XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бойко В. В. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА МІСТ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Бойко Володимир Володимирович

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА МІСТ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сталий розвиток суспільства, особливо у локальному вимірі, виглядає сьогодні як одна з найважливіших, невідкладних і всеосяжних проблем. З ініціативи Організації Об'єднаних Націй, за активної участі практично усіх її органів та спеціалізованих установ з другої половини ХХ століття йде напружена робота, що має на меті довести до світової громадськості розуміння характеру і масштабів екологічної небезпеки, скоординувати діяльність міжнародних організацій, урядів, неурядових організацій, науковців у пошуку та реалізації адекватних заходів щодо пониження рівня глобальних екологічних загроз не тільки на рівні держав, але й на рівні окремих регіонів і міст.

Індустріальна модель розвитку, що панувала у минулому столітті в світі, завела у глухий кут розвиток міст, а екологічні проблеми набули насправді загрозливого характеру. Вона призвела до виснаження ресурсів, перенапруги і руйнування екосистем, порушення природної рівноваги. Відмовившись від основних негативних засад індустріальної моделі, творчий пошук світових лідерів та науковців призвів до формування і закріплення в документах ООН концепції сталого розвитку.

Під сталим розвитком розуміють таку модель соціально-економічного розвитку, яка забезпечує життєві потреби нинішнього покоління і не позбавляє такої можливості майбутні, через вичерпання природніх ресурсів та деградацію навколишнього середовища. Саме на засадах цього поняття ґрунтується концепція сталого розвитку [3].

Теорія і практика сталого розвитку суспільства як на глобальному, так і на локальному рівні є відображенням об'єктивної потреби переорієнтації економічного, екологічного та усього суспільного розвитку з урахуванням нагальної вимоги збереження природного та людського потенціалу для нинішнього та прийдешніх поколінь. При цьому одним із основних завдань постає проблема забезпечення екологічної безпеки міст - як центрів життєдіяльності суспільства.

Місто - це складна система, яка складається з трьох основних підсистем: економічної, соціальної і екологічної. Саме завдяки гармонійному функціонуванню цих складових і досягається сталий розвиток. При цьому важливу роль відіграє розвиток екологічної складової, або урбоекосистеми міста - видозміненої під впливом діяльності людини природної екосистеми міської території [4]. Саме стан урбоекосистеми відображає екологічну безпеку міста.

Екологічна безпека - це одна із складових сталого розвитку та національної безпеки, сукупність природних, соціальних, технічних та інших умов, що забезпечують якість і безпеку життя та діяльності населення, що проживає на певній території та забезпечення стійкого стану біоценозу біотопу природної екосистеми. [1].

Екологічна безпека є одним з головних факторів сталого розвитку міст. Загрозу їй можуть становити чотири основні чинники: забрудненість довкілля, техногенна небезпека, антропогенне навантаження і природні стихійні лиха [2]. Так, забрудненість довкілля - один з найбільш небезпечних наслідків науково-технічного прогресу. Забруднення цих життєпідтримуючих систем згубно впливає на довкілля та здоров'я людей. Техногенна небезпека визначає ступінь незахищеності населення від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру, що особливо актуально для урбанізованих територій. Антропогенне навантаження відображає ступінь впливу людини на природу і фактично визначає забрудненість довкілля і техногенну небезпеку. Важкою проблемою для багатьох міст світу постала проблема природних стихійних лих, особливо таких як зсуви і підтоплення, які все частіше трапляються і завдають все більшої шкоди господарству і людині.

Європейськими економістами та екологами було встановлено, що сталий розвиток урбанізованих територій на пряму корелюється зі станом їх екологічного розвитку та ефективністю екологічної політики. Це показали  дослідження європейських фахівців, які досліджували стан екологічного розвитку тридцяти найбільших міст Європи [5]. У висновках дослідники зауважують, що найбільш розвинуті в екологічному плані міста, мають найвищий рівень сталого зростання, економічного розвитку та загальної конкурентоспроможності міської території.

Сьогоднішнім науковцям, досліджуючи питання сталого розвитку міст, зокрема рівня їх екологічної безпеки, варто звернути увагу на те, що дану проблему потрібно розвивати із залученням світового досвіду, особливо, високорозвинених країн. Такі дослідження є складною задачею, розв'язання якої вимагає об'єднання зусиль фахівців різних галузей знань від економістів та екологів до інженерів, математиків і географів. Необхідно поєднати найновіші досягнення в галузі економіки, екології, фізики, географії та багатьох інших наук.

Література:

•1.     Большеротов А.Л. Система оценки экологической безопасности строительства. / А.Л.Большеротов - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. - 216 с.

•2.     Згуровський М.З. Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти. Ч. 2. / М. З. Згуровський. - К.: НТУУ "КПІ", 2010. - 217 с.

•3.     Шевчук В.Я. Ріо-де-Жанейро - Йоганнесбург: паростки ноосферогенезу і відповідальність за майбутнє / В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін і ін. - К.: Геопринт, 2002. - 118 с.

•4.     Экология города / [Белявский Г. А., Брыгинец Е. Д., Вергелес Ю. И. и др.]; под ред. Ф. В. Стольберга - К.: Либра, 2000. - 464с.

•5.     Green City Index (Europe) [електронний ресурс] / Karen Stelzner // The Economist Group і Siemens AG - 2010. - 98с. - Режим доступу до джер.: http://www.siemens.com/entry/cc/en/greencityindex.htm


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>