XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бориславська Н.О. Застосування системи збалансованих показників в управлінні торговим маркетингом

Бориславська Н.О.

Застосування системи збалансованих показників в управлінні торговим маркетингом

На сьогоднішній день торговельні підприємства постали перед проблемою ефективного управління торговим маркетингом з метою успішного планування, організування, мотивації та злагодженого контролю дій всіх учасників каналу розподілу який пришвидшить вихід на новий рівень організації торговельного процесу та окреслить перспективи подальшого розвитку.
У роботі відображено використання системи збалансованих показників в торговому маркетингу та встановлено тенденції розвитку процесу управління торговим маркетингом в Україні.
Методологічна схема управління торговим маркетингом включає управління збутовою діяльністю та розподілом в цілому і вимагає чіткого розмежування цих понять. Однак в сучасній літературі можна зустріти ототожнення понять “збут”, “реалізація товарів”, “продаж”, „розподіл товарів”, “розповсюдження товарів”, “товарорух”[1,с.18].
На нашу думку торговий маркетинг доцільно розглядати, як концепцію доведення товару від виробника до кінцевого споживача (з безпосереднім чи опосередкованим включенням ланки посередників), яка характеризується впровадженням якісно нових партнерських взаємовідносин учасників каналу розподілу, зміст яких полягає в виконанні інформаційної, мотиваційної, товаропровідної функції, і має за мету отримання прибутку шляхом задоволення потреб і інтересів всіх учасників каналу розподілу.
Провідна концепція використання системи збалансованих показників в торговому маркетингу полягає в тому, що традиційних фінансово-економічних показників недостатньо для визначення стратегічного успіху діяльності учасників каналу розподілу та забезпечення прямого та зворотного зв'язку між ними. Система збалансованих показників діяльності підприємств - виробників, торгових посередників, торгових точок дозволить контролювати фактори які мають вплив на їх діяльність, і не обмежується відстеженням отриманих результатів.
Застосування системи збалансованих показників в процес оцінки управління торговим маркетингом доцільно проводити в декілька етапів”[2,с.9].
1 Етап – формування стратегії. Чітко сформульована стратегія описує основні кроки, які необхідно здійснити для досягнення поставлених цілей і бажаних результатів кожним з учасників процесу управління торговим маркетингом. Стратегію необхідно розподілити на конкретні ініціативи, в рамках яких виділити завдання для окремих структурних підрозділів торговельних підприємств та підприємств посередників.
2 Етап – визначення базових факторів успіху, тобто параметрів маркетингової розподільчої, збутової діяльності, які є необхідними для успішної реалізації обраної стратегії.
3 Етап – визначення ключових показників ефективності - на цьому етапі має місце вибір заходів реалізації стратегії . інструментом для визначення провідних факторів успіху є ключові показники ефективності (КПЕ), виражені в числовій формі. Необхідно акцентувати увагу безпосередньо на тих показниках, які мають пряме відношення до оцінки системи розподілу та збуту, виключаючи показники другорядного та допоміжного характеру.
4 Етап – розробка та оцінка системи збалансованих показників. На цьому етапі розробляється узагальнена система фінансових та не фінансових показників з врахуванням наступних умов: об'єкт контролю, характер поставленого стратегічного завдання, кількість виконавців та рівень їх компетенції.
При розробленні збалансованої системи показників виникає принципово важлива дилема. З однієї сторони існує безліч змінних, які дозволяють здійснювати контроль, а з іншого може відчуватись недостатня кількість показників. Застосування збалансованої системи показників в управління торговим маркетингом є ефективним за умови скорочення множини змінних до оптимальної кількості.
Аналізуючи вищенаведене можна зробити висновок про те що квінтесенцією управління торговим маркетингом є управління маркетингом та збутом. Водночас ці дві сфери є одними з найважливіших в діяльності торговельного підприємства. Завдяки багатостороннім та різноманітним контактам між суб'єктами ринку виникає велика кількість завдань, які потребують негайного вирішення. Для того щоб відповідати поставленим вимогам система управління торговим маркетингом повинна бути гнучкою та багатогранною і забезпечувати можливість вірного та скоординованого прийняття рішень[3,с.46]. Система збалансованих показників виступає інструментом стратегічного та оперативного управління торговим маркетингом, який дозволяє пов'язати стратегічні цілі підприємства з бізнес-процесами і повсякденними діями співробітників на кожному рівні управління, а також здійснювати поточний контроль за виконанням тактичних цілей торговельного підприємства.

Література:
1. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1991 -280с.
2. Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте-М.: Издательский дом Гребенникова, 2007-304с.
3. Cooke, E.F., Toffler B.E. Defining sales promotion difficult, important. - /////[AMA] Marketing News,1985. – P.38


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>