XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Буряк В.О. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

студентка, Буряк Вікторія Олександрівна

Кіровоградський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ

У сучасному світі інвестиції - дієвий важіль здійснення структурної перебудови економіки, розв'язання соціальних і економічних проблем. Отже, економічне зростання кожної країни значною мірою за­лежить від обсягів інвестування, а найбільшою мірою саме від іноземного інвестування.

В Україні для належного економічного розвитку держави обсяг внутрішніх фінансових ресурсів є недостатнім, тому необхідно залучати іноземні інвестиції. На обсяги іноземних інвестицій впливають різні фактори, які у своїй сукупності формують інвестиційний клімат держави, тобто визначають її інвестиційну привабливість на світовому ринку.

Важливий вплив на формування інвестиційного клімату мають такі фактори як: доступність кредитів для інвесторів, соціально-політична стабільність країни, рівень корупції у державі, рівень податкових і відсоткових ставок по інвестиційних кредитах, величина експортних й імпортних мит, які визначають можливість вивезення прибутку (або продукції) та імпорту устаткування, технологій та ін.. На нашу думку, факторами, що найсуттєвіше впливають на формування інвестиційної привабливості країни є доступність кредитів для інвесторів та соціально-політична стабільність. Відсутність соціально-політичної стабільності у нашій державі - одна з основних причин гальмування інвестиційної діяльності. Велику роль у створенні стійкого інвестиційного клімату у демократичних країнах відіграють також суспільна думка й засоби масової інформації [1]. 

Інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного розвитку країни. Позитивний інвестиційний клімат сприяє розв'язанню соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості населення, дозволяє оновлювати виробництво, проводити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології тощо. За оцінками внутрішніх й іноземних суб'єктів господарювання інвестиційний клімат в Україні залишається несприятливим для залучення капіталу в економіку країни [2].

Сучасні політичні процеси в Україні, переважно негативно впливають на інвестиційний клімат держави: підвищують ризики для інвесторів, зумовлюючи тим самим втрати в конкурентній боротьбі за світові інвестиційні ресурси. Протягом останніх років Україна залучила прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у декілька разів менше, ніж інші країни Центральної та Східної Європи, а частка країни у світових потоках ПІІ залишається надзвичайно низькою у 2008 році - 0,8 % і близько 0,4% у 2009 році [2].

На сьогодні в Україні створено правове поле для здійснення інвестиційної діяльності. Зокрема, ця сфера діяльності регулюється низкою Законів України («Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про державну програму заохочен­ня іноземних інвестицій в Україну»  тощо). Згідно цих нормативно-правових актів, в Україні передбачено рівні права і гарантії захисту інвестицій для всіх суб'єктів інвестиційної діяльності.

Недоліком законодавчої бази України, котра визначає процес іноземного інвестування, є невизначеність процесів іноземного кредитування, створення кредитних співтовариств, концесій, надання прав власності на землю; не сформовано також механізм державного страхування іноземних інвестицій.

Поліпшити ситуацію може раціональна інвестиційна політика, у якій чільне місце посядуть система державного регулювання й реформування структури влас­ності на основі приватизації та концепція технічного переоснащен­ня промисловості із залученням коштів іноземних інвесторів.

На наш погляд, для покращення інвестиційної привабливості країни насамперед необхідно досягти стабілізації економічного середовища і, перш за все, - через удосконалення комплексу законодавчих актів, які регулюють підприємницьку діяльність, у тому числі із залученням іноземного капіталу. Необхідно впровадити цілу низку заходів у сфері макроекономічної стабілізації, конкуренції та правового регулювання інвестиційної діяльності.

Таким чином, основними напрямками поліпшення інвестиційного клімату країни повинні стати:

•-       формування сприятливого інвестиційного іміджу через організацію та участь в міжнародних виставках, ярмарках, інвестиційних проектах, публікації в міжнародних друкованих виданнях відповідного профілю;

•-       сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури;

•-       внесення пропозицій у вищі органи державної влади України щодо вдосконалення державного регулювання сфери іноземного інвестування;

•-       сприяння розвитку фондового ринку з метою активізації участі іноземних інвесторів у процесах приватизації, зокрема шляхом здійснення портфельних інвестицій [2];

Отже, на сьогодні іноземні інвестиції виступають одним з основних джерел підтримання сталого економічного розвитку України. Таким чином, з метою створення додаткових дієвих стимулів для розширення інвестиційної діяльності, вирішення питань макроекономічної стабілізації, поліпшення інвестиційного клімату, в тому числі умов діяльності іноземних інвесторів в Україні, слід забезпечити стабільність економічного розвитку держави, розробити нові й удосконалити існуючі нормативно-правові акти.

Література:

•1.     Шевченко Н.І. Фактори, що визначають інвестиційну привабливість держави // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2010. - №8. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=63.

•2.     Долінська Т., Юр'єва Т. Інвестиційний клімат України та шляхи його формування // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. Збірник наукових праць.  - 2010. - Вип.25. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/dolinska.pdf.

e-mail: VikTORIya06.08@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>