XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бондар Н. Д. ЗНАЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Бондар Н. Д.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЗНАЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

У сучасному світі важливість мовленнєвої підготовки студентів туристичної галузі не визиває жодних сумнівів. Іноземна мова, як навчальна дисципліна, виконує додаткові функції, які допомагають розвитку креативних, логічних та індивідуальних якостей особистості. Відсутність мовних бар'єрів розширює коло можливостей для працевлаштування, отримання освіти за кордоном, а також дозволяє встановити ділові контакти з іноземними колегами та партнерами на комунікативно-достатньому рівні. Таким чином, першочерговою метою вивчення іноземної мови є формування комунікативної компетентності, успішне становлення якої не можливе без граматичної складової. [1]

Одним із важливих завдань сьогодення є підготовка фахівців нового профілю - менеджерів туризму та готельного господарства з новим інформаційним мисленням, різнобічними та глибокими професійними знаннями і вміннями, здатних до постійного поповнення й оновлення знань, з досконалим володінням іноземними мовами на рівні, який достатній для здійснення якісного професійного іншомовного спілкування.

Розвиток комунікативних умінь та навичок неможливий без оволодіння таким мовним засобом реалізації усного і писемного мовлення - як граматика.

Граматика - це система об'єктивно діючих правил щодо утворення словоформ і словосполучень слів у реченні, які організовують мовлення. Оскільки мова є засобом відображення дійсності, то граматика відображає об'єктивні відношення і зв'язки між предметами та явищами навколишнього світу.

У методиці навчання іноземних мов під граматикою розуміють предмет, за допомогою якого засвоюють правила будови мови. Для того, щоб знати граматику, досить вивчити певну сукупність теоретичних видань, оволодіти ж граматикою означає навчитися застосовувати відповідні правила на практиці. Володіння правилами передбачає практичну діяльність і лише через діяльність їх можна засвоїти.

Граматична компетентність як знання граматичної системи мови і правил її функціонування в процесі комунікації є невід'ємною складовою частиною підготовки фахівців туристичної сфери, і тому вимоги до рівня граматичної компетентності студентів були і залишаються незмінно високими.

Граматична компетентність - правильність вживання граматичних форм іноземної мови відповідно із законами та нормами граматики. [3]

Основні принципи, які варто враховувати при організації процесу навчання граматичної компетентності:

•1.     Комунікативна роль граматичних категорій. Має братись до уваги, в першу чергу, їх роль як носіїв загальних значень.

•2.     Усне мовлення, тексти на аудіювання та автентичні письмові тексти можуть бути градуйованими до певного ступеня за граматичною складністю, але мають знайомити студентів із новими структурами та категоріями, що сприятиме їх швидшому засвоєнню та активному застосуванню.

•3.     Послідовність формування відповідних граматичних навичок також має враховуватись при плануванні розвитку мови.

Ці принципи описані в "Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти", які не можуть замінити граматичних довідників або запропонувати жорстку систему викладання, проте дають поради для прийняття рішень самими викладачами.

Студенти можуть формувати свою граматичну компетентність наступним чином:

•a)     ознайомлюючись з новим граматичним матеріалом в автентичних текстах, де він зустрічається;

•b)    через включення нових граматичних елементів, категорій, структур, правил і т.д. у тексти, які спеціально складені для демонстрації їх форми, функції та значення;

•c)    через презентацію унаочнень, таблиць, форм і т.д., з наступним поясненням і виконанням комунікативних вправ.

Формування граматичних навичок і умінь базується на трьох основних етапах: пояснення правил, опрацювання мовленнєвих зразків, використання граматичних явищ у різноманітних комунікативних ситуаціях. Але ці етапи не завжди слідують один за одним, деякі з них можуть повторюватись, тобто має місце циклічність у засвоєнні граматичного явища. При реалізації поетапності використовуються такі основні прийоми: демонстрація мовленнєвого зразка; імітація; дії за зразком; по аналогії; дії з опорою на наочність, у т. ч. на мовленнєву ситуацію; опора на мовленнєвий зразок і правила; порівняння граматичних явищ з такими в рідній мові; порівняння форми граматичної структури з подібною та опора на раніше вивчений матеріал; всебічний аналіз граматичного явища . Наголосимо, що опрацювання граматичного явища має відбуватись в комунікативних ситуаціях з усіх видів мовлення. [2]

Отже, формування граматичної компетентності означає практичне оволодіння студентами структурними явищами мови та має відбуватися в тісній взаємодії з формуванням мовних та мовленнєвих умінь на фоні позитивних інтересів і мотивів студентів та мікроклімату в аудиторії.

Література:

•1.      C.J. Brumfit, K. Johnson. The Communicative Approach in Language Teaching. - Oxford University Press, 1991.

•2.      Oxford University Press. Power, Pedagogy & Practice. 1997. - 400 p.

•3.      Крутских А.В. Коммуникативно-направленное обучение грамматике на продвинутом этапе в гуманитарно-лингвистической гимназии // ИЯШ. - 1996. - № 6.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>