XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Бутов А.М. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГЛОМЕРАЦІЙ

Бутов А.М.

Львівська комерційна академія

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГЛОМЕРАЦІЙ

Ефективна організація інноваційної діяльності регіону передбачає дослідження та моделювання станів функціонування інноваційних систем, зокрема агломерацій, у контексті виявлення найбільш істотних факторів впливу на результати їх діяльності. При моделюванні та оцінці станів регіональної агломерації «Дрогобиччина» послуговуватимемось економетричними методами, які відносяться до категорії формальних (аналітичних) методів, за допомогою яких можна отримати прогноз стану досліджуваного об‘єкта за умови збереження поточних тенденцій а також визначити якість отриманих результатів.

Проблемам економіки агломерацій присвячені праці Лоша (Losch, 1954р.); Ллойда і Ділена (Lloyd and Dicken, 1977р.); Гольдштейна і Гронберга (Goldstain and Gronberg, 1984р.); Рівера - Батіза (Rivera - Batiz, 1988р.); Ціццоне  (1996р.); Фудзіта і Тіссе (Fujita and Thisse, 1996р.) та ін., де робиться акцент на мінімізації витрат, а також на проблемах спеціалізації завдяки широкому ареалу місцевого ринку, а також за рахунок локалізації агломерацій поблизу сфери діяльності.

Функціонування агломерації - це цілісний процес діяльності, направлений на задоволення потреб населення в товарах та послугах з врахуванням наявного економічного потенціалу кожного із складових агломерації та забезпеченням їх системного розвитку.

Моделювання на прогнозування станів функціонування агломерації включає наступні етапи: визначення цілі побудови економетричної моделі; визначення множини змінних, які будуть включенні до моделі; підбір максимально довгих часових рядів, на основі яких будуватиметься модель; визначення початкової специфікації моделі (емпіричної форм); початкова оцінка параметрів моделі; перевірка на адекватність моделі (критерій Фішера, Стьюдента; коефіцієнти кореляції та детермінації тощо); спрощення моделі на скільки можливо; порівняння отриманих моделей; побудова прогнозу на базі отриманої моделі.

Виділимо наступні цілі при побудові моделі: ринкові цілі (збільшення обсягів валового внутрішнього продукту Агломерації за рахунок зростання інноваційної складової); фінансові цілі (забезпечення фінансовими ресурсами інноваційного розвитку агломерації); соціальні цілі (зростання рівня доходу населення, покращення системи охорони здоров‘я, освіти тощо); екологічні і природоохоронні цілі.

Відповідно до заданих цілей залежними змінними можуть бути ВВП агломерації, обсяг виробленої продукції, зайнятість населення, середньомісячна заробітна плата, обсяги викидів шкідливих речовин. Факторами будуть кількість інноваційно-активних підприємства, витрати на напрямами інноваційної діяльності та ін.

Початкова емпірична форма моделі - лінійна:

, (1)

де y - залежна змінна (ВВП Агломерації, забезпечення фінансовими ресурсами інноваційного розвитку агломерації, зростання рівня доходу населення, викиди шкідливих речовин тощо), x - незалежні змінні, фактори впливу, , , , .. , - оцінка параметрів лінійної моделі. Враховуючи недостатність спостережень на практиці використовуватимемо регресійні моделі з розривами і нелінійні моделі. Зазначимо, що згідно оцінок економетристів, лінійні моделі дають кращі економічні інтерпретації, однак гірші статистичні результати.

Дослідимо залежність обсягів надходжень до сумарного бюджету Агломерації (міста Дрогобич, Трускавець, Борислав і Дрогобицький район) і обсягу реалізації інноваційної продукції залежно від стану інноваційної діяльності, а саме від кількості інноваційно-активних підприємств та загального обсягу витрат на інновації. Для цього випадку готова модель матиме такий вигляд:

 

Максимальна похибка обчислень не перевищує 11% а в середньому становить 8%. Відповідно до отриманих моделей, заслуговує на увагу той факт, що кількість інноваційно-активних підприємств позитивно впливає на обсяги реалізації інноваційної продукції  за умови . При обсягах реалізації, менших за 89813,42 тис. грн. в рік інноваційно-активні підприємства негативно впливають на динаміку цих надходжень, що, на наш погляд, можна пов'язувати з проявами ефекту масштабу.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>