XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Борщина Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ

Борщина Н.В.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ   

      Модернізація сучасної вищої освіти, пов'язана із залученням України до Болонського процесу, передбачає принципово новий підхід до підготовки майбутніх фахівців, особливо вчителів технологій, які в подальшому повинні вміти сформувати в учнів такі компетенції, як інформативність і технологічність. Очевидно, що для виконання такої роботи учитель також повинен творчо мислити і займатися пошуково-дослідницькою діяльністю, до якої він має залучатись ще під час навчання у вищому навчальному закладі.

Нашою метою є розкриття змісту організації пошуково-дослідницької діяльності майбутніх учителів технологій з використанням інформаційно-комунікаційних засобів, оскільки науково-технічна підготовка вчителя технологій є основною і системоутворюючою ланкою у формуванні професійних знань та умінь.

Інформаційно-комунікаційні технології вивчали А.А.Андрєєв, В.М.Галузяк, М.І.Жалдак та інші. Варто зазначити, що поняття "пошуково-дослідницька діяльність" -  досить нове; воно розглядалося незначною кількістю науковців, зокрема І.Б.Карнауховою та О.П.Павленко [1; 2].Поняття "пошуково-дослідницька діяльність" ми розглядаємо як діяльність, що забезпечує формування наукового світогляду у студентів, розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей (активність у самостійному пошуку, ініціативність тощо), формування навичок самостійної дослідницької діяльності, застосування теоретичних знань у своїй практичній діяльності, розширення наукової ерудиції, формування в них процедур творчого пізнавального пошуку - нових форм, методів, засобів пізнання дійсності [1].

Усі вище зазначені форми, методи, засоби пізнання дійсності є невід'ємною складовою навчального процесу студентів і реалізуються під час практичних занять та лекцій. Організацію пошуково-дослідницької діяльності розуміємо як процес залучення студентів до засвоєння ними методів і засобів наукового дослідження; планування дослідження (висунення гіпотез, розроблення плану дослідження визначення його об'єкта і предмета); використання теоретичних та емпіричних методів, вивчення та здійснення різноманітних варіантів пошуку інформації, коли всі дії спрямовані на розроблення дидактичних матеріалів, які можуть застосовуватися у майбутній професійні діяльності.

Нові інформаційно-комунікаційні технології, засновані на використанні комп'ютерних технологій, передбачають одержання нової інформації, нового знання; саме тому їх використання у пошуково-дослідницькій діяльності є необхідним. Варто відзначити також дидактичний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій, що необхідно реалізувати в навчально-виховному процесі, який полягає в емоційній привабливості застосування можливостей аудіовізуалізації, мультимедійних програмних засобів, спрямованих на підвищення ефекту наочності, що робить її привабливою і зрозумілою та підвищує інтерес до матеріалу, який вивчається.

Пошуково-дослідницька діяльність спрямована на роботу з інформацією, її пошук, аналіз, структурування, трансформування у дидактичний продукт (кожна з цих дій реалізовується при проектно-технологічній діяльності студентів: організаційно-підготовчому етапу відповідає пошук інформації, її аналіз, конструкторському і технологічному етапу - структурування та трансформування у дидактичний продукт). Саме інформаційно-комунікаційні технології автоматизують більшість із цих процесів, полегшують і збільшують ефективність пошуково-дослідницької діяльності, можуть допомогти наочно і яскраво представити результати дослідження (особливо на заключному етапі проектної діяльності, презентуючи готовий виріб - результат проектної діяльності студента), втілити їх у безліч навчально-дидактичних програм тощо.

Вивчивши реальний стан організації пошуково-дослідницької діяльності та застосування інформаційно-комунікаційних технології у цьому процесі студентами, нами було запропоновано включити до навчального процесу майбутніх учителів технологій інформаційне забезпечення курсу, розроблене у програмі Natata ebook compiler 3.0.3. Інформаційне забезпечення включає навчальну програму, лекційний матеріал, лабораторно-практичні роботи, творчі завдання, самостійну роботу, оцінювання навчальної діяльності студента, контрольні питання та рекомендований список джерел. Впровадивши у навчальний процес розроблену нами модель організації пошуково-дослідної діяльності (на основі використання інформаційного забезпечення) ми зафіксували підвищення рівня навчальних досягнень у студентів та рівня сформованості дослідницьких умінь.

Отже, нами встановлено, що застосування пошуково-дослідницької діяльністі (яка має відбуватися на основі навчального процесу) при підготовці майбутніх учителів технологій сприятиме забезпеченню підвищення рівня кваліфікації і розширення функціональних можливостей фахівця. Результати проведеної нами дослідно-експериментальної роботи підтвердили актуальність теми нашого дослідження.

Література:

1. Карнаухова И.Б. Поисково-исследовательская деятельность как средство развития творческой самостоятельности студентов в процессе профессиональной подготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ирина Борисовна Карнаухова. - М., 2003 - 158 c.

2. Павленко О.П. Формування творчої особистості гімназиста у пошуково-дослідницькій діяльності : автореф. дис. ... на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.09 "Теорія навчання" / О.П. Павленко. - Луцьк, 2005. - 21 с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>