XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бурлака В. М., к. е. н., Добровольський О. І. ПРОЦЕС БАНКРУТСТВА СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

Бурлака Вадим Миколайович

к. е. н., Добровольський Олександр Ігорович

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРОЦЕС БАНКРУТСТВА СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

Актуальність наукового дослідження.  Банкрутство підприємств в Україні є поширеним явищем сьогодення. Світова економічна криза, нестабільність економічного і політичного середовища в країні, недосконалість правового та податкового законодавства призвели до збільшення кількості неплатоспроможних підприємств, які прямують до банкрутства, що призводить у більшості випадків до ліквідації таких підприємств. Актуальність проблеми банкрутства підприємства в Україні особливо загострюється у зв'язку з кризовими явищами в економіці країни як в цілому, так і на рівні кожного окремого підприємства.

Аналіз останніх досліджень. Питання про процес банкрутства як чинника фінансового ризику  розглядалося у працях вітчизняних  науковців  та  практиків,   зокрема   Фурсова В.І., Столбова А.І., Коць О.О., Прушківський В.Г.,Білоконь Т.М., Тимош І.М., Шапуров О.О. та інших. Завдяки роботам цих вчених сформульовано підґрунтя для подальших наукових досліджень.

Мета наукового дослідження. Аналіз вітчизняного досвіду банкрутства підприємства як чинника фінансового ризику.

Банкрутство являє собою визнану господарським  судом  неспроможність боржника  відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом  вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури [2].

Як повідомляє Державна служба статистики України, великі та середні підприємства України перше півріччя 2012 року завершили з чистим прибутком, що становив 3,207 млн. грн.. Основну суму прибутку в першому півріччі поточного року забезпечили підприємства транспорту і зв'язку (5,676 млн. грн.), промисловості (2,355 млн. грн..) та торгівлі (2,328 млн. грн.).

Разом з тим, основний обсяг збитків за результатами січня-червня поточного року зазнали підприємства Луганської (3,644 млн. грн..), Донецької (1,774 млн. грн.) областей та Автономної Республіки Крим (1,270 млн. грн.).

Незважаючи на позитивний фінансовий результат більшості підприємств сільськогосподарської сфери, полювання, лісового господарства (89,7% підприємств сфери закінчили з прибутком 75,9 млн. грн..), у цілому по галузі зафіксований збиток 70,8 млн. грн. [4].

Дані табл. 1 свідчать, що найбільш збитковою сферою діяльності в Україні за перше півріччя 2012 р. є  операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (збиток у сумі 6442,3 млн. грн.), надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту (-1964,7 млн. грн.), а також торгівля автомобілями та мотоциклами, роздрібна торгівля та діяльність готелів та ресторанів. А тому першочергово потрібно прийняти заходи щодо покращення діяльності вищезазначених галузей, які негативно впливають на загальну економічну діяльність українських підприємств.

Таблиця 1

Чистий прибуток (збиток) за видами економічної діяльності в Україні за січень-червень 2012 р.

Види економічної діяльності Чистий прибуток (збиток), млн. грн.
1 2
сільське господарство, мисливство, лісове господарство -70,8
Промисловість 2355,4
Будівництво -202,1
торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 2328,1
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт -787,4
оптова торгівля посередництво в оптовій торгівлі 3454,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку -338,6
діяльність готелів та ресторанів -254,1
діяльність транспорту та зв'язку 5676,2
фінансова діяльність 1695,8
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям -6442,3

Продовження табл. 1

1 2
Освіта 42,3
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги -138,9
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту -1964,7
Всього 3206,7

 

На жаль, в Україні спостерігається процес збільшення підприємств, що знаходяться в стані кризи. Сьогоднішні економічні проблеми мають специфічні форми вияву, які свідчать про складність перехідного періоду. У цій ситуації гостро встають проблеми ефективного управління, направленого на беззбиткову господарську діяльність, забезпечення контролю і запровадження критеріїв оцінки діяльності керівництва підприємств взагалі [3, с.220].

Чинниками фінансової неспроможності вітчизняних підприємств за останній час є:

•¾          затримки з надання звітності, що є наслідком незадовільної роботи фінансових служб підприємства;

•¾          різке зменшення коштів на рахунках підприємства;

•¾          збільшення дебіторської заборгованості;

•¾           «старіння» дебіторських рахунків;

•¾          розбалансування дебіторської й кредиторської заборгованості;

•¾          різке зниження кредиторської заборгованості при наявності значного обсягу коштів на рахунках як наслідок зниження обсягів діяльності;

•¾          зниження обсягів продажів;

•¾          різке збільшення обсягів продажів з наступним розбалансуванням боргів за рахунок невиправданого збільшення закупівель, капітальних витрат;

•¾          конфлікти на підприємстві, звільнення осіб із числа керівництва, різке збільшення числа прийнятих рішень і аналогічні психологічні й соціальні ознаки.

У ринковій економіці банкрутство підприємств, як чинник фінансового ризику - нормальне явище. Із кожних 100 новостворених підприємств на ринку залишається від 20 до 30 [4]. У США, наприклад, загальна кількість підприємств, оголошених банкрутами в 2009 p., становила близько 30000. Для Німеччини проблема банкрутства підприємств нині є не менш актуальною, ніж для України.

Висновки. На сьогоднішній день проблема банкрутства є досить болючим питанням, оскільки значна частина українських виробничих підприємств перебуває у складному фінансовому становищі. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів призводить до їх неплатоспроможності та є основною причиною загальної тенденції збільшення кількості збиткових підприємств, порушення чисельних справ про банкрутство. А тому подолання проблеми банкрутства в певній мірі залежить від функціонування організаційного механізму виявлення загрози на підприємстві на її ранніх стадіях та розробки і впровадження відповідних антикризових заходів, що дозволить подолати кризу, відновити платоспроможність та запобігти процесу банкрутства і ліквідації підприємства.

Література:

•1.  Білоконь Т.М. Вдосконалення механізмів санації вітчизняних підприємств / Т. М. Білоконь // Вісник вінницького політехнічного інституту. - 2009. - №6. - С. 79-84.

•2.  Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: станом на 14.05.1992 р. зі змін. та допов. // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2009. - № 31. - 440 с.

•3.  Фурсова В.В., Столбова А.І. Вітчизняний та зарубіжний досвід банкрутства підприємства // Економіка підприємства, 2011. - №36. - С.217-221

•4.  http://www.ukrstat.gov.ua - інтернет-сайт державного комітету статистики України


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>