XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Британська Н.Н., Воробйова В.О. ЗНАЧЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВІВ РОЗМІЩЕННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ

Британська Н.Н., Воробйова В.О.

Вінницький торговельно - економічний інститут КНТЕУ

ЗНАЧЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВІВ РОЗМІЩЕННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ

Вектор розвитку страхової діяльності на сучасному етапі існування не можна охарактеризувати стрімким та надійним. Недовіра громадян - потенційних клієнтів, нестабільність законодавства, загальна політична ситуація в країні, певні моральні устої стосовно прийняття нової форми захисту у вигляді страхування та ряд інших факторів негативно позначаються на картині перспектив ринку страхових послуг. Тому першочерговим завдання з боку держави та, власне страхового бізнесу, є сприяння  розширенню кола користувачів, зростання якості надання страхових послуг, гарантування страхового відшкодування та ін. А для забезпечення своєї діяльності (особливо важливо при масштабному проведення страхування) страховики повинні мати достатній обсяг грошових коштів, що забезпечує його платоспроможність і гарантію розрахунку за всіма взятими на себе зобов'язаннями. Тому невід'ємним аспектом їхньої діяльності є формування резервів. Враховуючи той факт, що кошти страхових резервів не є власністю страховика, то важливого значення має державна регламентація розміщення цих резервів. Цими діями держава захищає та попереджує страхові організації від виникнення або зменшення ймовірності їхнього «банкрутства». А також сприяє вирішенню численних проблем інвестиційного характеру на макрорівні.

Значний внесок у дослідження проблеми формування і регулювання страхового ринку, дослідження ролі страховиків та основних аспектів їх діяльності приділяють такі науковці, вчені, В.Д. Базилевич, О.І. Барановський, С.С. Осадець, А.Л. Самойловський, О.О. Слюсаренко, І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва, В.В. Корнєєва та ін.

В Україні рівень централізації державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній у частині розміщення коштів страхових резервів є досить високим, що можна пояснити тим фактом, що активи страхової компанії, наявність резервів та їх відповідної структури є джерелом інвестиційних ресурсів страховика. А інвестиційна діяльність, в свою чергу, впливає на обсяг отриманого прибутку, який може бути використаний на створення розгалуженої мережі філій, впровадження ІТ - технологій, залучення кваліфікаційних кадрів тощо. А як підсумок - і розвитку страхового ринку.

Дотримання вимог чинного законодавства означає дотримання страховиком законодавчо регламентованих напрямів розміщення, нормативів розміщення та принципів розміщення, які встановлює Закон України «Про страхування». А Розпорядження Держфінпослуг  встановлюють нормативи розміщення, конкретизуючи норми закону. Треба зазначити, що напрями розміщення і норми розміщення не є однаковими для технічних страхових резервів і резервів зі страхування життя, хоча багато в чому вони співпадають.

Ось як, наприклад, в умовах негативного впливу фінансової кризи на страховий ринок, Держфінпослуг прийняв розпорядження  від 23.07.09 №576 «Про затвердження Змін до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя», зареєстроване в Міністерстві юстицій. Ці зміни полягають у зниженні обсягу якісних та ліквідних інструментів, прийнятих для інвестування коштів страхових резервів, що дозволить забезпечити стабільність діяльності страховиків, можливість виконання страховиками своїх зобов'язань та захист прав споживачів послуг у сфері страхування.

Встановлення нормативів та вимог розміщення страхових резервів, які полягають у посиленні регіональної спрямованості інвестицій страхових компаній та розширенні їх участі в розвитку реального сектора економіки, посиленні спрямованості інвестицій у державні цінні папери, пріоритетні галузі економіки - все це в сукупності дозволить підвищити диверсифікованість вкладень страхових компаній у галузевому і територіальному розрізі та сприятиме активізації ролі інвестиційної діяльності страховиків на макрорівні. А також розширити інвестиційні пріоритети страхових компаній за рахунок державних цінних паперів шляхом: підвищення їх дохідності, яка не повинна мати значних розбіжностей з інфляційними очікуваннями; забезпечення прозорості ринку державних цінних паперів; введення додаткових гарантій щодо виконання державою зобов'язань за власними цінними паперами у процесі реструктуризації заборгованості.

Обсяги сформованих страхових резервів за 2008-2009 рр. склали 10904,1 млн. грн. та 10141,3 млн. грн. відповідно.

При проведенні перевірок Держфінпослуг виявляє багато порушень, особливо стосовно  норми виконання показників розміщення коштів. Провівши паралелі між фактом та нормативами, стає очевидним наявність певних тенденцій. Страховики впродовж останніх років не бажають розміщувати кошти за рахунок  таких активів, як іпотечні сертифікати та облігації, інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, банківські метали та облігації місцевих позик.  Натомість, спостерігається зростання вкладень в такі активи, як грошові кошти на поточних рахунках (з 11,7 % у 2007 р. до 12,3 % у 2009 р.), нерухоме майно (з 6,8 % у 2007 р. до 7,5 % у 2009 р.), цінні папери (з 10,3 % у 2007 р.до 17,6 % у 2009 р.), державні облігації України (з 1,2 % у 2007 р. до 2,5 % у 2009 р.) та права вимоги до перестраховиків (з 20,7 % у 2007 р. до 23,8 % у 2009 р.).

Нормативні показники та стан їх фактичного дотримання страховиками  в Україні за період 2007 -2009 рр. показує, що найбільш перспективним напрямом вкладення є банківські вклади (при нормативному показникові 70%, це значення дотримувалося в межах 48,1%, 36% та 35% відповідно за 2007 - 2009 рр.), права вимоги до перестраховиків ( 20,7%, 23,4%,  23,8%),  цінні папери (10,3 %, 19,6%, 17,6% при нормативному значенні 40%), грошові кошти на поточних рахунках склали 11,7 %, 11,5%, 12,3% відповідно. Найменшу «увагу» привернули такі дозволені активи, як нерухоме майно, державні облігації, інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, крім інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих Державною іпотечною установою та банківські метали. Це є свідченням того, що економіка України не характеризується стабільністю і тому формування страхових резервів за рахунок активів, що не надають гарантій та впевненості щодо їх вартості у майбутньому, не охоче використовуються страховиками.

Отже, можна дійти висновку, що ведення страхової діяльності неможливе без втручання держави. До того ж діяльність вітчизняних страхових компаній має на шляху свого розвитку ряд проблем, які потребують негайного вирішення. Постійні перевірки та контроль за діяльністю страхових компаній дають можливість вчасно прореагувати на зміни чи виправити проблемну ситуацію. Нормативи розміщення коштів страхових резервів повинні бути обов'язково дотримані, але як свідчить практика, дисципліна виконання чинного законодавства не виконується належним чином. Тому в умовах не зовсім стабільного зовнішнього середовища, особливо важливими є формування достатніх резервних фондів, щоб убезпечити себе від економічно - фінансових дисбалансів.

Література:

•1    Крейдич М. І. Інвестиційна діяльність страхових компаній // Фондовый рынок. - 2007. - № 48. - С. 18-21.

•2    Поворозник В.О. Активізація інвестиційної діяльності страхових компаній в умовах економічної кризи //Стратегічні пріоритети .- № 3 (12).- 2009 р. - с. 165-170.

•3    [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>