XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бонарев В.В. ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

асистент Бонарев В.В.

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

Проблема вивчення обліку трансакційних витрат у наш час є надзвичайно актуальною, так як має характер їх постійного впливу на господарську діяльність, але, водночас, і однією з найменш досліджуваних. На нашу думку саме класифікація трансакційних витрат дозволить більш чітко їх структурувати та прорангувати за мірою значимості для підприємства, організувати управління, контроль та облік, а отже і заходи щодо їх зменшення. Тому, як бачимо, існує вкрай різка необхідність здійснення наукових досліджень у сфері вивчення витрат та вдосконалення методологічної бази саме з облікового аспекту відносно трансакційних витрат.

Дослідженням питанням класифікації трансакційних витрат займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: С. Авдашева, С. Архієреєв, А. Балабанець, С. Барсукова, І. Белоусова, О. Вільямсон, М. Данько, Т. Еггертссон, О. Замазій, Я. Іщенко, О. Кириченко, Р. Коуз, П. Мілгром, В. Милошик, Д. Норт, Ю. Погорелов, В. Полтерович, Дж. Робертс, І. Садовська, І. Сараєвою. Проблемам класифікації трансакційних витрат у бухгалтерському обліку присвячено праці О. Борович, Г. Козаченко, Г. Макухін, С. Мельник, О. Шепеленко М. Шигун, Ж. Ющак.

М. М. Шигун в цілях ведення бухгалтерського обліку, для надання релевантної інформації для управлінського персоналу, пропонує поділ трансакційних витрат на наступні види: 1) за відношенням до середовища виникнення (зовнішні та внутрішні); 2) за частотою виникнення (разові та регулярні); 3) за податковим визнанням (податкові (знижує податковий тягар), фінансові (відшкодовуються за рахунок прибутку); 4) за характером господарських процесів (інформаційні трансакційні витрати (послуги інформаційних агенцій, вивчення економічного середовища, галузі), договірні трансакційні витрати (заходи з організації та проведення переговорів), комунікаційні витрати (телефонні витрати, транспортні й відрядні витрати), торгові трансакційні витрати (до продажне обслуговування (надання інформації про продукт, оголошення акцій, реклама), продажне обслуговування (сервісне обслуговування, доставка продукції, заохочувальні подарунки, знижки), післяпродажне обслуговування (гарантійний ремонт, розіграші призів), правові трансакційні витрати (реєстраційні витрати, оплата за отримання або передачу прав власності, контроль якості продукції, оплата пені, штрафів, неустойок, використання системи захисту інформації та безпеки ведення бізнесу) [3, с.230-231].

Для правильної організації обліку трансакційних витрат необхідно знати класифікацію стосовно системи обліку. Таку класифікацію запропоновано Ж. М. Ющак і С. І. Мельник, які виділяють такі два види трансакційних витрат як: контрольовані (ті, що відображаються, або можуть відображатися в бухгалтерському обліку) та неконтрольовані (ті, що не відображаються в бухгалтерському обліку).

До контрольованих трансакційних витрат автори відносять витрати на пошук інформації, проведення переговорів та укладання угод, також витрати на утримання, вимірювання та специфікацію. Що стосується неконтрольованих, то дослідники пропонують згрупувати їх за такими складовими витрат як: витрати захисту від третіх осіб; витрати опортуністичної поведінки; витрати, пов'язані з "ціною позалегальності" [5].

Вагомий внесок у вдосконалення класифікації трансакційних витрат внесла О. В. Шепеленко, яка здійснила класифікацію трансакційних витрат на основі узагальнення облікового, фінансового, інформаційного і ресурсного підходів до визначення витрат. У якості критеріїв класифікації трансакційних витрат автор використала групування їх за рівнем можливості віддзеркалення у фінансових документах, доцільністю використання, візуалізацією, періодичністю, сферою виникнення, видами діяльності суб'єктів господарювання, відношенням щодо інституціональної економіки, контракту, носія, офіційної економіки, суб'єкта господарювання, економічної системи, трансакції, що дозволяє підвищити якість прогнозування розвитку суб'єктів господарювання; виявленням і реалізацією резервів зростання їх прибутку [4].

Г. В. Козаченко, Г. А. Макухін класифікують трансакційні витрати підприємства виходячи з можливостей локалізації трансакційних витрат, визначення їх величини на основі даних оперативного та бухгалтерського обліку, та зведеного до вичерпного переліку елементарних витрат, що складають загальну величину трансакційних витрат кожного виду (таблиця 1) [2, с.58-59].

Таблиця 1

Класифікація трансакційних витрат підприємства

Види трансакційних витрат підприємства Складові виду трансакційних витрат
Витрати на отримання і формування економічної та комерційної інформації •- витрати на дослідження стану ринків збуту, ринків сировини та матеріалів, цінової політики конкурентів;  

•- витрати на просування товару на ринку.

Витрати на укладання та обслуговування реалізації контрактів •- витрати на проведення переговорів, укладання та юридичне оформлення угод;  

•- витрати на контроль і дотримання умов угоди.

Витрати на вимірювання •- витрати на забезпечення якості продукції.
Витрати на специфікацію прав власності •- витрати на захист прав власності.
"Ціна підпорядкування закону" •- витрати на забезпечення юридичної легітимності;  

•- витрати на здійснення діяльності в межах закону.

"Ціна поза легальності" •- оплата послуг представників органів державної влади;  

•- витрати, що пов'язані з ухиленням від правових санкцій;

•- витрати, що пов'язані з трансфертом доходів;

•- витрати, що пов'язані з ухиленням від податків та нарахувань на заробітну плату;

•- витрати, що пов'язані з відсутністю легально зафіксованих прав власності;

•- витрати на утримання інших організацій.

 

Наведена вище класифікація трансакційних витрат підприємства стала підґрунтям для вивчення процедур дослідження таких витрат і формування їх інформаційного забезпечення.

О. В. Борович класифікує трансакційні витрати за функціями здійснюваних операцій. До витрат, що виникають у процесі постачання включається: основна та додаткова заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи експедиторів та інших працівників, витрати на відрядження та переміщення працівників, зайнятих пошуком інформації про наявність цінностей та укладанням договорів, витрати на перевірку якості придбаних цінностей, тобто на їх лабораторний аналіз, витрати на сплату дозволів за право роботи з різними цінностями. Витрати, що виникають у процесі виробництва охоплюють витрати, що згідно вимог нормативних актів включаються у виробничу собівартість продукції, але вони не викликані технологічною необхідністю з виробництва продукції, а також ті, що зумовлені різними угодами (податки та збори, що включаються до собівартості продукції, а також нарахована орендна плата за земельні паї, основні засоби та інші необоротні активи, що використовуються підприємством на умовах оперативної або фінансової оренди для загальновиробничих потреб). Витрати при управлінні підприємством (адміністративні) складаються з вартості послуг банку за розрахунково-касове обслуговування та за інші операції; оплата консультаційних та інформаційних послуг, в тому числі, аудиторські перевірки, вартість ліцензій та інших дозволів на ведення діяльності; витрати на службові відрядження, переміщення та транспортне обслуговування адмінуправлінського персоналу; податки та збори та обов'язкові платежі, які не відносяться до виробничої собівартості чи до інших об'єктів обліку (комунальний податок за адмінуправлінський персонал, плата за воду, яку вибирають із водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежів за використання інших природних ресурсів тощо). До витрат, що виникають при збуті продукції відносять: витрати на підписання договорів, витрати на рекламу та дослідження ринку, витрати у сумі сплачених коштів за включення до Тематичного каталогу учасників процедур закупівель та за витяг з Тематичного каталогу, за банківську гарантію, за тендерну документацію, за послуги кур'єрської пошти та реєстраційний збір за проведення біржових торгів [1].

Як бачимо, існують спроби класифікації трансакційних витрат за різними ознаками зі сторони бухгалтерського обліку. Оскільки трансакційні витрати виникають в операційній, фінансовій та інвестиційній діяльності і збільшують витрати діяльності, то на нашу думку, необхідно класифікувати трансакційні витрати в системі бухгалтерського обліку за віднесенням до витрат діяльності підприємства. Тут ми виділяємо два типи трансакційних витрат: прямі (ті, що можна прямо віднести до витрат діяльності) та тіньові (ті, витрати, які несе підприємство, але які не відображаються ні в системі бухгалтерського обліку, ні в звітності підприємства, але вони збільшують витрати діяльності).

Література:

•1.      Борович О. В. Трансакційні витрати сільськогосподарських підприємств: склад і класифікація. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_7/09bovcac.pdf

•2.      Козаченко Г. В., Макухін Г. А. Оцінювання трансакційних витрат підприємства / Г. В. Козаченко, Г. А. Макухін // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №8(50). - с. 56-63.

•3.      Шигун М. М. Бухгалтерський облік трансакційних витрат: проблеми визначення поняття і класифікації / М. М. Шигун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2(14). - Житомир: ЖДТУ, 2009. - с. 224-234.

•4.      Ющак Ж. М. Підходи до класифікації трансакційних витрат для потреб бухгалтерського обліку. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2009_2/27.pdf

•5.      Ющак Ж. М., Мельник С. І. Трансакційні витрати у вітчизняній обліковій системі: ХХІ століття - нове уявлення майбутнього. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2009_1/stat16.pdf


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>