XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бондарєва В.М., Попова І.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ З ДОВГОСТРОКОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Бондарєва В. М., Попова І. В.

Донецький національний універсітет економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ З ДОВГОСТРОКОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ

  Інноваційна модель, яку нині покладено в основу стратегії української економіки, потребує значних банківських ресурсів, необхідних для фінансування економічного розвитку. Однак банківські позики досі посідають у структурі джерел інвестицій підприємств незначне місце - вони становлять близько 4 %. І, хоча останнім часом питома вага капіталовкладень за рахунок кредитів банків зростає, вона все ж на кілька порядків нижча, ніж у країнах Західної Європи. Тобто, незважаючи на позитивні зміни в динаміці та структурі кредитного портфеля банків, проблеми збільшення частки довгострокових кредитів, спрямованих в інвестиційну діяльність та у приоритетні галузі економіки, пов'язані з інноваційним розвитком, залишаються актуальними.

Питання щодо формування кредитної політики банків України з довгострокового інвестування займають досить вагоме місце в наукових дослідженнях як за кордоном, так і в Україні. У цьому напрямі активно працюють такі фахівці, як І. Бланк, Д. Гладких, Г. Бірман, Є. Жукова, Б. Луців, Г. Кучер,        М. Савлу та ін.

За підсумками 2009 року частка довгострокових кредитів у структурі кредитного портфеля банківської системи України становила близько 23 %, а кредитів в інвестиційну діяльність - лише 4,2 %. При цьому значна частина кредитних коштів (близько 40 % від загального обсягу кредитів, наданих суб'єктам господарювання), як і раніше, спрямовується у невиробничі галузі, здебільшого - в торгівлю та посередництво в ній [1, c. 35].

Основною перепоною для банківських інвестицій у виробничу сферу є пов'язані з ними високі ризики, зумовлені загальною економічною нестабільністю, непрозорістю корпоративних фінансів, обтяженістю підприємств старими боргами та незадовільною дисципліною дотримання контрактного права. Як наслідок, інвестиційне кредитування реального сектора економіки перебуває на вкрай низькому рівні.

Орієнтація кредитного портфеля банку на довгострокове інвестиційне кредитування залежить від багатьох факторів. Серед найважливіших - можливість надавати довгострокові кредити. Вона обумовлюється здатністю управляти ризиками і залежить від компетентності керівництва банку, фахової підготовки та досвіду персоналу.

Реалізація інвестиційних проектів потребує відвернення з обігу значних грошових коштів банку на доволі тривалі терміни. Тому одним із основних факторів, що впливає на структуру кредитного портфеля банку, можна вважати розмір його регулятивного капіталу. Саме від нього залежить максимальна сума кредиту, що надається одному позичальнику, а відтак - і можливість надавати значні інвестиційні позички на тривалий термін. На сьогодні розвиток довгострокового інвестиційного кредитування в Україні значною мірою стримується невисоким рівнем капіталізації банків, проблема підвищення якого, незважаючи на позитивні тенденції, залишається однією з найактуальніших. Про невисокий рівень капіталізації українських банків свідчить наявність значної кількості банків ІV групи.

Цю проблему можна певною мірою вирішити шляхом застосування технологій інвестиційних фондів, передбачених Законом України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». У ньому зокрема зазначається, що банки можуть не продавати окремі зобов'язання, а об'єднувати їх у загальний пакет, під який випускати цінні папери, купуючи які, вкладник вкладатиме кошти в диверсифікований кредитний портфель банку.

Кредитна політика з довгострокового інвестування має обумовлювати такі основні фактори:

•  мету формування довгострокового кредитного портфеля банку;

•  порядок здійснення перевірки, оцінки та прийняття рішень щодо кредитних заявок клієнтів;

•  перелік необхідної документації, яка повинна додаватися до кожної кредитної заявки та зберігатися в кредитній справі клієнта.

Одним із факторів, що суттєво впливають на структуру банківського кредитного портфеля, можна також вважати специфічні потреби в позичкових коштах клієнтів такого сегменту ринку, який обслуговується даним банком.

Таким чином, надаючи довгострокові інвестиційні кредити усім категоріям клієнтів, банки сприяють розвитку регіону. Це, безумовно, впливає на підвищення життєвого рівня населення. Щоправда, зазначений вид кредиту пов'язаний зі значними ризиками, оскільки вплив як зовнішніх, так і внутрішніх факторів може призвести до збитків у процесі такої діяльності банку. Для того, щоб контролювати зазначений фактор ризику, фінансово-кредитні установи мають розробляти й упроваджувати відповідну політику з довгострокового інвестування, орієнтовану на формування такого кредитного портфеля, який сприяв би підвищенню прибутковості і забезпеченню відповідності діяльності банку нормативним вимогам регулюючих органів.

Література:

•1.     Борецький М. Проблематика довгострокового інвестиційного кредитування / М. Борецький// Вісник НБУ. - 2009. - № 5. - с. 32 - 38.

•2.     Гонгало Б. М. Інвестиційне кредитування у банках України / Б. М. Гонгало// Фінанси України. - 2010. - № 8. - с. 84 - 97.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>