XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бондарчук Л.К., Борецький В.В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 Бондарчук Л.К., Борецький В.В.
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В останні десятиріччя існування суспільства спостерігається процес зміни ставлення сучасного виробництва до такого поняття, як інформація. Вона стала не тільки предметом ретельного вивчення, а й найактуальнішим і найнеобхіднішим ресурсом в практично всіх сферах людської управлінської діяльності. Очевидно, що така тенденція спостерігається і на виробництві. Отже, досягнення високих результатів на виробництві, підвищення конкурентоспроможності підприємства значною мірою залежить від того, в яких масштабах впроваджуватимуться та як ефективно використовуватимуться сучасні інформаційні технології, а також яку роль вони відіграють у підвищенні ефективності праці конкретного підприємства.
В нових умовах господарювання стрімко зростає роль інформаційної бази, яка за змістом і можливостями обміну даними між користувачами різних рівнів управління має відповідати вимогам сучасних виробничих процесів. Для практичної реалізації поставлених цілей на підприємствах постійно існує потреба в оперативній, вірогідній та доступній інформації про такі показники: потреба в їхній продукції, забезпеченість процесу її виготовлення різноманітними видами ресурсів, ціни на продукцію, фактичний стан виробництва та інші. Все це створює передумови для пошуку нових інформаційних технологій управління, що ґрунтуються на сучасних засобах обчислювальної техніки.
Але зрозуміло, що в умовах гострої конкурентної боротьби одного інформаційного забезпечення буде замало. Тому, економічна інформація та новітні технології, пов’язані з нею, мають стати супутнім фактором, який буде в загальному сприяти ефективній економічній та управлінській діяльності підприємства. Таким чином, необхідно зосередити увагу на факторі, який найбільше сприяє формуванню та забезпеченню конкурентоспроможності підприємства. В умовах загострення конкурентної боротьби в рамках економічної кризи ставку потрібно робити на головний ресурс підприємства – кваліфіковані кадри, що в своїй основі становлять незадіяний трудовий потенціал.
Трудові ресурси без винятку пов’язані з усіма стадіями виробництва та їх техніко-економічними показниками. Від рівня забезпеченості трудовими ресурсами залежать виконання планів випуску продукції та її якість, ритмічність роботи і показники продуктивності праці. З його підвищенням зростає технічний рівень виробництва і знижується собівартість продукції, підвищуються рентабельність і швидкість обігу оборотних коштів. Також слід зважати на те, що процес управління трудовими ресурсами характеризується великими обсягами інформації, яку належить обробити, та складними інформаційними зв’язками між рівнями та функціями управління.
Такі умови вимагають застосування спеціальних методів обробки інформації, які притаманні цьому виду ресурсів. В той самий час їх ефективне застосовування можливе лише на базі економіко-математичних методів та засобів обчислювальної техніки, тобто за умови автоматизації інформаційних процесів. Не слід забувати про те, що питома вага трудовитрат в собівартості промислової продукції досить велика — від 40 до 60 %. Тому можливості її зниження тісно пов’язані з розробкою ефективної системи норм часу та нормативів трудовитрат, контролем за їх додержанням в процесі виробництва, а також з виявленням джерел економії та причин перевитрат. Виконання перелічених завдань також пов’язане з оперативною обробкою великих обсягів інформації. А така обробка, як відомо, не може бути забезпечена без введення відповідних інформаційних технологій управління.
Практика автоматизації інформаційних процесів управління показує, що більшість розрахунків можна формалізувати і розв’язати за допомогою засобів обчислювальної техніки. При цьому значна частина задач розв’язується з використанням методу прямих розрахунків, в яких виконуються здебільшого чотири арифметичні дії. Таким чином, ми маємо всі передумови для введення в систему управління трудовими ресурсами перспективних інформаційних технологій, які гарантовано поліпшать процес управління підприємством за умов урахування вищевказаних нюансів сучасного виробництва.
Але, слід зауважити, що технологія управління трудовими ресурсами це кропітка діяльність, особливо для великих підприємств. В основному це пов’язано із специфікою та особливостями технологічних процесів в управлінському середовищі. Так, на відміну від виробничого технологічного процесу в управлінському процесі вибір алгоритму обробки даних залежить від конкретної ситуації. Продуктом в управлінському технологічному процесі є інформація, тому при її автоматизованій обробці передбачається закріплення окремих операцій за конкретними посадами-виконавцями.
Інша особливість стосується автоматизованої обробки даних — це великий (порівняно з виробничим технологічним процесом) ступінь свободи, що надається виконавцеві. Це пов’язано з тим, що управлінці часто стикаються із ситуацією, коли вибір способу обробки даних залежить від поточного моменту або виконуються операції, що не змінюють змісту даних, а змінюють лише форму їх подання. Проте, в багатьох випадках при обробці даних, пов’язаних з трудовими ресурсами здебільшого автоматизуються рутинні роботи і традиційні розрахунки (наприклад, нарахування заробітної плати – 1С), із переважанням централізованого розв’язування задач(ПЗ Парус). При цьому не змінюються організаційні структури і технологія виконання функцій управління, що водночас призводить до того, що автоматизована обробка даних, здійснювана централізовано, не узгоджується з розподільною обробкою даних в службах управління трудовими ресурсами різних рівнів, що негативно впливає на якість управління. Тому нарощування можливостей автоматизованих інформаційних систем лише за рахунок застосування дедалі сучасніших моделей комп’ютерної техніки для централізованої обробки інформації вже не є ефективним.
В Україні така ідея децентралізації автоматизації процесів аналізу та планування показників з праці знайшла своє відображення в широкому та масовому створенні автоматизованих робочих місць менеджера, економіста, директора. Автоматизоване робоче місце економіста є засобом автоматизації праці економіста, зайнятого створенням проектів та планів з праці та заробітної плати, і являє собою функціональну спеціалізовану людино-машинну систему, яка включає програмно-технічний комплекс, інформаційне і додаткове інструктивно-методичне і організаційно-технологічне забезпечення. Така система призначена для автоматизованого виконання операцій на конкретній стадії аналізу і планування, що усуває проблему неузгодженості отриманих даних. Сама ж ідея переміщення акцентів з верхньої ланки до нижчих є перспективною та заслуговує на подальший розвиток. Перспективи такої технології можна вбачати у створенні персональних автоматизованих інформаційних систем, які забезпечують комплексну підтримку управлінської діяльності. Оскільки основою діяльності керівника будь-якого рівня є знання про об’єкти і суб’єкти управління, тому з огляду на це функція підтримки його діяльності зводиться до підтримки знань. В свою чергу, знання, по-перше, як об’єкт підтримки мають бути виражені у певній формі, по-друге, ставши об’єктом, який має певну форму, знання є об’єктом взаємодії з ними самого керівника, а в загальному випадку — й інших користувачів ІС. Така концепція в майбутньому перетворить процес управління трудовими ресурсами не тільки в ефективний та надійний апарат, але й полегшить процес прийняття рішень самих керівників.
Література:
1. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.
2. Основи технології: Навчальний посібник.- Вид 3-тє, змінене й доповнене.- Тернопіль: Карт-бланш, 2006.- 486с.- іл.
3. Остапчук М.В. Рибак А.І. Системи технологій (за видом діяльності) Навч. Посібник — К.: ЦУЛ, 2000. - 882с.

e-mail: www.warhound70@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>