XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бондарчук Л.В., Опанащук Ю.М., Горегляд А.А. Автоматизація системи управління на виробництві

Бондарчук Л.В., Опанащук Ю.М., Горегляд А.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Автоматизація системи управління на виробництві

Одним з найголовніших завдань управлінського апарату підприємства є правильно спланувати концепцію управління на підприємстві,для того, щоб підприємство працювало на найкращому рівні. Всього виділяють три найбільш поширені підходи до оцінки ефективності управління: інтегральний, рівневий тачасовий.
Інтегральний підхід до оцінки ефективності управління ґрунтується на побудові синтетичного показника, який охоплює декілька часткових показників ефективності управління. Інтегральний підхід є спробою оцінити ефективність управління за допомогою синтетичних показників, що охоплюють декілька найважливіших аспектів управлінської діяльності конкретної організації. Рівневий підхід до оцінки ефективності управління виокремлює в процесі оцінки три рівні ефективності: 1) індивідуальний; 2) груповий; 3) організаційний та відповідні фактори, що на них впливають. Ефективність управління при використанні кожного підходу є індивідуальною і залежить від низки факторів.Часовий підхід до оцінки ефективності управління виокремлює в процесі оцінки коротко-, середньо- та довгострокові періоди, для кожного з яких можна визначити специфічні критерії оцінки ефективності управління. Часовий підхід до оцінки ефективності дозволяє краще усвідомити обов’язки менеджерів в організації –виявляти фактори ефективності та впливу менеджера.Але слід пам’ятати, що може виникати і низка перешкод на шляху менеджера.Виникнення проблемної ситуації може бути пов'язане з двома різними фазами управління підприємством. У першому випадку стан підприємства віддаляється від наміченого (запланованого), що може завадити досягненню остаточної мети. У другому проблемна ситуація постає у зв'язку з майбутнім станом підприємства, який забезпечує мету, задану ОПР, а також сукупність проміжних станів, що формують найбільш ефективну траєкторію руху до остаточного стану. У процесі реального використання моделей і методів нормативної ТПР проявилась їх низька адекватність реальним процесам, а відповідно і віддаленість від реальних потреб вироблених рішень. Теорія штучного інтелекту розвивала підхід до моделювання ПС, що ґрунтувалася на концепції знання і не потребувала побудови кількісних залежностей для досягнення мети від вибраних альтернатив та умов функціонування системи. Результати, одержані поведінковою ТПР і теорією штучного інтелекту, дали змогу створити новий клас систем — EC. Вони дають змогу акумулювати досвід фахівців у даній ПС. Практика показала, що EC є ефективними тільки стосовно проблем, які містять обмежену множину каузальних зв'язків на елементах системи або процесу, та позбавлені значного обсягу фактографічної інформації про елементи економічної системи, процесу.
Слід зауважити, що для більш повного осмислення керівниками суті проблеми досить ефективним є використання ряду концепцій ефективності управління. Їхня дієвість та результативність є загальновідомою. Цільова концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої діяльність організації спрямована на досягнення певних цілей, а ефективність управління характеризує ступінь досягнення поставлених цілей.
Не зважаючи на свою привабливість та зовнішню простоту, застосування цільової концепції пов’язане із низкою проблем: 1) Досягнення цілі не завжди є легко вимірюваним; 2) Організації здебільшого намагаються досягти декількох цілей, частина з яких суперечлива за змістом (досягнення максимального прибутку – забезпечення максимально безпечних умов роботи); 3) Спірним є існування загального набору “офіційних” цілей (складність досягнення згоди серед менеджерів щодо конкретних цілей організації).
Системна концепція ефективності управління – це концепція, згідно якої на результати діяльності організації впливають як внутрішні чинники, так і фактори зовнішнього середовища, а ефективність управління характеризує ступінь адаптації організації до свого зовнішнього середовища.
Системна концепція організації акцентує увагу на двох важливих міркуваннях:
1) виживання організації залежить від її здатності адаптуватися до вимог середовища; 2) для задоволення цих вимог повний цикл “входи – процес – виходи” повинен знаходитись в центрі уваги керівництва.
Концепція ефективності управління на основі досягнення "балансу інтересів" - ця концепція акцентує увагу на відносній важливості різних групових та індивідуальних інтересів в організації. Визначення ефективності управління за концепцією досягнення “балансу інтересів” ґрунтується на вимірюванні ступеню задоволення потреб всіх груп, зацікавлених у результатах діяльності організації. Головним критерієм оцінки ефективності управління за цією концепцією є досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених у результатах діяльності організації груп.
Функціональна концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої управління розглядається з точки зору організації праці та функціонування управлінського персоналу, а ефективність управління характеризує співставлення результатів та витрат самої системи управління.
Композиційна концепція ефективності управління - це концепція, згідно якої ефективність управління визначається ступенем впливу управлінської праці на результати діяльності організації в цілому.
Серед показників, що характеризують результат діяльності організації, найбільш широко використовуються наступні: 1) продуктивність праці; 2)розмір зниження собівартості продукту; 3)обсяги приросту прибутку;
4)обсяги реалізації продукту тощо.
Всі вищепераховані аспекти діяльності підприємства є досить вагомими, але є ще один досить важливий – використання автоматизованої інформаційної системи для впровадження управлінських процесів. Ефективність діяльності підприємств залежить від якості управлінських рішень. Якість управлінських рішень прямо залежить від кількості переробленої інформації і від термінів формування результатів. Ефективне управління, ефективна організація управлінських процесів не мислиме в даний час без автоматизації процесів вирішення великої кількості задач і впровадження технічних засобів, програмного забезпечення й інформаційних технологій.
Для керування компанією важливо бачити її як єдине ціле. Необхідно вимірити й оцінити ефективність роботи окремих підрозділів, продуктів,ресурсів,клієнтів, постачальників, менеджерів. Будь-яка ситуація повинна бути показана в різних розрізах, з різним ступенем деталізації або укрупнення.На верхньому рівні облікової системи компанії знаходяться узагальнені фінансові індикатори її діяльності. На наступних рівнях інформація, що міститься в звітах, повинна забезпечувати можливість розкриття і діагностики причин, що обумовила ті або інші значення індикаторів верхнього рівня. Управлінський процес задається зверху від потреб вищого менеджменту в адекватній управлінській інформації.
Задача технології управлінських процесів виходить з деяких обов'язкових, але часто не відповідних вітчизняній практиці припущень, перше з яких говорить: «Керівництво підприємства має чіткі стратегічні і тактичні цілі: будь-який процес починається з постановки цілей і оцінюється за досягнутими результатами, часом і витратами на їх досягнення». Менеджер може моделювати можливі рішення й оцінювати потенційні результати.
Для цілеспрямованого управління компанією (відповідно до цілей компанії) необхідна наявність погоджених на рівні вищих менеджерів аналітичних показників, які досліджуються індикаторів успішності її діяльності. Ця система обраних показників повинна надавати менеджерам інформацію про те, як йде просування до намічених цілей або попереджати про погіршення ситуації.
Реалізована в управлінському обліку економічна модель підприємства дозволяє будувати класичну схему управління за наступними етапами:
― планування робіт;
― збір і аналіз даних про процеси, що відбуваються;
― аналіз відповідності фактичних результатів плановим показникам;
― розробка організаційних, фінансових, маркетингових і інших процедур, що знижують вплив несприятливих факторів, до яких можна віднести зниження ринкового попиту або зміну вартості комплектуючих виробів;
― адаптація подальших планів робіт з урахуванням сформованих умов.
Таким чином, спланована діяльність підприємства виступає важливим фактором,який визначає ефективність та рентабельність даної установи.
Література:
1. [65.050.22 / М 31] Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. посібник.- К: Слово, 2005.- 264с.- ISBN 966-8407-12-1: 22.00 - 2 прим.
2. [32.973 / В 65] Войтюшенко Н.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: Навч.посібник/ Н.М.Войтюшенко, А.І.Остапець.- К: Центр навчальної літератури, 2006.- 568с.- ISBN 966-364-302-1: 40.00 - 20 прим.
3. [65.050.22 / І 74] Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. Пономаренка В.С.- К: Академія, 2002.- 544с.- (Альма-матер).- : 30.00, 24.70 - 15 прим.
4. [65.050.22 / Б 48] Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч.-метод. посібник.- К: КНЕУ, 2002.- 80с.- : 12.90 - 50 прим.
5. [30.6 / Б 90] Букіна В.М. Система технологій: Опорний конспект лекцій/ Уклад. В.М.Букіна.- К: КНТЕУ, 2006.- 40с.- : 5.52 - 30 прим.

E-mail:yuliaopanashchuk@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>