XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бречко Д.К. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

Бречко Дар'я Костянтинівна

Національна Юридична академія України імені Ярослава Мудрого                   

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

         У сучасних умовах економічного розвитку України та становлення ринкових умов господарювання однією з головних проблем є розвиток та вдосконалення лізингових відносин у нашій державі. Насьогодні існує проблема врегулювання лізингових відносин в Україні. Це перш за все зумовлено тим, що науковці, як і вітчизняний законодавець, не дійшли до однозначного розуміння поняття " лізинг ". Проблема визначення поняття та юридичної природи лізингу розглядалась вченими, як Н.М. Внукова, А.Л. Смирнов, О.М. Прилуцький, Н.М. Васильєв. З огляду на складний з юридичної точки зору характер лізингових відносин, безспірним є той факт, що саме чинне законодавство відіграє ключову роль у врегулюванні питань  забезпечення ринку лізингових послуг. Зарубіжний досвід свідчить, що розвиток лізингу у високо розвинутих країнах був зумовлений наданням істотних пільг з боку держави учасникам таких відносин. Чинне законодавство вказаних країн  визначає й основні засади державної підтримки лізингових відносин. Стосовно України, то лізинг як одна з прогресивних форм забезпечення товаровиробників засобами виробництва є порівняно новим видом зобов'язань для нашої господарської системи. І саме тому, у нашій державі відсутнє належне правове забезпечення  лізингових відносин, адже досвід проведення лізингу досить незначний.

                Вперше лізинг згадано в Законі України (далі - ЗУ) «Про банки і банківську діяльність» 20.03.1991р., своє відображення він знайшов також у ЗУ«Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.05.1997 р., ЗУ « Про фінансовий лізинг» 11.12.2003 р., ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Господарському та Цивільному кодексах України. Незважаючи на велику кількість нормативних актів, у законодавстві і досі немає  єдиного визначення поняття лізингу і усталеного підходу до розуміння його сутності. Сповільнений процес формування нормативної бази для лізингу негативно позначився на запровадженні лізингу у нашій державі. Окрім того, ЗУ«Про фінансовий Лізинг», що як на мене, повинен був стати основним нормативним актом, який забезпечував би розвиток лізингових відносин, має досить багато недоліків. А саме: без спеціального правового регулювання залишився оперативний лізинг, хоча саме поняття його не зникло. Також недоліком є те, що у п. 2 ст. 1, немає жодної характерної ознаки, притаманної лише даному виду договору. У ст.. 11 «Права і обов'язки  лізингоодержувача» вилучено право лізингоодержувача «пред'являти продавцеві о'бкта лізингу всі права і вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, зокрема щодо його якості, комплектності, строків передачі, тощо». Тобто, як бачимо нова редакція Закону не позбавлена недоліків, що тією чи іншою мірою заважає прискоренню розвитку лізингу. Слід зазначити, що починаючи з 2001 року Верховна Рада України прийняла низку нормативних актів, спрямованих на забезпечення лізингу в деяких секторах промисловості. Серед них можна наприклад виділити літакобудування (ЗУ "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні "), а також будівництво суден рибопромислового флоту. Проте на цьому державні важелі  законодавчого контролю за здійсненням лізингових операцій вичерпують себе.

                 Враховуючи усе вище викладене, можна зазначити, що необхідною умовою розвитку лізингу в Україні на даному етапі є  удосконалення нормативно - правового регулювання, створення фінансового та організаційного забезпечення лізингових операцій.

Література:
1. Барабаш А. Особливості правого регулювання лізингу в сфері господарювання/ Право України 2003 № 5,с.57-61;
2. Кисіль С. Лізинг в Україні: проблеми розвитку/ Юридичний вісник України 2001 14-20 лип. № 28, с.21-24;
3. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 11.12.2003;

E-mail: Donik1989@list.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>