XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чаїнська М.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО АКСІОҐЕНЕЗУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Чаїнська Марія Олександрівна

Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО АКСІОҐЕНЕЗУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Професійний аксіоґенез майбутнього педагога є однією з найважливіших проблем гуманістичної освіти, яка проголошує своїм пріоритетом інтегральний розвиток особистості, а не просто отримання студентом професійних компетенцій. Узагальнюючи наукові розвідки психологів (Б.С.Братуся, Л.Б.Ерштейна, З.С.Карпенко, М.В.Мицько, Г.К.Радчук, Д.О.Леонтьєва, С.Д. П'янзіна, А.В.Сєрого, М.С.Яницького та ін.), можемо стверджувати, що професійний аксіоґенез майбутнього педагога - це цілісний, безперервний процес ціннісно-смислового розвитку суб'єкта діяльності, який починається з моменту вибору професії, триває протягом всього професійного життя особистості і завершується, коли особистість припиняє свою професійну діяльність. Основою характеристикою цього процесу є поступальність, що виявляється у послідовному, еволюційно вмотивованому переході на наступний щабель розвитку. Однак складана та багатозмістова феноменологія ціннісно-смислового розвитку майбутнього освітянина обумовлює неоднозначність у розумінні форм репрезентації цього процесу. Вчені (Б.Г.Ананьєв, І.Д.Бех, Б.С.Братусь, Ф.Ю.Василюк, М.С.Грінзбург, Є.І.Головаха, Г.Е.Залесський, Є.О.Климов, З.С.Карпенко, Н.В.Кузьміна, О.М.Леонтьєв, В.М.Мясищев, В.Ф.Сержантов, В.Д.Шадріков, І.І.Чеснокова, М.С.Яницький та ін.) зосереджують свою увагу на інтегральних властивостях особистості, які формально презентують професійний аксіоґенез.

Метою нашого дослідження стало вивчення особливостей репрезентації професійного аксіоґенезу майбутніх педагогів на підставі теоретичного аналізу психолого-педагогічних джерел.

Незважаючи на виявлену різноманітність наукових підходів до проблеми ціннісно-смислового розвитку майбутніх педагогів, можна стверджувати, що позиції більшості дослідників узгоджуються у наступних аспектах:

• фундаментальною умовою професійного аксіоґенезу майбутніх педагогів є перехід особистості на наступний рівень професійної самосвідомості, що визначається динамікою ціннісно-смислових утворень у логіці руху до релевантних цінностей професії (Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, М.І.Лисіна, А.К.Маркова, Л.М.Мітіна, В.О.Сластьонін, В.В.Столін, П.А.Шавір та ін.). Підкреслюється, що характеристиками професійно-педагогічної свідомості є її «двоплановість, двосуб'єктність і діалогічність» [2].

• передумовою розгортання професійного аксіоґенезу майбутніх педагогів є суб'єктність «іншого», разом з якою особистість утворює певний психологічний простір (полісуб'єктність), в якому розгортаються процеси взаєморозкриття та взаєморозвитку, створюються умови для самовпливу та саморозвитку (М.М.Бахтін, З.С.Карпенко, В.А.Петровський, Г.К.Радчук, В.І.Слободчиков, В.О.Татенко, Т.М.Титаренко, А.У.Хараш та ін.);

•  процес професійного аксіоґенезу майбутнього педагога обумовлено включенням змісту навчально-професійної діяльності у суб'єктний досвід студента і визначається системою термінальних цінностей, які задають перспективні цілі життя і визначальну інтенцію його руху в загальному процесі професіоналізації (О.Г.Асмолов, А.О.Вербицький, В.В.Давидов, Г.Е.Залесський, Н.Ф.Тализіна та ін.).

Здійснений аналіз психолого-педагогічних концепцій стосовно особливостей професійного аксіоґенезу майбутніх педагогів дозволив виокремити основні напрямки дослідження форм його репрезентації.

По-перше, онтологічними одиницями професійного аксіоґенезу є цінності, які на рівні індивідуальної свідомості майбутнього педагога існують як його ціннісні орієнтації (І.Д.Бех, Є.І.Головаха, А.Г.Здравомислов, В.Е.Чудновський та ін.). Дослідники тлумачать професійні ціннісні орієнтації вчителя як «соціальні цінності, які виступають для педагога в якості стратегічних цілей його діяльності, посідають визначальний щабель у мотиваційно-регулятивній системі поведінки та професійної діяльності і впливають на зміст і спрямованість його потреб, мотивів і інтересів» [4, C. 6 - 7]; як «систему інтегрованих смислових установок, що визначають ставлення до сутнісних сторін педагогічної діяльності (мети, предмету, змісту, засобів, результату, оцінки), до її суб'єктів (самого себе як особистості та спеціаліста, учнів, учнівських колективів, вчителів-колег) та рівень професійної активності і творчості вчителя, забезпечуючи його особистісне і професійне самовизначення та самореалізацію» [5].

По-друге, формування, розвиток та ефективна реалізація професійних ціннісних орієнтацій майбутнього педагога зумовлені їх концентруванням навколо мотиваційного ядра особистості. Професійний аксіоґенез відбувається тоді, коли фахівець прагне до реалізації аксіологічних вимог професії на внутрішньо-особистісному, ціннісно-мотиваційному рівні, що трансформує ці аспекти у змістову основу мотивації професійної діяльності. Зокрема, на думку Т.І. Александрової, структура професійних мотивів майбутнього педагога в ідеалі повинна відповідати гуманістичній суті і призначенню професії. Інакше «мотиваційна основа діяльності спотворюється, виникають конфлікти всередині самої особистості, оскільки необхідність виконувати певну діяльність і відсутність адекватної цій діяльності мотиваційної основи, призводить до того, що професія сприймається як нав'язана ззовні» [1, C. 6].

По-третє, внутрішні механізми мотивації можуть реалізуються через інтернальний локус контрою як «контролюючу інстанцію поведінки» особистості [2]. Для успішної професійної діяльності педагога інтернальність є надзвичайно важливою рисою і вказує на впевненість у собі, наполегливість та послідовність у досягненні мети, схильність до самоаналізу, врівноваженість,  незалежність [2]. У численних дослідженнях наголошується на тому, що із зростанням внутрішнього локусу контролю студенти-педагоги ефективніше справляються з труднощами (стресорами) навчального процесу [7].

По-четверте, всі суб'єктивні, в тому числі недієві прагнення та переваги, тенденції, смисли, цінності майбутнього педагога об'єднано у його особистісно-професійній спрямованості. У сучасних дослідженнях підкреслюється, що професійна спрямованість особистості як прояв структури і змісту смисложиттєвої концепції майбутнього фахівця, буде впливати на вибір смисложиттєвих стратегій у процесі здійснення ним професійної діяльності (І.В.Абакумова, Ю.Л.Верхова, Н.П.Максимчук, Ф. Зеєр та ін.).

По-п'яте, основою вибору смисложиттєвих стратегій майбутнього педагога є його система ставлень (К.О.Абульханова-Славська, М.В. Мясищев, Н.Н.Нікітіна). Н.Н.Нікітіна виділяє три типи ставлення до значущих аспектів професійної діяльності: до самого себе як педагога (професійний ідеал і Я-концепція вчителя); до особистості учня (конгруентне прийняття і проектування його розвитку); до педагогічної праці (визначення мети і особистісного смислу діяльності) [6, с.66]. На думку дослідниці, всі типи ставлення є взаємозалежними, але системо- і смислоутворюючими є ставлення до особистості учня.

На думку А.В. Сєрого, інтегральною категорію, що, з одного боку, іманентно властива всім формам репрезентації професійного аксіоґенезу майбутнього педагога, є його «інтенсивною» енергетичною характеристикою, а з іншого, обумовлює розгортання самого процесу розвитку, є осмисленість [8]. Як стверджують дослідники (Д.Н.Завалишина, Н.В.Кузьміна, В.Е.Чудновський та ін.), включення професійної діяльності у систему сенсожиттєвих орієнтацій забезпечує об'єктивно високу ефективність праці, творчий підхід до виконання своїх обов'язків, орієнтацію на досягнення та самовдосконалення, а також суб'єктивне позитивне ціннісно-смислове, а у найвищому варіанті прояву - сенсожиттєве ставлення до професії, яке виявляється у переживанні професійного покликання, задоволеності професійною самореалізацією та процесом фахової підготовки, високій мотиваційній готовності до майбутньої професійної діяльності.

Таким чином, здійснений аналіз проблеми особливостей репрезентації професійного аксіоґенезу майбутніх педагогів засвідчив її дискусійність. Однак дозволив нам виокремити основні здобутки теоретичних пошуків вчених, згідно з якими ціннісно-смисловий розвиток майбутнього педагога представлено інтегральними особистісними властивостями, формальним проявом яких є професійні ціннісні орієнтації; мотивація навчально-професійної діяльності; інтернальний локус контрою; особистісно-професійна спрямованість; стійка система ставлень майбутнього педагога до самого себе як фахівця, до особистості учня і до цінностей педагогічної професії (визначення мети і особистісного смислу діяльності). Інтенсивною, енергетичною характеристикою зазначених форм репрезентації професійного аксіоґенезу майбутнього педагога є осмисленість.

Література:

•1. Александрова Т.И. Мотивационно-смысловые установки личности педагога и их влияние на эмоциональное благополучие личности учащихся [Текст]: aвтореф. дис. на соиск. научной степени канд. пед. наук: спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии» / Александрова Тамара Ивановна; Дальневосточный государственный гуманитарный университет. - Хабаровск, 2006. - 16 с.

•2. Бажин Е.Ф. Метод исследования уровня субъективного контроля / Е.Ф. Бажин, С.А. Голынкина, А.М. Эткинд // Психологический журнал. - 1984 - №3. - С.152 - 162.

•3. Каминская М.В.  Профессиональное развитие учителя в процессе освоения им деятельности в системе развивающего образования: опыт теоретического и экспериментального исследования // Вестник № 11/ 2003 http://experiment.lv/rus/biblio/vestnik_11/v11_kaminskaja.htm

•4. Максимчук Н.П. Психологічні особливості становлення ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Максимчук Наталія Петрівна; НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К., 2000. - 20 с.

•5. Мартинюк О.Б. Дослідження професійних ціннісних орієнтацій вчителя як цілісної системи / О.Б. Мартинюк // Ценностные приоритеты образования в ХХI веке: Материалы Междунар. науч.-практич. конф. - Луганск, 2003. - С. 183 - 191.

•6. Никитина Н.Н. Развитие ценностного сознания учителя / Н.Н.Никитина // Педагогика. -2000. - № 6. - С. 65-70.

•7. Реан А.А. Рефлексивно-перцептивный анализ деятельности педагога [Текст] / А.А. Реан // Вопросы психологии. - 1990. - № 2. - С. 77 - 81.

•8.  Серый А.В. Осмысленное отношение к профессиональной деятельности как условие развития профессионально-значимые качества психологов-практиков / А.В. Серый // «Вестник Кемеровского Государственного Университета». - №2 (22). - Кемерово: «Компания Юнити», 2005. - С. 160 - 164.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>