XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бойко Т.В. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА-ФІЛОЛОГА

Бойко Тамара Василівна
викладач Луцького педагогічного коледжу

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА-ФІЛОЛОГА

Сучасний навчальний процес неухильно розширює сферу застосування комп'ютерних технологій. Тому на заняттях перш за все звертається увага на технологічні засади і поняття, що безпосередньо пов'язані з методикою застосування комп'ютерних технологій на уроках української літератури.
Тому у процесі підготовки курсу "Комп'ютерні технології" і, зокрема розробки методики застосування КТ на уроках: та заняттях з літератури, було враховано ряд положень і застережень педагогічної науки:
- надмірність у використанні наочності веде до певних диспропорцій у розвитку конкретного і абстрактного мислення студентів;
- робота з комп'ютером не повинна сприйматися як розважальна "вставка" у процес вивчення літератури, а має розглядатися як органічна активізуюча складова частина пізнавального процесу;
- КТ можуть застосовуватись на всіх етапах вивчення літератури, під час розгляду всіх тем і розділів вузівської програми.
Серед пріоритетних напрямків застосування КТ з української літератури ми обираємо такі, де КТ застосуються для:
- пошуку та отримання додаткової інформації;
- розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет, зокрема для реалізації варіативного компонента навчальних програм, більш повного задоволення особистісно орієнтованих запитів учнів;
- користування базами даних, необхідних для функціонування навчально-виховного процесу і здобуття певного рівня освіти;
- формування та закріплення навичок, прийомів, способів, умінь їх застосування;
- комплексного застосування КТ з іншими видами дидактичних засобів;
- обміну досвідом між викладачами, вчителями і створення бази даних педагогічних ідей та ін.
Курс "Комп'ютерні технології..." включає систему лекційних і практичних занять. Зміст лекційного забезпечення передбачає з'ясування місця і ролі КТ у вузівському курсі літератури, здобутків методики використання КТ у зарубіжній школі; обсяг і зміст інформаційних ресурсів Інтернету для вчителя-словесника, структуру тестів на паперових і електронних носіях та їхнє призначення на різних етапах вивчення літературних творів; зміст електронних підручників та методику їхнього застосування у вищій школі тощо.
Важливою складовою курсу "Комп'ютерні технології" є практичні вправи з різними типами тестів, головне призначення яких – перевірка знань студентів з української літератури.
Досвід складання тестів, нароблений у вузах, дозволяє виокремити три такі їх типи:
а) тести вхідного контролю: перевіряється первинне самостійне ознайомлення студентів з текстом досить об’ємних художніх творів;
б) проміжний контроль: перевіряються ґрунтовні знання з окремих проблем, піднятих у художньому творі; при наявності неправильних відповідей електронна програма відправляє студента до повторного прочитання підручника чи іншого посібника;
в) тести підсумкового контролю: перевіряються знання під кінець вивчення великого твору чи кількох творів (тематичний контроль).
На спецкурсі студенти засвоюють специфічні знання і формують уміння, які згодом вони реалізують на практиці у вищому навчальному закладі, а в майбутньому і під час власної самостійної педагогічної діяльності.
Повний перелік знань, умінь і навичок студентів, що прослухали спецкурс "Комп'ютерні технології", має такий вигляд. Студенти повинні знати: основні методичні та гігієнічні вимоги до використання учнями та студентами КТ; основні доступні в Інтернеті бібліотеки з української літератури, їхній зміст та можливості використання у процесі вивчення літератури; види контролю знань учнів та студентів і можливості застосування різних типів тестів на паперових та електронних носіях; зміст і структуру електронних підручників з літератури, методику їхнього застосування; наукові основи активізації пізнавальної діяльності школярів та студентів засобами художнього слова в умовах застосування КТ; основні критерії ефективності роботи вчителя літератури і викладача вищого навчального закладу у процесі застосування КТ.
Студенти повинні вміти: знаходити потрібний навчальний матеріал в Інтернеті; розробляти оптимальні варіанти занять з використанням КТ; враховувати психолого-педагогічні особливості сприймання школярами різних вікових груп та студентами інформації на електронних носіях; будити у школярів та студентів творчу активність, виховувати прагнення до вивчення літератури засобами КТ навчання; комплексно використовувати технічні засоби навчання та наочність на уроках літератури у школі та на заняттях у вищому навчальному закладі; вивчати та аналізувати педагогічні явища, зокрема ефективність застосування КТ, порівняльну ефективність методів, прийомів роботи, узагальнювати досвід інших викладачів вищих навчальних закладів.
Література:
1. Коржупова А.П. Наочність на уроках української літератури. — К., 1965.
2. Кулінська. Л.П. Екранні та звукові посібники на уроках літератури. — К., 1975.
3. Кухаренко В.М., Рибалко О. В., Сиротинко Н.Г. Дистанційне навчання. Умови застосування. — Харків, 2002 та ін.
4. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. — К., 2000.
5. Руденко В.Д., Макарчук О.М. Курс інформатики. — К., 2001.


Один комментарий к “Бойко Т.В. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА-ФІЛОЛОГА”

  1. Скуратівська М.О.:

    Тематика зараз актуальна!


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>