XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бондар Я., Жукова О.С. ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ

Bondar Yaroslav, the 1st year student, faculty of Management

Zhukova Olena, PhD, science and language supervisor

Donetsk State University of Management

PRICE AND VALUE

In this chapter we discuss the basic determinants of price. Price is not the same thing as value. Things are "valuable" because people think they are, and for no other reason. The "value" which an individual places on a commodity can not be measured; its value will be different for different people. This kind of subjective value is not the concern of the economist who is interested only in "value in exchange". The economic worth of value of a good can only be measured in some kind of market transaction which reveals the value of the good in terms of what is offered in exchange for it. If 5 kg of potatoes will exchange for 5 kg of sugar, then the price of 5 kg of sugar is 5 kg of potatoes. Nowadays practically all exchanges represent an exchange of goods and services for money, and prices in terms of money are the market value of the things they buy.

Markets. Prices arise in exchange transactions and this implies some kind of market. This need not, necessarily, be a fixed location - a building or a market place. We are all familiar with the open and covered markets in the centers of our towns, but in the modern world the word "market" has a much wider meaning. Any effective arrangement for bringing buyers and sellers into contact with one another is defined as a market. The small ad. columns of the local newspapers provide a very efficient market for second-hand cars. Face to face contact between buyers and sellers is not a requirement for a market to be able to operate efficiently. In the foreign exchange market, buyers and sellers are separated by thousands of kilometers, but the knowledge of what is happening in the market is just as complete, and the ease of dealing is just an effective as if the participants were in the same room.

For some commodities, notably fresh fruits and vegetables, the traditional market is still the normal arrangement, but for the most goods the market is a national one. Most consumer goods, in developed countries, are bought, and sold on a country wise basis. For other commodities the market is world-wide. This is practically true of the more important primary products such as rubber, tin, copper, and oil, and of the basic foodstuffs such as meat, wheat, sugar, tea, coffee. Most of the products of advanced technology also have world markets, for example, computers, airplanes, ships and motor cars. The price of any economic good, under market conditions such as we find in the capitalistic world, is determined by the forces of supply acting through the buyers, determine the market price.

                                                                                                       Переклад

Бондар Ярослав, студент 1 курсу факультету менеджменту

Жукова Олена Сергіївна, к.п.н., науковий консультант, мовний т'ютор

Донецький державний університет управління

ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ

У цьому розділі ми обговоримо основні визначення ціни. Ціна - не те ж саме значення, що і вартість. Речі є цінними, тому що люди думають так, і ні з якоїсь іншої причини. "Вартість", як окреме значення для товару, не може бути виміряна, її значення буде різним для різних людей. Таке суб'єктивне значення не є турботою економіста, який зацікавлений тільки в "міновій вартості". Економічну цінність блага можна виміряти тільки в якомусь ринку угод, що розкривають значення хорошого в плані того, що пропонується в обмін на нього. Якщо 5 кг картоплі можуть бути обмінені на 5 кг цукру, то ціна 1 кг цукру = 1 кг картоплі. В даний час практично всі біржі являють собою обмін товарами і послугами за гроші, а ціни в грошовому вираженні,і є ринкова вартість речей, які вони купують.

Ринки. Ціна виникає з обмінних операцій, і це має на увазі якийсь ринок. Це не обов'язково має бути постійне розташування - будинок або ринкові площини. Ми всі знайомі з відкритими і критими ринками в центрах наших міст, але в сучасному світі слово "ринок" має набагато ширший зміст. Будь-який ефективний механізм для залучення покупців і продавців в контакт один з одним, визначається як ринок. Невеличкі оголошення на шпальтах місцевих газет дають дуже ефективний ринок для старих автомобілів. Очний контакт між покупцями і продавцями не є обов'язковою вимогою для ринку, щоб він мав можливість ефективно працювати. На валютному ринку покупці і продавці розділені тисячами кілометрів, але знання того, що відбувається на ринку настільки повне, що досягається ефект того, ніби учасники знаходились в одній кімнаті.

Для деяких товарів, зокрема, свіжих фруктів та овочів, традиційні ринки, як і раніше, є нормальним явищем, але для більшості товарів на ринку є національною особливістю. Більшість товарів народного споживання в розвинених країнах купуються і продаються на основних ринках всередині країни. Інші товари представлені на ринках у всьому світі. Це практично істинно для найбільш важливих первинних продуктів, таких як каучук, олово, мідь і нафта, а також основних продуктів харчування, таких як м'ясо, пшениця, цукор, чай, кава. Велика частина продукції передових технологій, також представлена на світових ринках, наприклад, комп'ютери, літаки, кораблі та автомобілі.

Ціна будь-якого економічного блага, в умовах ринкової економіки така, як ми її бачимо в капіталістичному світі. Її визначають сили, що діють через поставку покупцям, щоб визначити ринкову ціну.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>