XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Буряк М., Пендюр В.В. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

Буряк Марина

 Науковий керівник: Пендюр В.В.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

Актуальність роботи полягає у тому, що продукція, яка знаходиться на ринку, часто не відповідає всім стандартам якості. А на даному етапі покупці-споживачі вважають якість продукції і послуг найголовнішим фактором. І саме тому на ринку України йде боротьба за збут товарів, за покупців, проводиться політика витіснення конкурентів. При цьому велике значення має правове регулювання права споживачів на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості, кінцевою метою якого є задоволення їх очікувань.

         Автор ставить перед собою мету: аналіз нормативних та законодавчих актів, які регулюють якість товарів.

Дослідженням даної теми займалися такі дослідники: О.В. Старцев, Т. Кисельова, О. Зименкова.

Якість продукції - сукупність влас­тивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, естетичність, екологічність продукції тощо, які надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її призначення.

Ознаками якості вважаються:

а) сукупність корисних властивостей продукції;

б) здатність продукції задовольняти особисті і виробничі потре­би.

Найважливішим критерієм якості продукції є її корисність.

Згідно з положенням ст. 50 Конституції України, одним із основних конституційних прав громадянина є право на придбання товарів належної якості[1].

Згідно зі ст. 673 Цивільного Кодексу України, продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу. У разі відсутності в договорі купівлі-продажу умов щодо якості товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду зазвичай використовується [2].

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про захист прав споживачів" споживачі мають право на належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування, безпеку товарів та на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів, робіт, послуг, а також про їх виробника (виконавця) [3].  

Закон зобов'язує державу забезпечити не лише створення інформаційної системи про якість товарів, що реалізуються всіма суб'єктами підприємництва, але й визначити необхідні вимоги, яким мають відповідати ці товари, а також здійснення державними органами контролю за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності цих та інших вимог. Власне в Україні вже існує відповідна державна система захисту прав споживачів. Так, відповідно до ч. 2 ст. 4 зазначеного Закону державний контроль за дотриманням прав громадян як споживачів здійснюють, зокрема, місцеві ради, державні адміністрації, Держспоживстандарт та його територіальні органи, органи і установи державного санітарного нагляду.

В Україні діє також система, яка забезпечує якість продукції в умовах ринкової економіки. До найважливіших законодавчих актів України в цій сфері насамперед необхідно віднести Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", а також Декрет "Про стандартизацію і сертифікацію", Закони України  "Про метрологію та метрологічну діяльність" та Закону України "Про стандартизацію".

Згідно зі ст. 14 Закону України "Про захист прав споживачів" в разі придбання товару неналежної якості покупцю-споживачу надається право протягом гарантійного терміну в порядку та строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, за власним бажанням вимагати від продавця або виробника:

- безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;

- заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості;

- відповідного зменшення його купівельної ціни;

- заміни на такий же товар іншої марки (моделі, артикулу, модифікації) з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

- розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав [3].

Захист прав споживачів також має здійснюватися відповідно до вимог міжнародного права. Так, згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені в законодавстві України про захист прав споживачів, то застосовуються правила міжнародного договору [3].

Отже, якість продукції регулюється багатьма законодачими актами, що забезпечують задоволення всіх очікувань споживачів.

Література:

•1.     Конституція України: Закон  вiд 28.06.1996  № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

      http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0

•2.     Цивільний кодекс Украни: Закон  вiд 16.01.2003  № 435-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

      http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

•3.      Закону України "Про захист прав споживачів": Закон від 12 травня 1991 р. № 1023-ХІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу:                     

      http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12

             


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>