XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бойко Ю.М. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНІСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Ю.М.Бойко, студентка-магістр

Миколаївський державний аграрний університет

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНІСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

  Широкомасштабна інноваційна діяльність у сучасних умовах є фундаментом стабільного й ефективного економічного зростання як окремо взятої галузі, так і країни загалом. Україна, здійснюючи глибокі ринкові трансформації, повинна цілеспрямовано й швидкими темпами забезпечувати перехід від екстенсивного до прогресивної інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки. Тому тільки на основі інноваційного розвитку можна радикально підвищити ефективність сільського господарства та переробної сфери, конкурентоспроможність продовольчої продукції, а також здійснити докорінну техніко-технологічну, організаційно-економічну модернізацію всіх сфер АПК і сільських територій.

Проблемам розвитку інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві приділяли увагу П.Ю. Бєлєнький, М.В. Брик, А.П. Гайдуцький, О.І. Дацій, М.Я. Дем'яненко, М.В. Зубець, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, М.Х. Корецький, М.Ф. Кропивко, М.І. Крупка, Г.М. Підлісецький, М.А. Садиков, А.В. Чупіс, В.В. Юрчишин та інші.

У працях цих авторів так чи інакше знайшли відображення політичні, соціально-філософські, психологічні аспекти інноваційної діяльності й інноваційної моделі розвитку агропромислового комплексу. І все ж варто зазначити, що виробничий, науковий та соціальний аспекти названої проблеми ще далеко не повністю досліджено.

Метою дослідження є  прогнозування шляхів підвищення ефективності інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі.

         Інноваційна модель розвитку економіки загалом і агропромислового виробництва зокрема передбачає динамічний розвиток усіх ланок АПК для підвищення ефективності виробничого процесу. На розвиток АПВ в Україні впливає низка чинників: соціальні передумови, чинники економічного середовища, політико-правові та регіональні аспекти, тому ці передумови ефективного розвитку агропромислового виробництва України необхідно сукупно враховувати для розроблення інноваційної моделі розвитку АПК і прогнозування шляхів підвищення ефективності інноваційної діяльності.

Для підвищення ефективності інновацій потрібна державна підтримка та законодавче забезпечення. На нашу думку, наукове забезпечення розвитку інноваційної діяльності є найважливішим і найбільш дієвим методом підвищення її ефективності [1].

Однією з найважливіших передумов ефективного господарювання під час запровадження інноваційної моделі розвитку економіки є інвестиційна політика, ощадливе використання коштів, планування обігу і прогноз прибутків. Перелічене належить до найважливіших важелів підвищення ефективності інноваційної діяльності і є, водночас, найбільш "вузьким місцем" агропромислового виробництва України. Зумовлено це тим, що сільськогосподарське виробництво є дуже ризиковою сферою діяльності, тому інвестори неохоче вкладають кошти в розвиток інфраструктури АПК.

Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності за останні п'ять років має тенденцію до абсолютного кількісного скорочення та якісного погіршення основних складових. Серед причин, що гальмують інноваційну діяльність, доцільно вказати на такі: негативний вплив інфляційних процесів, брак фінансових ресурсів, високі відсоткові ставки за банківські кредити, неплатоспроможність замовників, економічний ризик тощо [2].

Важливим чинником підвищення ефективності інноваційної діяльності є кредитування сільськогосподарського виробництва. Нині сільськогосподарським товаровиробникам недоступні банківські кредити через високі відсоткові ставки. В Україні немає спеціалізованого банку для фінансування і кредитування сільськогосподарських товаровиробників.

Для активізації інноваційної діяльності потрібно створити на регіональному рівні моніторингову систему для відстеження інноваційного потенціалу адміністративних територій та пошуку шляхів забезпечення сприятливого середовища для здійснення інноваційних процесів.

Курс на інноваційний розвиток національного агропромислового комплексу варто розглядати як стратегічне завдання, а всі заходи, що передбачаються в цьому напрямі, як пріоритетні. Тобто вони повинні фінансуватися насамперед не лише з державного та місцевих бюджетів, а й за рахунок коштів приватних інвесторів, оскільки йдеться про якісно новий чинник зростання агропромислового виробництва й ефективного вирішення продовольчої проблеми в державі. Застосування новітніх досягнень науки й техніки, прогресивних технологій та високотехнологічних напрацювань, випуск нових і екологобезпечних видів продуктів харчування, що користуються підвищеним попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках, дадуть змогу досягти високої ефективності сільського господарства й мати потрібні кошти для вирішення складних завдань соціального розвитку й інфраструктурної перебудови села.

Література

1. Гришин І., Колот І. Розвиток регіональної інноваційної діяльності // Економіка України. - 1996. - № 3. - С. 58-59.

2. Єфімов С., Пастушок С. Інноваційний шлях розвитку та охорона інтелектуальної власності: деякі проблеми, питання // Інтелектуальна власність. - 2000. - № 5. - С. 45-48.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>