XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бойко Н.М. ДО ПИТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ОЦІНОК В АУДИТІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Бойко Н.М.
КНТЕУ, кафедра фінансового аналізу та контролю

ДО ПИТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ОЦІНОК В АУДИТІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Економіка 21 сторіччя орієнтована, в першу чергу, на ефективне залучення реальних інвестицій, а інвесторів декларує як основну постать прогресу. Провідні інтереси інвесторів, з точки зору контролю впровадження, ефективності та оцінки доцільності інвестицій, здатен задовольнити аудит реальних інвестицій.
На сьогоднішній день, залишається відкритим питання дієвості загальноприйнятих методів аналізу, що застосовують при аналітичних оцінках в аудиті ефективності реальних інвестицій. Пріоритетним напрямком дослідження є виокремлення та аналіз методів аналізу ефективності реальних інвестицій, що мають практичне впровадження та міжнародні теоретичні рекомендації. Зокрема, дослідження показали, що, на сьогоднішній день, фундаментом прийняття відповідних рішень, щодо проектів реальних інвестицій, є методи, як ті, що базуються на теоретичних рекомендаціях, як і ті, що не мають наукового підґрунтя.
Так, виокремлюють метод інтуїтивний, що набув широкого практичного застосування не лише в сфері оцінки ефективності реальних інвестицій. В основу методу покладено практичні знання та набуті навички особи, що оцінює інвестиційний проект, які не базуються на теоретичних розробках чи знаннях. Оскільки, економічний процес є явищем інертним, помилково інертність процесу приймають за оптимальність оцінки ефективності реальних інвестицій.
Ще один напрямок, що не ґрунтується повністю на теоретичній базі є метод спрощеної системи показників ефективності інвестицій, який полягає у застосуванні лише декількох, найпростіших показників з розроблених теоретичних моделей. Як правило, його застосовують у середньому та малому бізнесі з постійним річним прибутком підприємства та лише для короткострокових інвестиційних проектів.
Метод дисконтування рекомендований для оцінки ефективності реальних інвестицій підрозділом ООН UNIDO [4]. В основу методу покладено встановлення різної вартості одних і тих самих грошових потоків, але у різні роки, зокрема, чим швидше інвестор отримає доход та прибуток від реалізації інвестиційного проекту – тим економічно вигіднішим є інвестиційний проект, що не завжди відповідає дійсності такого проекту.
Практика краху переважної кількості інвестиційних проектів, що як правило застосовують вищезазначені методи оцінки ефективності реальних інвестицій - підтверджує недосконалість усіх цих методів. Найбільш дієвою з вищезазначених є, теоретично обґрунтована, методика дисконтування [1], але система її показників недостатньо орієнтована на інтереси інвесторів, а отже, і на окремі завдання аудиту ефективності реальних інвестицій. Зокрема, не враховується фінансова стійкість інвесторів, строк інвестиційних проектів, що задовольняє інвесторів: довгострокові чи короткострокові інвестиції тощо. Крім того, не враховується взаємодія процесів в проекті інвестування, проекту інвестування із зовнішніми факторами тощо – відсутній синергичний ефект.
Дослідження показали, що існують інші нові методики, які враховують вищезазначені невідповідності методів аналізу ефективності реальних інвестицій, що базуються на дисконтуванні [2]. Зокрема, концепція повного економічного результату [3], яка також надає можливість оцінити додатковий ефект від реінвестування здатного покрити певні збитки протягом інвестиційного проекту, що відповідає окремим завданням аудиту ефективності реальних інвестицій.
Отже, виникає дискусія з питання оптимальності методів оцінки ефективності реальних інвестицій з новим підходом до визначень головних завдань таких методів та їх доцільність в аудиті ефективності.
Таким чином, для вирішення питання оптимальних та дієвих аналітичних процедур аудиту ефективності реальних інвестицій необхідним є дослідження нових інтегрованих систем показників ефективності реальних інвестицій, в основу якої покладено синергію інвестиційного проекту.

Література:
1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Уч. практ. пособие. – М.: Дело, 2001. – 832 с.
2.Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: Уч-ник. / И.В. Афонин – Гардарики, 2006. – 304с.
3. http://www.ibl.ru/konf/061207/7.html. - УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛИНГА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
4. http://www.unido.org

е-mail: Nadia_boyko@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>