XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бойко З.В., Юрій С.М. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Бойко З.В.
Науковий керівник: Юрій С.М.
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

На сьогоднішній день дана тема є дуже актуальною, оскільки економіка в країні під час фінансової кризи є нестабільною та слабкою, тому потрібно розробити нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної політики та перетворити її на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави. Держава використовує бюджет для концентрації і цілеспрямованого розподілу фінансових ресурсів для надання суспільних послуг та реалізації загальнодержавних програм. Завдяки цьому уряд може впливати на розвиток суспільного виробництва та створювати стимули для ефективного використання наявних ресурсів.
Метою статті є аналіз цілей і завдань бюджетної політики і визначення перспектив розвитку.
Значним є науковий доробок українських вчених, які багато в чому сприяли вирішенню проблем розробки ефективної бюджетної політики. Це, насамперед, Бабич Л.М., Бескид Й.М., Буковинський С.А., Булгакова С.О., Василик О.Д., Гальчинський А.С., Єрмошенко М.М., Кириленко О.П., Кравченко В.І., Луніна І.О., Міщенко В.І., Науменкова С.В., Опарін В.Н., Павлюк К.В., Пасічник Ю.В., Полозенко Д.В., Радіонова І.Ф., Соколовська А.М., Юрій С.І. В їх роботах запропоновано вирішення багатьох проблем удосконалення бюджетного процесу і бюджетної системи в Україні[2, с.3].
Однак вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики залишається не комплексним. Це стосується її довгострокового планування і прогнозування, методів визначення пріоритетів, узгодження бюджетної і грошово-кредитної політики держави.
Чинником, який зумовлює нестабільність в економіці країни є неврегульована бюджетна політика. Слід виходити з того, що основою вирішення фінансових, у тому числі бюджетних проблем держави, головною передумовою соціальної та структурно-інноваційної переорієнтації економіки є першочергове зміцнення фінансів суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб та домашніх господарств. Практикою доведено, що без цього будь-які дії правового, економічного чи адміністративного характеру бажаного результату не дадуть. Зрозуміло, що попередня бюджетна політика є згубною і її застосовувати на четвертий квартал 2008 року і у 2009 році – небезпечно.
Абсолютна більшість світових економік не зможе в найближчі 10–12 місяців дати сигнали росту, і скоріше за все найближчі 12–14 місяців будуть покладені на те, як мінімізувати наслідки світової фінансової кризи на регіональні чи національні економіки[2, с.3]. Тому, коли йде мова про планування бюджету на 2009 рік в Україні, воно повинно бути жорстким, чітким, зрозумілим. Повинні раціонально використовуватися кошти та витрачатися більш продумано з досягненням максимального економічного ефекту.
Бюджетна політика є складовою економічної політики держави та фінансової політики. Основа бюджетної політики – розроблення напрямів використання бюджету відповідно до засад соціально-економічного розвитку суспільства. Практична реалізація бюджетної політики полягає у сукупності заходів стратегічного та тактичного характеру, які здійснює держава через бюджетну систему.
Бюджетна політика держави - це діяльність органів державної влади, державного управління та місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин, засобів бюджетної тактики для їхнього досягнення, а також застосування цих засобів. Вона тісно пов’язана з економікою, і може впливати на неї як позитивно, так і негативно. У зв’язку цим держава повинна, формуючи бюджетну політику, зобов’язана дотримуватися таких основних умов:
- урахування вимог всіх об’єктивних економічних законів і закономірностей розвитку суспільства;
- вивчення і врахування попереднього досвіду господарського, фінансового і бюджетного розвитку;
- вивчення та урахування досвіду інших країн;
- врахування конкретного етапу розвитку суспільства;
- дотримання комплексного підходу до розроблення і реалізації заходів бюджетної політики, політики галузі фінансів, ціноутворення, кредиту, заробітної плати тощо[4, с.146].
Завданнями бюджетної політики на сучасному етапі є:
• сприяння процесу збалансованості макроекономічної стабілізації та структурній перебудові економіки, подолання інфляційних процесів;
• здійснення податкової політики в напрямі стимулювання підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів і послуг;
• здійснення структурних реформ за критерієм економічного зростання і підвищення рівня економіки в країні;
• оптимізація рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та пошук джерел їх реалістичного фінансування;
• пошук додаткових джерел доходів бюджету[3, с.22].
Виходячи з основних завдань розглянемо завдання бюджетної політики на 2009 рік:
1. Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи:
- утримання загального обсягу державного, в тому числі гарантованого боргу, відносно валового внутрішнього продукту на рівні не вищому, ніж у 2008році;
- визначення дефіциту бюджету на економічно безпечному рівні - не більш як 2 відсотки валового внутрішнього продукту з можливістю додаткового збільшення запозичень в обсязі до 1 відсотка валового внутрішнього продукту на фінансування видатків, пов'язаних із підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
- забезпечення збалансованості бюджету Пенсійного фонду України;
- визначення у Законі про Державний бюджет України на 2009 рік переліку захищених статей видатків соціального характеру.
2. Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.
3. Покращення матеріального становища та добробуту громадян:
- встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
- забезпечення диференціації розмірів пенсій, у тому числі призначених у різні роки;
- продовження переходу від системи соціального захисту, що ґрунтується на наданні пільг, до політики зростання доходів та підтримки незахищених верств населення .
Пріоритетні завдання податкової політики:
1. Розроблення та затвердження Стратегії реформування податкової системи України.
2. Поступове зниження рівня податкового навантаження:
- розроблення згідно із Стратегією реформування податкової системи України законопроектів стосовно внесення змін до законодавства з питань оподаткування;
- здійснення кодифікації законів з питань оподаткування шляхом розроблення проекту Податкового кодексу України;
- зменшення збору з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти.
3. Розширення бази оподаткування та забезпечення більш справедливого розподілу податкового навантаження:
- запровадження податку на нерухоме майно (нерухомість), спрямованого на досягнення соціальної справедливості, ставки якого повинні затверджуватися на регіональному, а надходження в повному обсязі спрямовуватися до місцевих бюджетів;
- удосконалення системи адміністрування акцизного збору з метою розширення бази оподаткування за рахунок зменшення частки тіньового сектору обігу підакцизних товарів і відповідно наповнення державного бюджету.
4. Удосконалення системи адміністрування податків.
5. Посилення боротьби з порушенням митних правил та контрабандою, зокрема шляхом адекватного встановлення митної вартості товарів[1].
Основними проблемами при формуванні бюджетної політики є:
• максимально точне визначення обсягу ВВП, із врахуванням інших макроекономічних показників: рівня інфляції, обсягу виробництва, споживання та нагромадження,
• впровадження науково обґрунтованих розрахунків дохідної бази бюджету[5, с.29].
Бюджет як фінансовий план держави формується під впливом бюджетної і податкової політик. В Україні остання формувалася в умовах надзвичайно жорсткої економічної кризи, що не могло не позначитися на характері змін, оскільки, з одного боку, постійною залишалася проблема мобілізації коштів до бюджету для виконання державою своїх функцій і зобов’язань, а з іншого — об’єктивним був безперервний процес втрати одних джерел фінансових надходжень до бюджету і, у зв’язку з цим, пошуку інших, які б відповідали новій системі господарювання. Це постійно загострювало проблему дефіциту бюджету та методів його фінансування. Крім того, серед принципово нових умов з’явилися такі, які пов’язані з низькою фінансовою й управлінською дисципліною, тінізацією економіки, неефективністю здійснення окремих видів видатків, марнотратством, фактами розкрадання державних коштів.
Слід зауважити, що як податкова, так і бюджетна системи критикувалися і критикуватимуться, оскільки в їх основу мають бути закладені механізми подолання значної маси суспільних і особистих суперечностей, досягти оптимальності в розв’язанні яких практично неможливо, особливо з огляду на те, що економіка в кожний окремий період перебуває на різних стадіях свого розвитку, залежно від яких змінюється зміст і податкової, і бюджетної політик. Часто це призводить до порушення окремих, навіть загальновизнаних принципів фіскальної політики — таких, наприклад, як справедливість, стабільність. Останнього принципу можна і слід дотримуватися тільки певний період часу і відповідно до умов, що склалися в економіці. Для прикладу можна навести сучасну позицію міністра фінансів Німеччини Х. Ейхеля, який заявив, що «...стабільність не є пріоритетом, нам потрібне зростання». У даному випадку йшлося саме про фіскальну стабільність[2, c. 3].
Економіка України, як і кожної країни, з тих чи інших причин може опинятися під загрозою різкого зростання інфляції й фінансової нестабільності. Тому ці питання мають постійно перебувати у центрі уваги економічного блоку уряду та Національного банку, а пріоритетні напрями бюджетної політики мають бути реалістичними і збалансованими відповідно до статей закону про Державний бюджет. Для їх визначення, та контролю за їх виконанням, необхідно створення відповідної інформативної бази та здійснення моніторингу виконання бюджету, в першу чергу - в розрізі пріоритетів бюджетної політики, тому що врегульована бюджетна система є запорукою стабільної та розвиненої економіки.
Література:
1. Постанова КМУ «Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік» від 5 березня 2008р. № 160.
2. Лютий І.О., Демиденко Л.М. Формування бюджетної політики економічного зростання. // Фінанси України. – 2006.-№10.- С. 3;
3. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посіб.- К.: «Хай – Тек Прес», 2007,-368 с.
4. Юрій С.І., Федоров В.М. Фінанси. Підручник за ред. Юрія С.І., Федорова В.М. – К.: «Знання», 2008.-611 с.
5. Фещенко А.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України. Навч. пос.- К.: «Кондор», 2008.-440 с.


Комментариев: 4 к “Бойко З.В., Юрій С.М. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ”

 1. юлія:

  хорошая статья, грамотный текст. информация очень помогла в написании научной работы

 2. юлія:

  хорошая статья, грамотный текст. информация очень помогла в написании научной работы.

 3. студент:

  Молодец, София! Грамотно, четко, актуально!!! А главное,- без водички и лирики всякой. Так держать!

 4. юліана:

  корисна інформація,дякую


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>