XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бойко З.В., Тіху М.О., Стужук Т.М. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Бойко З.В., Тіху М.О.
Науковий керівник: Стужук Т.М.
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут

ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У сучасних умовах перебудови економіки України, становлення та розвитку ринкових відносин у державі важливе місце займає державне регулювання фінансово-господарської діяльності фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, а також податки в поповненні бюджету кожної держави, займають одне з перших місць.
Метою даної статті є аналіз стану системи оподаткування фізичних осіб в Україні. Завданнями даної статті є :
- дослідити механізм функціонування даної системи,
- проаналізувати надходження від податку з фізичних осіб тощо.
Значним є науковий доробок українських вчених, які багато в чому сприяли вирішенню проблем вдосконалення податку з доходів фізичних осіб. Це, насамперед, Л.К. Воронової, Н.В. Воротіної, Д.А. Бекерської, Г.В. Бех, О.В. Бакун, О.С.Вишневецького, П.Т. Геги, Л.М. Долі, С.Т. Кадькаленко, І.Є. Кринницького, Д.А. Кобильніка, М.П. Кучерявенка, М.О. Перепелиці, В.М. Федосова та інших.
Одним із вагомих важелів регулювання розподілу між державою та населенням фінансових ресурсів є податок з доходів громадян та інші податки, які входять до складу податкової системи України. Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави.
У бюджетах місцевих рад питома вага податку з доходів фізичних осіб складає значну частку і коливається в межах від 25 до 60%. Тобто даний податок істотно впливає на утримання бюджетної сфери багатьох міст і районів України.
Податок з доходів фізичних осіб - загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими актами України [1]. Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу. Податки з громадян - це економічні відносини у грошовій формі, які виникають між державою і населенням та є одним із важливих обов'язків громадян, пов’язаних із дотриманням Конституції. Конституційний обов'язок громадян — сумлінно і своєчасно сплачувати податки та подавати декларацію - закріплений не лише у Конституції України, але й у конституціях усіх провідних держав світу.
У ХІХ ст. класичні засади обкладання податком були розвинуті та доповнені. Швейцарський економіст С. де Сісмонді обґрунтував застосування в обкладанні неоподатковуваного мінімуму доходів (згідно з нинішньою термінологією). Крім того, важливим правилом оподаткування він вважав те, що податки не повинні сприяти відтоку багатства з країни [4].
На сьогодні податок на доходи з фізичних осіб використовується в податкових системах майже у всіх країнах світу. Податок із доходів фізичних осіб є дуже дієвою формою взаємовідносин між державою та її громадянами, яка здійснюється на основі примусового обов’язкового вилучення частини їх доходу для створення централізованого грошового фонду держави з метою виконання її функцій. Рівень оподаткування фізичних осіб безпосередньо впливає на реальні особисті доходи значної частини населення, особливо тих, хто отримує основні доходи у вигляді заробітної плати.
Важливим є призначення оподаткування доходів різних груп населення з метою досягнення економічного зростання й соціальної справедливості в суспільстві. Досягнення поставленої мети потребує досконалого податкового законодавства, яке повинно опиратися на науково обґрунтоване визначення бази оподаткування, ставок податку, пільг при оподаткуванні, а також урахування специфічних умов національної економіки, трудових і соціальних традицій населення.
Раніше доходи оподатковувалися за шкалою (від 10% - 40%), При чому податок за найвищою ставкою 40% стягувався з доходу від 1700 грн. що не завжди було справедливим по відношенню до платників, які офіційно отримують заробітну плату, і не можуть приховати свої доходи [2].
Зараз податок сплачується за єдиною податковою ставкою 15%.
Аналіз розвитку податкових систем європейських країн свідчить про дедалі більшу роль прямого оподаткування, насамперед оподаткування доходів громадян. Зростаюча податкова культура і свідомість платників прямих податків дає змогу забезпечувати сталі надходження до бюджету і використовувати податки як інструменти, що стимулюють прискорення науково-технічного прогресу, збільшення зайнятості, рівномірний розвиток територій. Порівняння чинних систем оподаткування ЄС та України виявляє багато суперечностей, які повинні бути вирішені найближчим часом.
Оскільки податкові системи розвинених європейських країн зорієнтовані на оподаткування доходів громадян, і ця тенденція має незворотний характер, очевидним для України є посилення уваги до такого виду оподаткування і головним моментом, про що свідчить європейський досвід. Має бути стягнення податків із тієї частки доходів платників, які залишаються після забезпечення основних життєвих потреб працівника та його сім’ї. У цьому контексті має бути переглянутий неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який сьогодні не відповідає потребам платників.
Досвід країн-учасниць ЄС засвідчив, що зниження верхньої межі оподаткування, по-перше, сприяло зростанню особистих заощаджень населення, що дало змогу використовувати вільні від оподаткування кошти на інвестиційні цілі, по-друге, сприяло збільшенню самого споживання, що, звичайно, дало імпульс для розвитку цілих галузей економіки, вплинуло на зниження рівня цін, знизило запаси товарної маси. Завдяки цьому зменшився рівень інфляції, зміцніла національна валюта. Загалом у багатьох країнах збільшився неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що сприяло економічному зростанню [4].
Упровадження податків чи змін у податкових системах багатьох європейських країн супроводжується широкою агітаційною кампанією щодо переваг і важливості тих чи інших кроків у сфері оподаткування. До такої роботи поряд із державними податковими органами залучаються і приватні кампанії. У нас цього немає, тому більшість населення сприймає запровадження податків негативно. А в деяких країнах ЄС запровадження тих чи інших законів можливе лише після отримання згоди населення шляхом референдуму.
Можливості збільшення доходів бюджету за рахунок виведення значної частини економіки з тіні важко переоцінити. Для досягнення цієї мети потрібні заходи, з одного боку, контрольно-карального характеру, з другого -у напрямку раціоналізації податкового законодавства [3]. Треба створити у платників бажання добровільно сплачувати податки, тобто одержувати легальні високі доходи. В цілому в ході податкової реформи необхідний перехід від виконання податками переважно фіскальних функцій до переважно стимулювальних та регулювальних.
Під час реформування податкової системи важливо дотримуватися послідовної політики щодо вдосконалення податкового законодавства та забезпечити стабільність правового поля, яка дозволить суб’єктам господарювання планувати свою діяльність на перспективу. Тому на сьогодні актуальним є затвердження стратегії реформування податкової системи України, яка обов’язково має ґрунтуватися на оцінці проблем та недоліків існуючої системи та визначати шляхи їх розв’язання. Комплексне ж вирішення питання реформування податкової системи, створення цілісного, узгодженого, стабільного податкового законодавства можливе лише шляхом прийняття Податкового кодексу. У разі його запровадження держава отримає не тільки досконале податкове законодавство та нормативні акти щодо регулювання податків з чітким визначенням прав та обов’язків як платників податків, так і органів державної податкової служби, а й якісну систему обслуговування платників податків. Це, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та забезпеченню повної та своєчасної сплати податків, зборів та обов’язкових платежів.
Не менш суттєвою є система податкових пільг, що веде до зменшення оподатковуваного об'єкта. Вона має різноманітні форми і будується для кожного податку з урахуванням пріоритетів національної фіскальної політики.
Податкові пільги — це звільнення від податків згідно з чинним законодавством. Вони є одним із елементів податкової політики і переслідують як економічну, так і соціальну мету. Використовуючи податкові пільги, держава регулює певні економічні процеси і забезпечує соціальний захист окремих видів діяльності та груп населення. Перелік податкових пільг визначається законами України та інструкціями Міністерства фінансів України про порядок нарахування і сплати тих чи інших податків.
За даними Державної податкової адміністрації України за І півріччя 2008 року надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету складають 21640,3 млн. грн., що на 6293,0 млн. грн., або на 41 відсоток більше, ніж за відповідний період минулого року.
Планова розрахункова база по податку з доходів фізичних осіб на 6 місяців 2008 року складає 20432,1 млн.грн., що на 33,1 відсотка, або 5084,8 млн.грн. більше, ніж надходження відповідного періоду 2007 року. Фактичні надходження склали 21640,3 млн.грн., що становить 105,9 відсотка доведеного завдання.
За січень – травень 2008 року в рамках проведення спільних заходів органів державної податкової служби та місцевого самоврядування, на засіданнях спільних комісій при держадміністраціях з питань погашення податкової заборгованості та заборгованості із виплати заробітної плати, заслухано керівників 6 тис. підприємств – боржників. За результатами заслуховувань погасили заборгованість на загальну суму 201,6 млн. грн. 3,3 тис. підприємств, до бюджету надійшло 29,3 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб [5].
Податковими органами України ініційовано питання розірвання контрактів з керівниками 54 підприємств державного сектору економіки, на яких існувала заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму 7,6 млн. гривень. До органів прокуратури направлено матеріали по 1,8 тис. підприємств, на яких існувала довготривала заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму 185,7 млн. гривень.
Отже, можна зробити висновок, що система оподаткування фізичних осіб в Україні не є досконалою і потребує суттєвих коректив. Упродовж останніх років в Україні докладається чимало зусиль для модернізації податкової служби та вдосконалення існуючої системи оподаткування. Однак ще не вирішеними лишаються низка проблем. Зокрема, наявність прогалин у законодавстві, що дозволяє несумлінним платникам податків ухилятися від оподаткування. Запровадження Податкового кодексу значно б полегшило регулювання податкової системи зокрема й податку з доходів фізичних осіб.
Література:
1. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003р
2. Андрущак Н.В. Податок з доходів фізичних осіб //Головбух .- 2007.-№ 16.
3. Політаєва Л.А. Податок з доходів фізичних осіб //Бібліотека головбуха .- 2008.-№ 4.
4. Демченко Т.М. Податок з доходів фізичних осіб у системі державних доходів //Регіональна економіка .- 2007.-№ 2.
5. Вільшанський С.Д. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні// Фінанси України.- 2008.-№2.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>