XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бурий К.П. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В ЕКОНОМІЦІ

Аспірант кафедри фінансів, Бурий К.П.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В ЕКОНОМІЦІ

На сьогодні одним з найважливіших завдань українського суспільства є забезпечення сталого розвитку національної економіки. Теорія систем відносить економіку до класу динамічних, слабо структурованих систем з багаторівневою структурою, яка виступає як підсистема щодо суспільства загалом. Економічна система складається з великої кількості окремих суб'єктів, які знаходяться у постійній взаємодії - це фізичні особи, підприємства, банки, фінансові організації, державні установи. Діяльність економічних суб'єктів в ринкових умовах завжди супроводжується ризиком, який випливає з невизначеності умов їх функціонування. Ризики обєктивно існують в нашому житті, вони - невід'ємна частина економічної дільності всіх економічних одиниць, які можуть лише оцінювати, реагувати, управляти деякими ризиками, пристосовуватись до них. Із всіх видів ризиків, з якими стикаються економічні суб'єкти, важливу роль грають фінансові ризику, адже вони прямо впливають на економічні результати діяльності і можуть ставити під загрозу само існування підприємства.

Проблема генезису фінансових ризиків залишається недостатньо розробленою в сучасному науковому просторі - ще й досі відкритими є питання щодо розуміння ризику, його джерел і наслідків. Неоднозначність у трактуванні сутності ризиків пов'язана з особливостями їх прояву в різних економічних системах.

Фінансовий ризик, як обов'язкова умова економічної свободи, базується на імовірнісній природі ризику і невизначеності ринкових умов діяльності. Слід враховувати, що фінансовий ризик властивий всім аспектам діяльності економічних суб'єктів, саме тут виявляється така властивість ризику, як альтернативність, що припускає необхідність вибору з двох або декількох можливих варіантів рішень. Відсутність можливості вибору свідчить про відсутність ризику: там, де немає вибору, не існує і ризику.

З розвитком ринкових відносин рівень економічної свободи зростає, що призводить до посилення конкуренції між суб'єктами економічних відносин і росту фінансових ризиків, до чого мають пристосовуватись гравці на ринку.

Зміни фінансової ситуації внаслідок дії ризику на ринку можливо розділяти на:

•-   Передбачувані зміни - їх приблизну величину оцінюють статистичним способом або методом експертних оцінок

•-   Непередбачувані зміни - їх величину і напрямок (позитивні або негативні коливання) неможливо спрогнозувати.

Таким чином кінцевий результат дії фінансового ризику можемо виразити формулою (1):

Реальні зміни = Передбачувані зміни + Непердбачувані зміни              (1)

Згідно теорії ризику, якщо передбачувані зміни вдалось точно оцінити, то фінансовий ризик викликає саме непердбачувані зміни.

Таким чином, для ідентифікації, оцінки і управління фінансовими ризиками необхідно:

•-   максимально точно визначати передбачувані результати події або явища;

•-   виділяти та вчасно реагувати на джерела непередбачуваних змін.

В економічній теорії, фінансовий ризик визначається як ризик, який виникає у економічних суб'єктів в фінансовій сфері при здійсненні ними економічної діяльності і виражається у відхиленнях фінансових показниках внаслідок невизначеності умов діяльності.

Підходи вчених-економістів на визначення сутності фінансових ризиків різняться і мають багато недоліків [1-3]. На нашу думку, основним недоліком є неврахування можливості позитивних економічних результатів дії ризиків. Адже, як доводить практика,  внаслідок певної економічної кон'юнктури дія економічних ризиків одночасно призводить до фінансових втрат окремих економічних суб'єктів та до виграшу інших. Також ми не погоджуємося з ототожненням фінансового і підприємницього ризиків, адже свою сутність фінансовий ризик розкриває саме в фінансових показниках економічної діяльності, але не в майнових чи виробничих [3].

Враховуючи сучасні тенденції на українському і міжнародному ринках, пропонуємо наступну дефініцію: фінансовий ризик - це ризик, який виникає при здійсненні економічним суб'єктом господарської діяльності і виникає в фінансовому полі, тобто при роботі з грошовими ресурсами та іншими фінансовими інструментами, та який може призвести до позитивних або негативних відхилень фінансових показників діяльності суб'єкта. Таким чином, цей підхід охоплює всі фінансові операції кожного економічного суб'єкта, виражає дії ризику в економічних показниках та не обмежується лише негативними наслідками.

Література:

1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками // Москва: Ника-Центр, 2005. - 600 с.

2. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент // Житомир: ЖІТІ, 2001. - 440 с.

3. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків // Тернопіль: Економічна думка & Карт-бланш, 2002. - 570 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>