XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бухаріна Л.М. УПРАВЛІНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ РЕГІОНУ

Бухаріна Л.М.

Запорізький національний університет

УПРАВЛІНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ РЕГІОНУ

Регіон в умовах федералізму вимушений виконувати соціальну функцію в широкому сенсі цього слова як організацію соціуму життя співтовариства людей на певній частині держави, території. Ця функція включає: забезпечення здобуття доходів населенням, особистого і суспільного вжитку на тому або іншому рівні на основі виробництва і відтворення матеріальних благ і послуг; розподіл виробленого продукту відповідно до прийнятої держави і суспільства критеріями диференціації доходів різних соціальних груп і шарів; виділення в тому або іншому об'ємі за допомогою різних механізмів ресурсів для суспільних потреб і для підтримки слабких груп і шарів суспільства. Вона виконується на основі соціального управління і ринкового регулювання.

Під соціальним управлінням регіоном розумітимемо діяльність (процес) по забезпеченню соціальної функції держави на певній території в умовах ринкової економіки відповідно до встановлених повноважень, що включає цільову дію, самоорганізацію і організаційний порядок. Воно направлене на забезпечення не лише економічного зростання, але і розвитку регіону, на управління соціально-економічним розвитком регіону.

Під керованим розвитком регіону розумітимемо цілеспрямовану зміну його стану під впливом державної політики (стратегії), ринкового регулювання і суспільних сил. Керований розвиток регіону забезпечує якісну зміну його стану, підвищення конкурентоспроможності на основі стратегічного цілепокладання і сприятливого середовища (зовнішньою і внутрішньою).

Принциповою умовою забезпечення національної конкурентоспроможності у сучасному світі стає перехід від стратегії управління витратами до стратегії проектного управління результатами. Активну політику можна будувати лише на основі ясного розуміння стратегічних цілей розвитку.

В управлінні соціально-економічним розвитком регіону здійснюється цільова дія двох типів: пряма (безпосередня) і непряма (опосередкована).

У ринковій системі дія регіону на бізнес-організації здійснюється переважно непрямою дорогою, через внутрішнє середовище регіону, яке повинне стати середовищем розвитку для цих організацій. Через середовище регіону здійснюється реалізація цілей розвитку регіону.

Внутрішнє середовище розвитку регіону формують наступні три основні групи елементів: керівники, керовані і змішані.

Керовані елементи регіонального середовища розвитку включають:

1) чинники розвитку: природні і земельні ресурси, робоча сила і людський капітал, технології, інформація та інші;

2) способи і форми з'єднання чинників (організаційні, інтеграційні, управлінські холдинги, корпорації, кластери і т. п.);

3) джерела і потенціали розвитку: зовнішні, внутрішні, інноваційний, інвестиційний та інші;

4) інфраструктури: виробничу, соціальну, управлінську і т д.

Керівники розвитку регіонального середовища включають:

1) цілі соціально-економічного розвитку регіону;

2) стратегії розвитку регіону (способи досягнення цілей);

3) політику розвитку регіону (способи реалізації стратегій);

4) інститути розвитку: нормативно-правова база, спецінститути і організації, що забезпечують розвиток; закони, що забезпечують розвиток, бюджет розвитку, банки і фонди розвитку і т. д.

До змішаних елементів внутрішньорегіонального середовища розвитку можна віднести моделі регіонального розвитку (наприклад, моделі класичного лібералізму, керованого ринку, двохсекторні моделі, синергетики) і механізми регулювання розвитку (ринковий, державного регулювання і змішаний).

Внутрішнє середовище регіону в значній мірі формується залежно від зовнішнього середовища і визначається соціокультурними цивілізаційними традиціями народу і держави.

Зовнішнє середовище розвитку регіону складається з національного зовнішнього середовища (ближнє оточення) і зарубіжного середовища (далеке оточення). По структурі вона аналогічна внутрішньому середовищу регіону. Всі елементи внутрішнього середовища регіону тісно взаємодіють один з одним і з аналогічними елементами зовнішнього національного середовища.

Регіон як середовище перебування бізнесу стає місцем перетину різних типів ринків товарів і послуг, чинників виробництва, а також їх рівнів: регіонального, міжрегіонального, національного, світового.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>