XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Боровик О.В. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ АГРАРНИХ ЛІЦЕЇВ.

Боровик Олександр Васильович

Хмельницький економічний університет

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ АГРАРНИХ ЛІЦЕЇВ

Нові умови функціонування українського суспільства привернули увагу психологів до проблеми формування суспільної, національної та патріотичної свідомості. Окремі аспекти даної проблематики висвітлені в роботах таких відомих науковців, як М. Й. Боришевський, І. О. Кресіна, В. П. Москалець [1-3]. Питанням, що стосуються формування патріотичної свідомості (ПС) учнів аграрних ліцеїв, приділялась увага і автора [4-8].

Проведене нами дослідження психологічних аспектів формування патріотичної свідомості учнів аграрних ліцеїв дозволяє констатувати недостатню вивченість проблеми патріотичної свідомості особистості та реальне існування низького рівня досліджуваної особистісної якості у молоді раннього юнацького віку. Для вирішення цієї проблеми важливим є виявлення та реалізація психологічних умов формування патріотичної свідомості зазначеної вікової категорії.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, практики та аналізу проведеного констатувального дослідження нами були виявлені наступні психологічні умови, реалізація яких є базою для формування патріотичної свідомості ліцеїстів:

•-       формування сукупності правових та військово-спрямованих знань у ліцеїстів;

•-       забезпечення розвитку моральних, духовних, етичних якостей особистості у процесі цілеспрямованого патріотичного виховання;

•-       формування світогляду громадянина через посилення патріотичної спрямованості змісту навчальних предметів, засвоєння історії країни та основ правових знань, усвідомлення трудового і військового подвигу її народу;

•-       дотримання таких українських родинних традицій, як духовність, толерантність, шанобливість, повага тощо;

•-       забезпечення взаємодії навчального закладу, родини та громадських організацій у процесі формування патріотичної свідомості учнів;

•-       підтримка позитивного морально-психологічного клімату навчального колективу та родини;

•-       розвиток патріотичної рефлексії.

Ми розглядали процес формування ПС як систему певного змісту методів, напрямків та організаційних форм, котрі забезпечують найбільш успішне, цілеспрямоване та послідовне формування в учнів аграрних ліцеїв морально-психологічних та вольових якостей, які є складовими ПС.

Виявлені психологічні умови були враховані при побудові моделі формування патріотичної свідомості учнів аграрних ліцеїв. Модель формування ПС, являє собою системний процес, що включає в себе зміст, мету, критерії, показники, суб'єкти, методи та форми, засоби психологічного впливу, що спрямовані на формування патріотично свідомого громадянина. Апробація розробленої моделі формування ПС учнів аграрних ліцеїв була проведена у ході формувального експерименту, результати якого підтвердили правильність виявлених психологічних умов та дієвість моделі цього процесу.

Напрями подальшої роботи вбачаються в поширенні досвіду формування ПС досліджуваної категорії та адаптації розроблених психолого-педагогічних засобів формування ПС для навчальних професійно-технічних закладів іншого профілю.

 

Література

•1.           Боришевський М. Й. Національна самосвідомість у громадянському становленні особистості. - Київ, 2000. - 63 с.

•2.                Москалець В. П. Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі: Дис... д-ра психол. наук: 19.00.07 / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. - К., 1996. - 425 с.

•3.           Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз / І. О. Кресіна. - К.: Вища школа, 1998. - 391 с.

•4.           Боровик О. В. Розвиток патріотичної свідомості молоді старшого підліткового віку як соціально-психологічна проблема // Збірник наукових праць № 36, Ч. 2. - Хмельницький: Вид. НАДПСУ, 2006. - С. 152-155.

•5.           Боровик О. В. Основні аспекти патріотичної свідомості, як складової свідомості національної // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. Т.VІІІ, част. 9. - К., 2006 - С. 66-72.

•6.           Боровик О. В. Аналіз методів впливу на процес формування патріотичної свідомості // Збірник наукових праць № 37, Ч. 2. - Хмельницький: Вид. НАДПСУ, 2006. -  С. 170-173.

•7.           Боровик О. В. Детермінанти та чинники формування патріотичної свідомості учнів аграрних ліцеїв // Збірник наукових праць № 38, Ч. 2. - Хмельницький: Вид. НАДПСУ, 2007. -  С. 162-165.

•8.           Боровик О. В. Аналіз критеріїв та рівнів розвитку патріотичної свідомості учнів сільських професійно-технічних ліцеїв // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: Міленіум, 2007. - Вип. 33. - С. 17-23.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>