XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бранчик О.М., Харманський П.С., Круглянко А.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКТУ

О.М.Бранчик,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

П.С.Харманський,

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Науковий керівник - А.В.Круглянко, к.е.н., доцент, Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКТУ

Важливим аспектом діяльності підприємств є підвищення конкурентоспроможності, і як наслідок, ефективності роботи даного підприємства, оскільки саме конкурентоспроможність безпосередньо впливає на його майбутній прибуток. Конкурентоспроможність є певною здатністю підприємства, яка передбачає вироблення, створення та реалізацію товарів та послуг у більш привабливих умовах, певних перевагах над продукцією конкурентів. Конкурентоспроможність ґрунтується на конкурентних перевагах, відображає позицію продукту відносно конкурентів, створює здатність витримувати конкуренцію на певному ринку.  Проблема створення товарів, які стануть конкурентоспроможними досі залишається центральною для виробників. Для того, щоб підприємство було ефективним слід створювати план, стратегію або певний алгоритм, який допоможе керувати безпосередньо виробничим процесом. Дана тема на сьогоднішній день є досить актуальною. Адже саме конкурентоспроможність продукту безпосередньо впливає на майбутній розвиток підприємства, його подальше успішне функціонування на ринку, потенційний прибуток.

Проблема суті конкурентоспроможності підприємства та розробки конкурентоспроможного товару дискутується досить широко у наукових колах. Цим питання займалися багато вчених, зокрема  Спесивцева С.М., Сардак С.В., Тупчій Ю.І., Козацький В.П.,Фасхіев Х., Бублик Н., Ребенок А.В. та багато інших.

Нашою метою є дослідження управління конкурентоспроможністю товару на етапі проектування, розгляд основних принципів, які сприяють підвищенню конкурентоспроможності товару, та основних аспектів формування його конкурентного статусу на ринку.

Для будь-якого підприємства важливо створювати конкурентоспроможну продукцію, яка буде користуватися попитом на ринку та стане потрібною для споживачів. Адже підприємство для виготовлення певної продукції потребує великих затрат. Тому невдача на ринку або неконкурентоспроможність продукту може призвести до банкрутства. Отже, необхідно вміти забезпечити конкурентоспроможність товару вже на початкових етапах його розробки. Конкурентоспроможність підприємства визначається його вмінням, незалежно від умов, проектувати, виготовляти та збувати продукцію,яка за ціновими і неціновими критеріями є привабливіша для споживача ніж товари конкурентів. [2, С.187].

При розробці товару виробник повинен враховувати певні критерії, які впливають на його подальше формування. Майбутній продукт повинен бути якісний, економічно ефективний та конкурентоспроможний в першу чергу для споживача. Життєвий цикл потенційного продукту бере початок на етапі зародження ідеї, розробки та дослідження. Саме на даному етапі закладається своєрідний фундамент його конкурентоспроможності. Загалом весь процес до найменшої дрібнички є важливим, адже припустивши найменшої помилки можуть слідувати негативні наслідки на послідуючих етапах життєвого циклу продукту [7].

Маркетингові дослідження слід здійснювати на передпроектному етапі. Саме завдяки збільшенню конкурентоспроможності продукту нова орієнтація на маркетинг забезпечує відносно стійкий стан підприємства на ринку. Маркетинг є одним з елементів, що впливає на конкурентоспроможність підприємства. Наприклад, підприємство приносить певний дохід, але воно недостатньо використовує повний маркетинговий арсенал, це не є показником того, що підприємство не потребує маркетингу. З більш глибшим застосуванням маркетингу прибуток даного підприємства міг би бути більшим. І це допомогло би підприємству бути більш конкурентоспроможним та ефективним на протязі довгого часу. І навіть якщо фінансові показники прибутку зменшуються, то якісне використання маркетингових стратегій допоможе підприємству повернути його фінансове положення та конкурентоспроможний стан на ринку, а в окремих випадках навіть здійснити перепрофілювання. Таким чином, дослідження показують, що ігнорування маркетингу на підприємстві, де дійсно він є необхідним, призводить до зниження саме тих показників, які забезпечують успіх підприємству - ефективності робочого процесу та його конкурентоспроможності [4].

Враховуючи сказане вище можна виділити декілька принципів, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності товару:

•-       намагання створити ексклюзивний товар;

•-       враховування незадоволених споживчих потреб;

•-       створення стратегії розвитку товару;

•-       пріоритет споживчих інтересів ;

•-       цільова орієнтація на певний сегмент ринку;

•-       переваги даного товару над аналогами (ціна, якість);

•-       запровадження новітніх технологій;

•-       використання найдосконаліших методів прогнозу, аналізу, моделювання, економічної ефективності та оцінки конкурентоспроможності [1].

Загалом створення конкурентоспроможного продукту - це ціла система послідовних дій. Дослідження ринку, конкурентів, постачальників, контактної аудиторії, споживачів, внутрішнього та зовнішнього середовища впливає на подальше створення товару. Своєрідний  "пропуск" потенційного продукту на етапі розробки через так звані "ворота конкурентоспроможності" підкорегує показники якості, мінімізує матеріальні затрати, що йдуть на розробку товару та внаслідок цього підвищить вірогідність успішності потенційного продукту. Важливо також на етапі розробки продукт перевіряти на відповідність світовому рівню за багатьма показниками. Продукт не повинен прийматися до виробництва, поки його показники не стануть відповідати світовому рівню продукції. Конкурентоспроможність  продукту також характеризує міру реалізації потенційних можливостей підприємства до здатності перебувати та утримуватись на ринку тривалий час в конкурентній перевазі. Тобто конкурентоспроможність - це не лише показник ефективності, але здатність до пристосування змін зовнішнього середовища [6].

На конкурентоспроможність підприємства, а в свою чергу і продукту, виготовленого на даному підприємстві, впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Прояви та виникнення внутрішніх чинників залежать від самої діяльності підприємства, його ресурсної бази, системи управління, менеджменту. Вищеназвані чинники характеризують умови внутрішнього середовища фірми/підприємства, а також зі сторони конкурентоспроможності характеризують здатність адаптації до змін в зовнішньому середовищі. Зовнішні чинники обумовлені станом зовнішнього середовища, яке в свою чергу впливає на діяльність підприємства. Це можуть бути науково-технічні, економічні, соціальні, екологічні, політичні чинники [3].

Можна систематизувати викладений матеріал виділивши та доповнивши основні аспекти забезпечення конкурентоспроможності продукту:

•-       виробничий - важливу роль відіграє якість продукту, його диференціація (широкий асортимент), характер технологій, безпосередньо спосіб, масштаби, гнучкість виробництва, забезпеченість якісними ресурсами, з яких буде виготовлений даний продукт;

•-       маркетинговий - ключове значення мають маркетингові дослідження, аналізування, прогнозування, створення стратегії просування та збуту товару, рекламна кампанія, ціноутворення, якісне обслуговування споживачів та задоволення їхніх потреб;

•-       фінансовий - великий вплив на потенційний продукт здійснює доходність, платоспроможність, активність, ліквідність підприємства, залучення додаткових зовнішніх фінансових ресурсів, інвестування поточних коштів, а також загальний фінансовий стан підприємства.

•-       інноваційний - важливу роль у створенні конкурентоспроможного продукту відіграють новітні технології, здійснення науково-дослідних спостережень за життєвим циклом продукту з метою його подальшого удосконалення, ступінь оновлюваності обладнання та устаткування, використання певних ноу-хау в технологічному процесі, використання інформаційних технологій;

•-       кадровий та організаційно-культурний - важливу участь в створенні підприємством конкурентоспроможного продукту бере кількісний та якісний склад персоналу. Саме знання і навики співробітників створюють конкурентоспроможне підприємство: характер організаційних цінностей, визначення лідера, який приймає та узгоджує організаційні рішення, організованість виробничого процесу, втілення креативних ідей. Професіоналізм персоналу є важливим фактором конкурентоспроможності підприємства, а в свою чергу продукту [5];

Дані аспекти формування конкурентоспроможності продукту діють не ізольовано, не окремо, а системно та узгоджено. Ефективність дії кожного окремого чинника посилює вплив на конкурентоспроможність внаслідок їхньої взаємодії.

Отже, конкурентоспроможність продукту є важливим економічним явищем та метою будь-якого успішного підприємства. Проблема створення товарів, які стануть конкурентоспроможними досі залишається центральною для виробників. Конкурентоспроможність передбачає економічну та фінансову стабільність на підприємстві, адаптування продукту до змін в зовнішньому середовищі, відображає позицію даного продукту відносно конкурентів. Під терміном "конкурентоспроможність" слід розуміти не лише виробничу ефективність, але й здатність пристосування до різних економічних умов на ринку. Важливо вміти забезпечити конкурентоспроможність товару ще на етапі його проектування. Орієнтування на споживача, якість, економічна ефективність - це саме ті характеристики, які допоможуть створити конкурентоспроможний продукт. Ми дослідили основні аспекти, які забезпечують конкурентоспроможність продукту, розглянули принципи, які  потрібно дотримуватись при проектуванні конкурентоспроможного продукту та  виділили зовнішні та внутрішні чинники, що також певним чином впливають на потенційний продукт. Прагнення до конкурентоспроможності та її досягнення на підприємстві відіграють велике значення в поліпшенні основних показників: фінансового стану підприємства, виробничої діяльності, прибутку, вигідному положенні товару на ринку.

Література:

•1.     Кодацький В.П. Проблемы планирования на промышленном предприятии // Економіка.Фінанси.Право. - 2009. -№ 4 - С.7-9.

•2.     Пахомов Ю. М., Лук'яненко Д. Г., Гунський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна, 2006.

•3.     Ребенок А.В. Вибір стратегії конкуренції промислового підприємства // Економіка та управління підприємствами. - 2009. №1 . С. 123-124.

•4.     Сардак, С. Формы применения маркетинга на предприятиях // Маркетинг и реклама. - 2005. - №11. - с. 17-20.

•5.     Спесицева С. Профессионализм персонала как фактор конкурентоспособности организации / Управление человеческими ресурсами. - 2008. №4 - С. 108-112.

•6.     Тупчій Ю.І. Конкурентоспроможність підприємств торгівлі:фактори, що її визначають/ Регіональні перспективи. - 2006. - №4-5. - С. 74-76.

•7.     Фасхиев Х., Бублик Н. /Управление конкурентоспособностью товара на этапе разработки // Проблемы теории и практики управления - 2009. № 8. - С. 79-81.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>