XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Борисенко П.А. РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ НАУКОЄМНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Борисенко Петро Анатолійович
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ НАУКОЄМНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Перехід України до ринкових відносин та пов’язані з ним державотворчі процеси обумовили не лише структурні перетворення в економіці країни, але й зростання уваги вітчизняних науковців до проблем економічного розвитку та його чинників, дослідження яких стали спрямовуватися на формування науково-методологічного підґрунтя цих змін. Виклики майбутнього чітко окреслили ті межі, за якими подальший розвиток економіки вже не може відбуватися у екстенсивний спосіб, тому основний акцент у дослідженнях багатьох науковців було зроблено на вивченні науково-технічних чинників економічного розвитку. Зростання уваги до проблем економічного розвитку в цілому та розвитку наукоємного виробництва зокрема пояснюється ще й тим, що на сучасному етапі динаміка економічного розвитку різних країн світу все більше набуває нерівномірного характеру, а чинники, які обумовлювали економічний розвиток країн на протязі останніх десятиліть, істотно змінилися і на сьогоднішній день вже не вкладаються у традиційні пояснення його сутності та закономірностей. Так, рушійною силою, яка обумовлює ефективний економічний розвиток країни на сучасному етапі, є наукоємне виробництво, в основі якого знаходяться результати науково-технічного прогресу. Водночас, враховуючи той факт, що питанням розвитку наукоємного виробництва присвячена суттєва увага вітчизняних та зарубіжних вчених, на сучасному етапі єдиного трактування даного поняття все ще не вироблено, так само як і загальноприйнятої класифікації наукоємних галузей промисловості. Виходячи з цих обставин та ґрунтуючись на власних дослідженнях [1; 2], автор пропонує своє бачення наукоємного виробництва.
Наукоємним є виробництво з високою концентрацією та поглибленою спеціалізацією, в якому використовуються технології переважно V та VI технологічного укладу, а також набувають завершеної – комерційної – форми результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямовані на якісне підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки.
Спільні риси та особливості розвитку наукоємних галузей промисловості за умови їх структуризації можуть бути систематизовані у групу критеріїв, покладену в основу пропонованої класифікації. Даний підхід дасть можливість визначати ключові організаційно-економічні характеристики наукоємних галузей промисловості, рівень їх наукоємності, а також відповідність наукоємних галузей промисловості характеристиці наукоємного виробництва в цілому. Виходячи з цього, для класифікації автором пропонується використання наступних критеріїв:
- походження галузі;
- вік галузі;
- належність галузі до технологічного укладу;
- рівень наукоємності галузі;
- концентрація виробництва у галузі;
- характер участі держави у розвитку галузі;
- призначення галузі.
Практика свідчить, що вищевикладені критерії є ключовими для класифікації наукоємних галузей промисловості за організаційно-економічними рисами. При цьому автор акцентує увагу на тому, що використовуючи існуючий на даний час підхід до розподілу наукоємних галузей промисловості на V та VI технологічні уклади [3], ним враховується той факт, що на сучасному етапі, у зв’язку з удосконаленням технологій деяких базових галузей промисловості, такий розподіл є не досить повним.
В цілому, авторська класифікація наукоємних галузей промисловості виглядає наступним чином:
Таблиця 1
Класифікація наукоємних галузей промисловості

критерій класифікації

види

наукоємних галузей

характеристики

галузей   

приклади

1

2

3

4

Як видно з табл. 1, наукоємні галузі, маючи низку спільних рис та особливостей розвитку, відзначаються певною відмінністю в межах цих рис та особливостей. При цьому, слід зазначити наступне: для характеристики галузі за призначенням автором пропонується використовувати не лише співвідношення цивільної та військової продукції у відсотках, але й частку витрат у виробництві, яка спрямовується на випуск цивільної або військової продукції. Так, наприклад, за кількістю створених моделей у період незалежності українське літакобудування слід вважати цивільним (3 цивільні моделі та 1 військова), проте якщо врахувати той факт, що на створення військово-транспортного літака Ан-70 вкладено більше коштів, ніж на усі інші проекти періоду незалежності, разом узяті [4], уявлення про спеціалізацію галузі буде іншим. Отже, витратний підхід є більш об’єктивним.
В цілому, усі охарактеризовані галузі, поєднуючи у собі діяльність науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських установ з одного боку, а також виробничих наукоємних підприємств – з іншого, складають науково-виробничий сектор промисловості.

Література:
1. Борисенко П.А. Методичні підходи до визначення поняття „наукоємне виробництво” (на прикладі авіаційної промисловості)//Схід. – 2008. – №4. – с.27-36;
2. Борисенко П.А. Закономірності розвитку наукоємних галузей промисловості//Держава і регіони. – 2008. – №4. – с.12-17;
3. Скляренко Р.П. Что такое наукоёмкий рынок?//www.mixport.ru/;
4. Галуненко А., Сулиманов Х., Курзанцев И. Ан-70: тревожное будущее перспективного проекта//Чистое небо. – 2007. – №3. – с.28-29.

e-mail: brisance@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>