XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боремчук Л.І. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІНА ТЕХНОЛОГІЯ

Боремчук Лілія Іванівна
Методист, викладач дошкільної педагогіки
Луцький педагогічний коледж

Думати легко, діяти важко,
а перетворити думку на дію –
найскладніша річ на світі.
І. В. Гете

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІНА ТЕХНОЛОГІЯ

Дистанційне навчання — це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп'ютерні навчальні програми різного призначення, сучасні телекомунікації для одержання навчального матеріалу та спілкування.
У системі педагогічної освіти дистанційне навчання відповідає принципу гуманістичності, згідно з яким ніхто не повинен позбавлятися можливості навчатися з причин бідності, географічної або іншої ізольованості, соціальної незахищеності та неможливості відвідувати освітні установи через фізичні недоліки або зайнятості виробничими та особистими справами.
Дистанційне навчання як педагогічна технологія - це технологія, у якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби, як і форми навчання, що базуються на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях.
Про те, що дистанційне навчання – це педагогічна технологія, було відзначено на Міжнародній конференції з питань світової кризи освіти (Вильямсберг, США, 1967), де говорилось про необхідність запозичення елементів виробничих технологій для підвищення якості освіти. В “Енциклопедії педагогічних засобів, комунікацій і технологій” (Лондон, 1978) П.Мітчел дав визначення дистанційного навчання як педагогічної технології: “Педагогічна технологія є царина досліджень та практики (у рамках системи освіти), що має зв'язки зі всіма сторонами організації педагогічних систем для досягнення специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів”. З 1986 за підтримки ЮНЕСКО визнане таке визначення: “У новому і більш широкому сенсі – це систематичний засіб планування, застосування та оцінювання всього процесу навчання та засвоєння знань шляхом врахування людських і технічних ресурсів та взаємодії між ними для досягнення більш ефективної форми освіти”.
Під педагогічною технологією розуміють вивчення, розробку і системне використання принципів організації навчального процесу на основі новітніх досягнень науки й техніки. Педагогічна технологія виступає як педагогічна система, у якій використання засобів навчання підвищує ефективність навчального процесу.
Головне в педагогічній технології – це проектування процесу формування особистості студента, яке гарантує педагогічний успіх незалежно від майстерності викладача. Для педагогічної технології характерним є системний підхід, врахування досягнень не тільки педагогічної науки, а й суміжних з нею наук – психології, теорії управління і менеджменту, інформатики, соціології.
Дистанційне навчання - це взаємодія викладача та студента між собою на відстані, що висвітлює всі притаманні навчальному процесу компоненти (мета, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання), специфічними засобами Інтернет-технологій. Це форма і технологічний комплекс, що ґрунтується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення, створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище як простір для доставки навчального матеріалу та спілкування й надає всі можливості для отримання навчальних результатів найвищої якості.
Характерні риси дистанційного навчання: гнучкість; модульність; економічна ефективність; нова роль викладача у системі дистанційного навчання; спеціалізований контроль якості освіти; використання інформаційних технологій і засобів навчання.
Принципи дистанційного навчання: принцип гуманістичності навчання; принцип пріоритетності педагогічного підходу під час проектування освітнього процесу в системі дистанційної освіти; принцип педагогічної доцільності застосування нових інформаційних технологій; принцип вибору змісту освіти; принцип забезпечення безпеки інформації, що циркулює в системі дистанційної освіти; принцип стартового рівня освіти; принцип відповідності технологій навчанню; принцип мобільності навчання; принцип неантогоністичності дистанційного навчання існуючим формам освіти.
Отже, будучи результатом об'єктивного процесу інформатизації суспільства та освіти і вбираючи в себе кращі риси інших форм, дистанційне навчання входить в XXI століття як найбільш перспективна, синтетична, гуманістична, інтегральна форма одержання освіти.

Література:
1. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. – М., 1997 г.
2. Дабагян А.В., Михайличенко A.M. Совершенствование профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в современных условиях. — Харьков: 1996. — 105 с.
3. Кравец В.А, Кухаренко В.Н. Формирование информационной культуры. Дистанционное образование. – № 4 – 2000. – С. 35-37
4. Кухаренко В.Н. Дистанційне навчання. Дистанційний курс. Навчальний посібник Харьков: ХГПУ. – 1999. – 182 с. 2.
5. Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. Методологічні аспекти дистанційного навчання //Вісник Академії дистанційної освіти, № 1, 2003. – Київ: Вид-во “Міленіум”. – С. 16 – 21.
6. Мітчел П. Енциклопедія педагогічних засобів, комунікацій і технологій. – Лондон, 1978.
7. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / Олійник В.В., Биков В.Ю., Гравіт В.О., Кухаренко В.М., Жук Ю.О., Антощук С.В., Кліменко А.Л., Сябрук Т.І. / за заг. ред. В.В. Олійника. – К.: Логос, 2006. – 408 с.
8. Полат Е.С., Моисеева М.В. Дистанционное обучение. – М.: Владос, 1998. – 192 с.
9. Прокопенко І.Ф., Євдокімов В.І. Теоретичні основи педагогічної технології. - Харків: Основа. 1995. — 105 с.
10. Рибалко О.В., Молодих Г.С. Щодо питання про педагогічні принципи дистанційного навчання. Ком’ютерно-орієнтовані системи навчання: 3б. наук. праць / Редкол. – К: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 4. – 2001. – С. 45-48
11. Рыбалко Е.В. Сравнительный анализ дидактических принципов традиционного и дистанционного образования. Вторая международная конференция “Интернет, образование, наука 2000” (Винница, 10-12 октября 2000 г.), с. 161-163
12. Твердохлєбова Н.Є. Стратегії ресурсного наповнення інформації викладачами для дистанційних курсів. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: 3б. наук праць /Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 4. – 2001. – С.49-54.
13. Хуторской А.В. Интернет в школе. Практикум по дистанционному обучению. – М.: ИОСО РАО, 2000. – 304 с.
14. www.abitur.land.ru
15. www.distance.edu.vn.ua
16. www.dl.edu-post-diploma.kharkov.ua
17. www.maup.com.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>