XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Британська Н.Н., Теличко М.В. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Науковий керівник: Британська  Наталія  Натанівна

Теличко Марина Василівна

Вінницький торговельно-економічний інститут

КНТЕУ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

На сучасному етапі свого розвитку фінансовий ринок України має об'єктивні передумови для трансформації у високоефективний механізм забезпечення інвестицій для потреб економіки. Участь України в міжнародних економічних зв'язках, міжнародна регіональна інтеграція визначають сучасну спрямованість розвитку фінансової системи та національної економіки. Останнім часом посилюється інноваційна спрямованість розвитку економіки України, що передбачає активізацію інвестиційного процесу й відповідне фінансове забезпечення. Характер впливу фінансової глобалізації на національну економіку зумовлює вироблення виваженого підходу до регулювання фінансової сфери й удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки України [2].

Проблеми, які постійно виникають через відсутність системного підходу в фінансових реформах, несумісність економічних методів управління і закономірностей розвитку ринкових інститутів, значні недоліки в правовому забезпеченні розвитку фінансового ринку мають негативний вплив на економічний стан країни, позначаються на формуванні економічної політики. Необхідно підкреслити, що на сучасному етапі функціонування фінансового ринку неможливо визначити базову модель його розвитку як основного механізму трансформації заощаджень з інвестиції, тобто чи формується модель із провідною роллю банків - банкоцентрична, чи формується модель, орієнтована на провідну роль ринку капіталу. Певною мірою цю проблему можна вирішити, проаналізувати етапи становлення та розвитку фінансового ринку країни та дослідивши, в напрямку якої моделі розвивався ринок в той чи інший період часу [5].

Недосконалість механізму залучення заощаджень населення в об'єкти інвестування не дає змоги використовувати їх як інвестиції в оптимальних обсягах. Крім того, для забезпечення всіх потреб розвитку економіки України (за оцінкою фахівців Світового банку вони становлять 100 млрд. дол. США) внутрішніх джерел недостатньо. Одним із шляхів розв'язання цієї проблеми є залучення іноземного капіталу. Іноземні фінансові ресурси не лише задовольняють потреби в капіталі: їх залучення також сприяє розширенню обсягів виробництва, оновлення наявної матеріально-технічної бази, інноваційному розвиткові тощо. Такими іноземними  фінансовими ресурсами виступають міжнародні фінансові групи [3].

Сьогодні розмiр i потужність міжнародних фiнансових груп становлять певну небезпеку для вітчизняного фінансового ринку, й основною причиною цього є недостатні обсяги і капіталiзацiя фiнансового ринку, а також нерівномірність розвитку його сегментів [1].

Мiжнародні фiнансовi групи є активними гравцями на банкiвському ринку України. Так, зобов'язання 10 банкiв, якi їм належать, сотановлять 14,42% всiх активів вiтачизняної банкiвськоi системи, а наданi кредити - 12,93% [4].

Присутнiсть іноземного капіталу в банкiвському сегментi фiнансового ринку України є неоднозначною. По-перше, iноземнi банки кредитували населения активнiше, нiж галузi української економiки, тому позитивний вплив на економiку України з боку банкiвської системи був незначним, а випереджальнi темпи розвитку фiнансового сектору сприяли лише поглибленню розриву мiж ним i реальним сектором. По-друге, незважаючи на збiльшення активних операцiй i капiталiзацiю банкiвської системи, не спостерiгалося здешевлення кредитiв та подовження термiнiв їх надання, а також пiдвищення показникiв прибутковостi банкiвської дiяльностi, що, зумовлено доволi високими темпами інфляції, облiковою ставкою НБУ та ризиковiстю кредитування реального сектору нацiональної економіки. По-трете, помилки, допущені захiдними банками у процесi їх дiяльностi в Україні (під час минулої кризи майже всi вони зазнають збиткiв, наприклад у 1 кварталі 2009 року крім Укрпромбанку втрат зазнали Укрсиббанк (мiнус 851.822 млн грн), "Надра" (мінус 557,535 млн грн), Райффайзен банк Аваль (мiнус 368,969 млн грн) та ін., не дають змоги стверджувати про вищу, порiвняно з вiтчизняними банками, ефективнiсть ризик-менеджменту, якiсть антикризового управлiння й управлiння кредитним портфелем [2].

Також в Україні великий вплив на вiтчизняний фiнансовий ринок окрiм приватних іноземних фiнансових установ мають міжнароднi фінансовi організації й фiнансова дiяльнiсть (запозичення) уряду. Спiвпраця з міжнародними фiнансовими органiзацiями є важливим показником для іноземних власникiв фінансових ресурсів. Треба наголосити, що Україна з 2004 року перестала брати позики в міжнародних фінансових організацій, зосередившись на випуску облігацій [3].

Останнім часом важливою тенденцією розвитку фінансового ринку стала схильність до універсальності та комплексності послуг, які пропонуються клієнтам. У сукупності з іншими тенденціями, зокрема з процесами злиття та поглинань, широким впровадженням інформаційних технологій, вона є сутнісною характеристикою фінансової глобалізації, яка поступово набула сучасних форм і стала основою надання транснаціональних фінансових послуг банками та іншими фінансовими установами. Разом з тим це свідчить й про подальше зближення обох моделей фінансових систем. Також, треба зазначити, що доступ до фінансування на фінансовому ринку мають, насамперед, відомі корпорації з великим обсягом операцій [5].

На даний час фондовий ринок має ознаки ринку кооперативного контролю, а більшість операцій здійснюється поза організаційним ринком. [4].

Становлення і розвиток фінансового ринку має стати ключовим елементом сильного економічного середовища, який підтримуватиме корпоративні ініціативи, забезпечуватиме фінансування реального сектора економіки через залучення інвестицій, здійснення платежів та перерозподілу капіталів.

Література:

•1.  Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу / В.Г. Кабанов  // Фінанси України. - 2009. - №9 - С. 98-107

•2.  Крупка І.М. Фінансовий ринок України та міжнародні фінансові потоки / І.М. Крупка // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 104-116.

•3.  Кульпінський С.В Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку / С.В. Кульпінський // Фінанси України. - 2009. - № 9. - С. 53-66.

•4.  Лютий І.О. Ринок фінансових послуг України в умовах глобалізації фінансового ринку: тенденції та перспективи / І.О. Лютий, А.С. Криклій, О.М. Юрчик // Економіка & держава. - 2009. - №3. - С. 5-7.

•5.  Школьник І.О. Етапи розвитку фінансового ринку України та їх характеристика / І.О. Школьник // Механізм регулювання економіки. - 2009. - № 1. - С. 192-197.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>