XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бонарев В.В. ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ “ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ”

асистент Бонарев В.В.

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ "ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ"

Неокласичний підхід до дослідження та тлумачення процесів формування та механізмів мінімізації витрат фактично вичерпує себе. На зміну неокласичному напрямку в еволюції теорії витрат приходить інституціоналізм, який почав формуватися наприкінці XIX ст. У інституціоналізмі розпочато розвиток теорії трансакційних витрат. У вітчизняній науковій думці нещодавно питання трансакційних витрат привернуло увагу вчених, і, відповідно, вийшло на новий рівень свого розвитку.

Дослідженням питань трансакційних витрат присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Д. Алена, С. Архієреєва, О. Вільямсона, Т. Еггертссона, Р. Капелюшнікова, Дж. Коммонс, Р. Коуза, Г. Клейнера, К. Менара, П. Мілграма, Д. Норта, Дж. Уолліса, Е. Фуруботна.

Серед інтегральних витрат, якими займається економічна наука, розрізняють два типи витрат:

- трансформаційні витрати, тобто "production costs" - "виробничі витрати";

- трансакційні витрати , тобто "transaction costs".

Трансформаційні витрати можна назвати "виробничими витратами" лише умовно, тому що в значимі виробничі витрати входять і трансформаційні, і трансакційні витрати. Трансформаційні витрати є витрати, що супроводжують процес фізичної зміни матеріалу, у результаті чого ми одержуємо продукт, що має визначену цінність. У ці витрати входять не тільки витрати обробки матеріалу, але і витрати, пов'язані з плануванням і координацією процесу виробництва, якщо останній стосується технології, а не взаємин людей.

Трансакційні витрати є витратами, що забезпечують перехід прав власності з одних рук в інші й охорону цих прав. На відміну від трансформаційних витрат, трансакційні витрати не пов'язані із самим процесом створення вартості. Вони забезпечують трансакцію. Можна сказати, що трансформаційні витрати створюють блага, властивості яких мають цінність для індивіда або колективного агента економіки (підприємства, фірми, асоціації) [7, с. 216].

Вперше трактування трансакційних витрат як економічної категорії з'явилося у праці Р. Коуза "Природа фірми", який вважається основоположником цього поняття. На думку автора без поняття трансакційних витрат, неможливо зрозуміти, як працює економічна система, не можна з користю проаналізувати численні проблеми та немає підстав для певної політики [4].

О. Вільямсон під трансакційними витратами розуміє вартість проектування, обговорення та страхування гарантій умов угоди; витрати, пов'язані з поганою адаптацією до непередбачуваних подій і мають місце з порушенням відповідності механізму угод обставинам їх реалізації; організаційні та експлуатаційні витрати, пов'язані з використанням певних структур управління з метою усунення конфліктних ситуацій; витрати, пов'язані зі страхуванням точного виконання контрактних зобов'язань. Дж. Коммонс вважає, що трансакційні витрати - це витрати на відчуження та присвоєння прав власності і свобод, створених суспільством [2, с. 35].

На думку Г. Б. Клейнера трансакційні витрати - це витрати на адаптацію фірми до мінливих ринкових умов [6, с. 235]. Для Д.Ален трансакційні витрати - це витрати встановлення і забезпечення права власності. Інспекція, примус, охорона й вимір - всі ці елементи стосуються проблеми захисту прав власності. Якщо право власності є захищеним і його дотримуються в будь-якому випадку, то трансакційні витрати дорівнюють нулеві. Якщо ж виникає потреба захищати або відвойовувати право власності, виникають трансакційні витрати. Якщо трансакційні витрати є занадто високими, то право власності ніколи не буде встановлено і його ніколи не дотримуватимуться [5, с. 48].

У трактуванні С. І. Архієреєва трансакційні витрати - це економічні витрати, що включають неявні витрати (втрати), які визначаються за альтернативним принципом, як сукупність витрат, що виникають при обміні правами власності, і затрат, призначених для зменшення цих витрат [1, с. 4]. Іншого погляду на трактування економічної категорії "трансакційних витрат" має Р. І. Капелюшников, на його думку трансакційні витрати - це витрати прийняття рішень, розробки планів і організації майбутньої діяльності, ведення переговорів щодо їх змісту і умов, коли в ділові відносини вступають двоє і більше учасників; витрати на зміну планів, перегляд умов угоди й врегулювання спірних питань, якщо це диктується обставинами, що змінилися; забезпечення того, щоб учасники дотримувалися досягнутих домовленостей [3, с. 87].

Отже, трансакційні витрати є надзвичайно різноманітними. На нашу думку кожне визначення трансакційних витрат має право на своє існування, оскільки погляд на трансакційні витрати, думка та позиція, яку займають науковці при їх вивченні, багато в чому залежать від того, до якої економічної теорії вони схильні.

Література:

•1.  Архієреєв С. І. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.01.01. / С. І. Архієреєв / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2002. - 32 c.

•2.  Гришко Н.В. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lukyanenko.at.ua/_ld/2/208_____.pdf.

•3.  Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ecsocman.edu.ru/db/msg/4463

•4.  Коуз Р. Фирма. Рынок. Право / Р. Коуз. - М.: Дело, 1993. - 192 с.

•5.  Милошик В. І. Проблеми визначення трансакційних витрат / В. І. Милошик. // Наукові записи. Т.18. Економічні науки. Зб. наук. праць національного університету "Києво-Могилянської академії". - К.: 2000. - с. 46-50.

•6.  Стратегии бизнеса: аналитический справочник / Г. Б. Клейнера. - М.: КОНСЭКО, 1998. - 612 с.

•7.  Тарасенко О. В. Вимірювання трансакційних витрат на фондовому ринку України / О. В. Тарасенко // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 69. - 2004. - с. 215-219.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>