XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бондарева Б. Зміст договору на виконання маркетингових досліджень

Бондарева Богдана
студентка 3 курсу економічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Зміст договору на виконання маркетингових досліджень

В умовах сучасного ринку маркетинг відіграє важливу роль у господарській діяльності кожного підприємства. Маркетинг дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів, створює умови, які сприяють пристосуванню підприємства до вимог ринку. Від запровадження маркетингових підходів у підприємицьку діяльність виграє і споживач – завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, розширенню асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості, розширенню кола послуг, гнучкій ціновій політиці тощо.
Маркетинг являє собою комплекс заходів з аналізу ринку, формування і стимулювання попиту, врахування ринкових факторів в процесі виробництва, реалізації, реклами товарів і післяпродажне обслуговування, направлене на максимальне задоволення потреб споживачів, як наслідок це забезпечує суб’єкту господарювання володіння певною частиною ринку і одержання високих прибутків.
Система миркетингу ставить виробництво товарів в залежність від потреб потенційних покупців і вимагає виготовляти товари в необхідній кількості.
Договір на виконання маркетингових досліджень покликаний юридично закріпити і оформити процес проведення маркетингових досліджень. Відсутність спеціальної нормативної регламентації відношень, які складаються з причини проведення маркетингових досліджень, складність і довготривалість самого процесу маркетингових досліджень визначає необхідність довготривалої і ретельної розробки умов договору на виконання маркетингових досліджень.
Предмет договору на виконання маркетингових досліджень визначається:
1. завданням на проведення маркетингових досліджень;
2. програмою робіт , які здійснюються виконавцем;
3. вимогами, які пред’являються до звіту, який складає результат проведених операцій.
Практика маркетингових досліджень свідчить про те,що проведення повноцінного маркетингового дослідження без попереднього складання детального плану дослідження може суттєво знизити ефективність роботи маркетолога-дослідника.
В світовій практиці при укладенні договору на проведення маркетингових досліджень, який припускає проведення кількох заходів потрібно узгоджувати з замовником і виконавцем програму робіт як невід’ємну частину відповідного договору.
В той же час розробка програми робіт і її укладання в якості невід’ємної частини договору на виконання маркетингових досліджень не завжди відповідає інтересам сторін. Наприклад, як відмічають Г.С.Денисова і А.А.Гук „активне проникнення на ринок товарів великих зарубіжних фірм супроводжується розгортанням маркетингових досліджень вподобань споживачів, при чому ці дослідження як правило проводяться зарубіжними маркетинговими центрами за своїми методиками” [2].
Складати програму робіт доцільно, якщо в межах договору проводить повномаштабне маркетингове дослідження, яке здійснюється за кількома напрямками і передбачає великий обсяг роботи.
Умови до якості маркетингових досліджень в сучасних умовах особливе значення і актуальність правового регулювання маркетингових досліджень являють собою вирішення питання про якість проведених досліджень.
Під якістю маркетингових досліджень слід розуміти ступінь відповідності одержаних даних маркетингових досліджень та іншим вихідним даним, які передбачені договором на виконання маркетингових досліджень. Необхідно зазначити, що при оцінці якості проведених досліджень важливе значення може мати правильність вихідних даних, викладених в завданні на проведення маркетингових досліджень.
Умова про початок і закінчення терміну є необхідним для договору. При узгоджені умови про термін виконання робіт повинні враховуватись, перш за все можливості виконавця і використовувані ним методи при проведенні маркетингових досліджень, відповідно до ст.631 ЦК України [7].
Практично в усіх договорах на проведення маркетингових досліджень складають умови, які є необхідними в договорі. Відповідно до ст. 632 п.1 ЦК України ціна встановлюється за домовленістю сторін, зміна ціни після укладання договору допускається лише у випадках встановлених договором або законом [7].
Як показує практика, проведення маркетингових досліджень на етапі узгодження договірних умов, тобто фактичного початку робіт часто важко визначити весь обсяг робіт, які потрібно виконати. В процесі досліджень часто виникає необхідність проведення додаткових робіт.
Порядок здачі і прийняття результатів маркетингового дослідження має важливе значення . Особливої уваги потребує розгляд питання прихованих недоліків маркетингових досліджень. Під недоліками маркетингових досліджень слід розуміти недоліки, які не були знайдені при здачі і прийнятті, но які були виявлені в результаті проникнення результатів маркетингових досліджень в господарську діяльність підприємства-замовника.
Умова про конфіденційність одержаної інформації. В ході виконання договору на проведення маркетингових досліджень сторонам може стати відома інформація, яка є конфіденційною. В такому випадку виникає необхідність узгодження в договорі на виконання маркетингових досліджень порядок використання конфіденційної інформації, одержаної сторонами в ході виконання договору, і встановлення заборони на розголошення конфіденційної інформації третім особам без згод контрагента. В цілях захисту сторони від недобросовісних дій контрагента в договорі на проведення маркетингових досліджень необхідно передбачити перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, розголошення якої третім особам не допускається [4].
Для того, щоб договір на проведення маркетингових досліджень став істинним регулятором взаємовідносин сторін, недостатньо визначити його основні умови, необхідно розробити „захистний механізм”, який дозволяє не тільки запобігати порушенню договору, але і забезпечити захист інтересів потерпілої сторони. Результати маркетингових досліджень мають велику комерційну цінність, так як можуть дати володарю відповідної інформації серйозні конкурентні переваги. Тому загроза використання такого засобу захисту, як правило продажу результатів маркетингоових досліджень є стимулом виконання замовником своїх обов’язків.
Розголошення результатів маркетингового дослідження третім особам без згоди контрагента є також порушенням договору на виконання маркетингових досліджень. В таких випадках дуже важко визначити і довести розмір понесених збитків чи втраченої вигоди.
Відповідальність за невиконання договору на проведення маркетингових досліджень закріплюється державним апаратом. Це означає, що невикористані суб’єктом господарбвання не привели до добросовісного використання своїх обов’язків одна із сторін має право звернутися до компетентних органів(суду) за захистом своїх прав.
Розгляд договору на виконання маркетингових досліджень як самостійний правовий договір, вироблення основних умов цього договору покликані впорядкувати практику проведення маркетингових досліджень, покращити їх результат, забезпечити захист прав і інтересів сторін під час проведення маркетингових досліджень.
На мою думку для того щоб маркетингові дослідження стали більш розвинені в нашій країні потрібно вдосконалювати законодавство, так як маркетинг в Україні ще і досі знаходиться на етапі встановлення і постійно вдосконалюється, потрібно і вдосконалювати закони, що зв’язані з маркетинговою діяльністю.
Література:
1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, 1998-с.682;
2. Денисова Г.С., Гук А.А. Маркетинговые исследования рынка, 1999- с.5;
3. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте, 1991-с.35;
4. Красновський Ю.Д. Маркетинг, 1997-с.97-122;
5. Мотышина М.С. Системная концепция маркетинговых исследований, 1996-с.162;
6. Уткина Э.А. Маркетинг, 1996;
7. Цивільний кодекс України;
8. Господарський кодекс України.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>