XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Буцька О.Ю. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Буцька Ольга Юріївна

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ  ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Ключовою задачею стратегічного управління вищим навчальним закладом є підвищення використання його стратегічного потенціалу. Стратегічний потенціал - це сукупність наявних ресурсів та можливостей для реалізації стратегії. До  основних складових стратегічного потенціалу вищого навчального закладу віднесено фінансовий, кадровий потенціал, потенціал матеріально - технічної бази.

При розробці стратегії фінансового забезпечення чільне місце серед складових стратегічного потенціалу займає фінансовий потенціал. Рівень фінансового потенціалу вищого навчального закладу визначається рівнем стратегічних фінансових ресурсів. Стратегічні фінансові ресурси вищого навчального закладу в свою чергу поділяються на наявні та потенційні ресурси. Оцінка наявних фінансових ресурсів вищого навчального закладу здійснюється з використанням методів фінансового аналізу: розрахунку динаміки та структури капіталу як перетвореної форми фінансових ресурсів.

Проте малодослідженими на сьогодні залишаються питання потенційних фінансових ресурсів вищого навчального закладу. Ми вважаємо, що до їх складу можна віднести удосконалені та доступні фінансові ресурси. Удосконаленими фінансовими ресурсами вищого навчального закладу є капітал вищого навчального закладу, що використовується з урахування найбільшої ефективності його використання, в результаті чого вищий навчальний заклад може одержувати додатковий ефект. У свою чергу, доступними фінансовими ресурсами є кошти фізичних та юридичних осіб, що можуть фінансувати  діяльність вищого навчального закладу у вигляді плати за навчання, грантів, благодійної допомоги, кредитів банків та фінансових установ, які раніше не використовувались. Отже, під фінансовим потенціалом ми розуміємо забезпеченість вищого навчального закладу фінансовими ресурсами та їх ефективне використання.

При оцінці загального комплексного параметра фінансового потенціалу враховуються наступні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової стабільності.

Кадровий потенціал характеризується наступними показниками: питома вага докторів наук, професорів у штатній чисельності науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу, питома вага кандидатів наук, доцентів у штатній чисельності науково-педагогічних працівників університету, частка кафедр, які очолюються працівниками з науковими ступенями, вченими званнями доктора наук або професора, чисельність студентів, що припадає на одного науково-педагогічного працівника.

 Оцінака потенціалу матеріально-технічної бази здійснюється за такими показниками, як загальна площа, яка припадає на кожного студента денної форми навчання, середня кількість персональних компютерів, що припадає на одного студента, середня кількість томів навчальної літератури, що припадає на одного студента денної форми навчання.

Стратегічний потенціал вищого навчального закладу визначається як інтегральний показник з фінансового, кадрового потенціалу та потенціалу матеріально-технічної бази. Таким чином, розрахунок стратегічного потенціалу є ключовим моментом при формуванні стратегії фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу.

Проте, проведення лише  загальноприйнятого аналізу стратегічного потенціалу вищого навчального закладу за даними його звітності є недостатнім для ведення стратегічного управління. Причиною цього є особливість основних факторів розвитку сфери управління саме вищого навчального закладу: високий інтелектуальний рівень персоналу; горизонтальна система управління (велика кількість осіб, що можуть приймати управлінські рішення); недостатньо ефективне використання фінансових ресурсів; в системі управління фінансовим забезпечення вищого навчального закладу не має обґрунтованого кола показників, що визначають фінансовий потенціал саме вищого навчального закладу як особливої господарської одиниці, враховуючи особливості специфіки його діяльності як неприбуткової організації.

При здійсненні стратегічного управління вищим навчальним закладом необхідно також врахувати такі сучасні тенденції розвитку вищої освіти як те, що конкуренція на ринку освітніх послуг постійно зростає, що має стимулювати пошук конкурентоспроможних стратегій; несприятлива  демографічна ситуація та фінансова криза  призводять до боротьби за абітурієнта; виникла необхідність у використанні сучасних технологій для забезпечення високої якості освітніх послуг, бо без новітніх інноваційно-інформаційних технологій вищий навчальний заклад фактично не існує. Слід враховувати комерціалізацію вищих навчальних закладів, оскільки вищі навчальні заклади - це важливий елемент ринкової економіки. 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>