XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Борецька Т. М. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ ЗНИЖОК ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ

Студентка магістратури Борецька Т.М.

Вінницький фінансово-економічний університет

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ ЗНИЖОК ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ

Значення доходів в сучасній ринковій економіці не можна переоцінити. Як економічна категорія різниця між доходами і витратами характеризує результат  діяльності підприємства. Показники доходів  є найважливішими в системі оцінки результативності і ділових якостей підприємства, міри його надійності і фінансового благополуччя як партнера.

Категорія «дохід» в економічній теорії розглядається як збільшення ресурсної бази підприємства, що використовується ними для компенсації вже  здійснених витрат, накопичення з метою подальшого розширення і розвитку [1,с. 84]. Тому питання обліку та стандартизації одного з найголовніших показників роботи підприємства - доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) - потребує широкого розгляду.

Дослідженню проблем визначення доходів та відображення їх у обліку приділили увагу у своїх працях провідні вітчизняні та зарубіжні вчені‑економісти: В. В. Сопко, В. Г. Лінник, М. В. Кужельний, В.П.Завгородній, Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук, Л.В.Нападовська, С. Ф. Голов, В. Ф. Палій, Я. В.Соколов, А. Н.Кузьмінський, Ч. Хорнгерн, Дж. Фостер, К. Друрі.

У цій статті  проведено аналіз останніх досліджень і публікацій із такого напряму обліку доходів як  види знижок та порядок відображення їх в обліку.

Розвиток ринкових стосунків сприяв розширенню використання в економіці Україні знижок при покупці і продажу товарів. Знижки є однією з найпоширеніших форм залучення покупців. В той же час, недосконалість методики бухгалтерського обліку обмежує сферу їх застосування. Використання організацією при реалізації товарів системи знижок вимагає від бухгалтерської служби надання оперативних відомостей про право покупця на знижку. Так, якщо умовою надання знижки є оборот протягом певного періоду, бухгалтерський облік повинен забезпечити накопичувальний збір інформації про обсяг продаж або покупки. В разі надання сконто облік знижок  має свої особливості. Сконто - це знижка з ціни товару при його оплаті до настання терміну платежу. При застосуванні сконто необхідно оперативно відстежувати терміни настання платежу і його розмір. Згідно ПСБО 15, доходи і витрати організації визнаються з врахуванням всіх наданих знижок [2]. Крім того, немає необхідності у відособленому обліку знижок і для цілей оподаткування [3]. В той же час, організація бухгалтерського обліку має бути побудована таким чином, щоб формувалася достовірна інформація не лише для визначення оподатковуваних оборотів, але і для аналізу результату застосування знижок як форми залучення покупців. Так, при наданні знижки без якого-небудь відстрочення, коли покупець одноразово купує товари в необхідній для надання знижки кількості, або сумі, згідно ПСБО 15 і податковим нормам, не виникає необхідності факту її віддзеркалення в бухгалтерському обліку, як покупця, так і продавця.  Проте для цілей ухвалення рішень управлінському апарату потрібна інформація не лише про об'єми покупок і продаж, але і про суми отриманих і наданих знижок. Тому в бухгалтерському обліку повинна міститися інформація про всі види знижок, що надаються.

Автором розроблена методика організації бухгалтерського обліку знижок без відстрочення в рамках договору купівлі-продажу, заснована на використанні додаткових субрахунків до балансових рахунків:

- до рахунку 70 "Доходи від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)":

701.1 "Реалізація  готової продукції оптом без врахування знижок";

701.2 "Оптові знижки, надані покупцям";

 702.1 "Реалізація товарів вроздріб без врахування знижок"; 

 702.2 "Роздрібні знижки, надані покупцям";

- до рахунку 281 "Товари":

281.1 "Товари на складах без врахування знижок"

281.2 "Знижки, отримані при покупці товарів".

 Автором запропоновано реалізацію товарів із знижкою відображати в бухгалтерському обліку за вартістю без врахування знижки, а знижку і суму ПДВ, що нараховується на неї, враховувати на спеціальних субрахунках 701.2, 702.2. Субрахунки наданих знижок закриваються проводкою сторнування прибутку від реалізації. Придбання товарів із знижкою рекомендується враховувати за повною вартістю на рахунку 28, а суму знижки - на спеціальному субрахунку до рахунку 28 методом червоного сторно.

В результаті бухгалтерський облік буде формувати повну і достовірну інформацію про господарські процеси і результати діяльності підприємства не лише для податкових органів, але і для оперативного керівництва і управління.

Література:

1. Бухгалтерський облік в Україні: нормативно‑практичні матеріали ; за ред. Р. Л. Хом'яка. - Львів : Нац. ун‑т «Львівська політехніка», «Інтелект‑захід», 2001. - 728 с. 

2. П(с)БО 15 «Дохід», затверджено наказом МФУ від 29.11.99 ; укл. В.Кузнєцов. - Х. : Фактор, 2008. - 176 с.

3. Податковий Кодекс України (зі змінами і доповненнями) // http://zakon.rada.gov.ua

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань  і гocподарських операцій підприємств і  організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.99 № 291 // http://zakon.rada.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>