XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Борщ О.Л. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Борщ Олена Любомирівна

Львівська державна фінансова академія

м. Львів

   ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА                         

     На сучасному етапі впроваждення стратегії європейської інтеграції України, транскордонне співробітництво як окремий напрямок взаємодії прикордонних територій отримало значний розвиток. Створення єврорегіонів та посилення процесів співпраці привернуло увагу багатьох науковців до процесів, що відбуваються у прикордонних регіонах України. Транскордонна тематика широко представлена у сучасних наукових дослідженнях.                                      

     Транскордонне співробітництво передбачає співпрацю в економічній та суспільно-культурній сфері між територіальними общинами або властями двох або декількох сторін суміжних територій. Метою такого співробітницва є розвиток та посилення соціально-економічних, культурних та інших зв'язків між суб'єктами та учасниками транскордонної співпраці. У цьому контексті зростає вплив та значення територіальних общин та властей [1].

      Для прикордонних територій характерне їх невигідне соціально-економічне розташування, що спричиняє сповільнення їх розвитку. Транскордонне співробітництво спрямоване на подолання негативних факторів маргінальності цих територій, а посилення євроінтеграційних процесів безпосередньо впливає на відносини між прикордонними територіями України та країн Європейського союзу шляхом збільшення обсягів співпраці та підвищення конкурентоспроможності цих регіонів.    Транскордонне співробітництво використовується як інструмент мобілізації та ефективного використання існуючого потенціалу прикордонних територій та оптимального поєднання можливостей та ресурсів прикордонних територій двох або більше країн, що межують, з метою розв'язання спільних проблем та вирішення завдань просторового розвитку [4, c. 117].

     Оцінка рівня ефективності транскордонного співробітництва в Україні показує, що його функціонування є здебільшого недостатньо ефективним та мало відповідає реалізації поставлених цілей.

     Транскордонне співробітництво на прикордонних територіях України характеризується надзвичайно низьким рівнем інтенсивності його провадження [3, c. 39]. Незважаючи на те, що Україна тривалий час бере участь в реалізації проектів транскордонного співробітницітва, його можливості використовуються лише частково. Здебільшого на основі цієї співпраці здійснюються некомерційні проекти, що фінансуються з європейських фондів. Великою перешкодою на шляху ефективного функціонування транскордонного співробітництва в Україні є обмеженість функціонування регіональних органів влади та місцевого самоврядування. Складна ієрархічність системи управління процесами транскордонного співробітництва призводить до дублювання повноважень за окремими напрямками та невизначеності механізмів фінансування програм.

     Саме тому розроблення та законодавче затвердження концепції державної регіональної політики дасть змогу державі за допомогою економічних важелів сприяти комплексному розвитку регіонів та не втручатись в оперативну діяльність місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування [3, c. 52-53]. На сьогоднішній день правова та фінансова обмеженість ролі регіональних органів влади та місцевого самоврядування в управлінні територіями та домінуючий галузевий підхід викликають соціальні протиріччя і стримують збалансований розвиток регіонів.

     Ще одною значною проблемою щодо реалізації програм транскордонного співробітництва з українського боку є відсутність фінансування для їх розробки та подальшого узгодження конкретних проектних пропозицій, а також неузгодженість механізмів одночасного співфінансування транскордонних проектів за рахунок коштів програм ЄС, національних і регіональних бюджетних асигнувань та позабюджетних джерел.

     Для розвитку транскордонного співробітництва в Україні важливо  створити низку передумов, серед яких доцільно виокремити розробку та впровадження державної політики транскордонного співробітництва, а також   розроблення державної програми розвитку економіки прикордонних територій та відлагодження механізму державного фінансування програм та проектів транскордонного співробітництва.  Необхідно також активізувати співробітництво з європейськими структурами, відповідальними за питання регіонального розвитку. Спрощення бар'єрів та процедур перетину державного кордону дасть змогу покращити стан транскордонної співпраці.  

Важливим чинником є також проведення відповідної інформаційної політики, яка стосується питань транскордонного співробітництва. Ще одним фактором співпраці, який необхідно застосувати є залучення громадських організацій до участі в регулюванні процесів транскордонного співробітництва шляхом їх включення до керівних органів єврорегіонів [1].

     Отже, підвищення рівня співпраці України із європейськими країнами шляхом використання транскордонного співробітництва є надзвичайно важливим кроком на шляху інтеграції до ЄС. Покращення стану цієї співпраці вимагає системних рішень щодо активізації транскордонного співробітництва.

Література:

•1.      European Neighbourhood Policy. Country Report. Ukraine. Commission Staff

Working Paper. Brussels, 12.5.2004. SEC (2006) 566. COM (2004) 373 final. Р. 4.

•2.     Закон України «Про транскордонне співробітництво» (26.06.2004 р. № 1861-IV) // газ. «Голос України», 22 липня 2004р.

•3.     Розвиток транскордонного співробітництва з новими державами-членами ЄС : метод. рек. / авт. кол. : В. М. Кравцова (кер.), О. М. Овчар, О. А. Остапенко та ін. - К. : НАДУ, 2009. - 40 с.

•4.     Колінько Н.І. Основні напрямки вдосконалення організації транскордонного співробітництва // Науковий вісник. (Збірник науково-технічних праць). - Вип. 9.3 - Львів: УкрДЛТУ. - 1999. - С. 116-123.

•5.     Стачко А. Еврорегіони як прообраз майбутньої Європи: http://bdg.press.net/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>