стабільність надходження коштів у розпорядження держави. При цьому формування доходів держаного бюджету на основі стабільного і централізованого стягнення податків перетворює саму державу на великого економічного суб'єкта. У всякому разі, поряд з чисто фіскальними цілями податки можуть переслідувати й інші мети, наприклад економічні чи соціальні. Тобто  фінансові цілі, будучи самими істотними, не є винятковими [5].

Реалізуючи фіскальну функцію, держава проводить всебічний економічний аналіз економічних систем та здійснює податковий контроль, який є частиною державного фінансового контролю і являє собою ефективний механізм зворотного зв'язку в ланцюгу практичних результатів розвитку економіки. Це сукупність контрольних заходів, які здійснюються податковими та іншими органами у відповідності з діючим законодавством, за правильністю нарахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів [6].

Поряд з фіскальною функцією економісти розглядають ще цілий ряд функцій - економічну, розподільчу, регулюючу, стимулюючу, контрольну, заохочувальну та iн. [2, c. 26].

Економічна функція податків розглядається як їx здатність впливати на економічні процеси: темпи та пропорції розширеного відтворення, сукупний попит, інфляцію тощо [2, c. 26].

Розподільна (соціальна) функція податків складається в перерозподілі суспільних доходів між різними категоріями населення. Іншими словами відбувається передача засобів на користь більш слабких і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на більш сильні категорії платників. У підсумку відбувається вилучення частини доходу одних і передача його іншим. Яскравим прикладом реалізації фіскально-розподільної функції є акцизи, установлювані, як правило, на окремі види товарів і в першу чергу предмети розкоші, а також механізми прогресивного оподатковування. Розподільчо-регулююча функція закладена в сутності кожного подат­ку. Адже податки пов'язані з процесами перерозподілу вартісних про­порцій національного продукту між платниками податків та державою. Причому розміри цих вартісних пропорцій безпосередньо регулюються за допомогою податків. Суть регу­люючої функції полягає у впливі податків на piзнi сторони діяльності їx платників [5].

Регулююча функція, будучи поxiдною від фіскальної, пo-piзному може здійснювати вплив на соціально-економічний розвиток територій. Саме тому позиції вчених щодо її застосування також відрізняються. Так, на думку Д.Рікардо "... податки складають ту частину продукту землі та праці країни, яка надходить у розпорядження уряду: вони завжди сплачуються або з капіталу, або з доходу країни ...". Biн доводив, що податкове регулювання повинно заохочувати нагромадження i розширення виробництва, тому наполягав на необхідності звільнення капіталу від оподаткування i виступав проти непрямих податків як таких, що збільшують витрати виробництва, зменшують прибуток i скорочують споживання. Метою податкової політики в частині регулюючої функції повинні стати: розкріпачення сил ринку, подолання спаду виробництва, стабілізація економіки, стимулювання пріоритетних сфер діяльності і структурних перетворень [2, c. 27].

Можна зробити висновок, що ре­гулююча функція податків є важливим інструментом державного регу­лювання економіки. Саме за допомо­гою регулюючих ефектів податків можна стимулювати підприємства до розширення масштабів своєї діяльності та її удосконалення, якщо окpeмi елементи податків заохочують платника до покращення результатів своєї діяльності. У випадку, якщо окpeмi елементи податкової системи роблять діяльність платника по­датків непродуктивною, регулююча функція податків може мати стримуючий ефект.

Основні напрями реалізації стимулюючої функції податкової систе­ми - створення умов для покращення стану справ у реальному секторі економіки, для активізації інвестиційного процесу, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народ­ного господарства.

Заохочувальна функція податків полягає у тому, що порядок оподатковування може відбивати визнання державою особливих заслуг визначених категорій громадян перед суспільством, надання податкових пільг учасникам Великої Вітчизняної війни, Героїв СРСР і т.д. Однак дана функція являє собою просте пристосування податкових механізмів з метою реалізації соціальної політики держави і є скоріше супутньої, чим ведучої [2, c. 26].

Контрольна функція податків. Через податки держава здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратами. Завдяки грошовій оцінці сум податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується контроль за видами діяльності і фінансових потоків. Крім того, через контрольну функцію оподатковування виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і бюджетну політику. 

Ряд економістів контролюючу функцію розглядають як самостійну; інші вважають, що вона проявляється лише в умовах дії регулюючої функції, тобто є підфункцією регулюючої [6].

Можливість реалізації інших функцій податків забезпечується їх впливом на всі стадії процесу суспільного відтворення: виробництво, розподіл, обмін, споживання, що дозволяє об'єднати контрольну, розподільчу, соціальну, відтворювальну й інші функції в одну - регулювальну.

Висновки. Співвідношення функцій податків залежить від досконалості механізму їх стягнення, здатності податкових систем звести до мінімуму ухиляння від оподаткування, рівня податкової культури, традицій оподаткування, загальної орієнтації на соціальний компроміс і вирішення соціальних проблем.

Література:

•1.     Опарін В.М. Фінанси: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 240с.

•2.     Атаманчук О.В. Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податковоїсистеми // Економіка та держава. - 2008. - № 10. - С. 26-29

•3.     К. Ковальчук, Т. Рева Функції податків та їх реалізація в податковій системі України // Вища школа. - 2008. - № 3. - С. 70-83

•4.     Соколовська А.М. Податкова політика в Україні у контексті її впливу на розвиток економіки // Фінанси України. - 2006. - № 9. - С. 65-81

•5.     http://economika.kiev.ua/index.

•6.     http://www.readbookz.com/book/


Один комментарий к “Бохенко О.С., Антонюк О.М. ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ”

  1. Роман:

    Гарно написано.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>