XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Босенко М.О. ПОНЯТТЯ НАКАЗУ ТА ОСНОВНИХ ВИМОГ ЩОДО ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ

Босенко Майя Олегівна

ад'юнкт кафедри теорії  держави та права  

Київського Національного університету  внутрішніх справ, лейтенант міліції

ПОНЯТТЯ НАКАЗУ ТА ОСНОВНИХ ВИМОГ ЩОДО ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Наказ є найвідомішим нормативним актом, що видається на всіх рівнях системи органів внутрішніх справ. Він визначає завдання органів внутрішніх справ, установлює, поширює або обмежує права та обов язки посадових осіб, скасовує, доповнює або видозмінює діючі відомчі нормативні акти в усіх аспектах організаторської та предметної діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ[1,32].

Наступна точка зову щодо визначення поняття наказу полягає в тому, наказ - це різновид акту управління, за допомогою якого організується робота в органах внутрішніх справ [2, 115]. 

Наказ - основний розпорядчий документ, який видається керівником органу внутрішніх справ на основі єдиноначальності. Він може містити як індивідуальні приписи (наприклад, покладення на певну особу конкретних обов'язків), так і правові норми (встановлення режиму роботи відділу в цілому або конкретних його підрозділів тощо) [3, 358].     

  Основними елементами наказу є: найменування акта й органу внутрішніх справ, щодо якого він видається; місце й дата видання; номер; коротке формулювання змісту; текст наказу з додатками (якщо вони є); підпис керівника органу внутрішніх справ.

Текст наказу складається, як правило, із констатуючої та розпорядчої (резолютивної) частин. У разі потреби йому може передувати також описова частина. У констатуючій частині викладаються причини й обставини, що зумовили видання даного наказу, зазначаються його мета й завдання, дається оцінка існуючого стану справ. Основною частиною наказу є розпорядча, в якій викладається його суть. Розпорядча частина починається словом "НАКАЗУЮ" і містить конкретні приписи про те, що повинно бути виконане. В ній перераховуються заходи для виконання поставлених у наказі завдань, виконавці цих заходів, їх права й обов'язки, форми і методи роботи, строки виконання тощо. Структура резолютивної частини залежить від обсягу й змісту наказу. В ній можуть міститися один-два приписи, але частіше видаються складні накази, які передбачають вирішення багатьох взаємопов'язаних питань. У таких випадках кожний припис оформлюється окремим пунктом. Якщо одній особі в наказі дається кілька приписів, то всі вони об'єднуються в один пункт, який може бути розподілений на підпункти.

Якщо наказ доповнює, скасовує або змінює раніше видані накази або їх окремі пункти, це обговорюється в тексті наказу. В останньому пункті розпорядчої частини вказується посадова особа, на яку покладається контроль за виконанням наказу в цілому.

Накази, залежно від характеру сформульованих у них вимог, поділяються на індивідуальні та нормативні. Індивідуальні пов'язані з вирішенням питань трудової діяльності конкретних осіб, а нормативні накази є безособовими та регламентують трудову діяльність усього трудового колективу. Також накази можуть складатися по особовому складу та з питань основної діяльності. Накази по особовому кладу, як правило, є індивідуальними, пов'язані з вирішенням питань трудової діяльності окремих працівників [4, 76].

Складання та оформлення наказів про особовий склад має деякі особливості. У заголовку такого наказу пишуть: Про особовий склад. Констатуюча частина може опускатися. У розпорядчій частині пункти розміщують у певній послідовності: призначення на посаду, переведення, надання відпустки звільнення з посади.

Накладання дисциплінарних стягнень та оголошення заохочень оформляють, як правило, окремими наказами [5, 358].   

Отже, можна зробити висновок, що оформлення розпорядчих документів, а саме наказів потребує приділення великої кількості уваги та пильності, потрібно зберігати всі реквізити та правила щодо оформлення наказів.

Література:

•1.     Див.: ГОСТ 6.15.1-75 УСД. Система организационно-распорядительной документации. Основные положения; ГОСТ 6.38-9Ї) УСД. Система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов.

•2.     Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник /За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000.

•3.     Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф.Кравченка. -К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999.

•4.          Адміністративна діяльність: Навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / [М. В. Ковалів, З. Р. Кісіль,Д. П. Калаянов та ін.]. - К. : Правова єдність, 2009.

•5.     Теорія держави та права: Навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В.Копеєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>