XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чайка-Петегирич Л.Б. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

викладач кафедри економіки Чайка-Петегирич Л.Б.

Дрогобицький  державний педагогічний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Сьогодні населення України постійно відчуває на собі сукупний вплив економічної, фінансової, демографічної, соціальної криз, які підсилюють одна одну і гальмують вихід нашої держави на шлях суттєвого підвищення якості життя і сталого господарського розвитку. Традиційний підхід до регулювання міграції, що на практиці реалізується як прагнення або спроба розв'язувати проблеми в окремих сферах суспільного життя, часом нехтуючи системністю та комплексністю підходів, не може бути достатньо ефективним за умов розвитку України як цілісного державного утворення. Саме тому  дослідження основних елементів міжнародних міграційних процесів, аналіз різних підходів до їх регулювання, визначення впливу стану економіки та соціальної сфери на динаміку і обсяги міжнародної трудової міграції в Україні, вивчення та імплементація міжнародного досвіду набувають актуального значення.

Державну міграційну політику доцільно аналізувати як органічну сукупність політичних, економічних, адміністративних, правових, соціальних принципів, форм, методів, інструментів і важелів, які використовуються державою та її представниками для здійснення оптимального регулювання міжнародної міграції вітчизняної робочої сили.

Розроблено нову модель державного регулювання міграції як процесу детермінації людського вибору, яка ґрунтується на вільному виборі місця праці і проживання, відповідних механізмах адаптації територій різного рівня до міграційних процесів і передусім з урахуванням економічних інтересів мігрантів, підприємств і фірм, регіонів і держави. Її реалізація передбачає необхідність постановки нових завдань для національної та регіональної політики України в галузі трудової міграції. Зокрема, до них віднесено необхідність оптимізації міграційних потоків, тобто таких їх розмірів, структури, інтенсивності та спрямованості, які найбільшою мірою сприятимуть соціально-економічному розвитку не тільки окремих регіонів, але й  країни в цілому, а також будуть відповідати інтересам мігрантів, регіонів і держави; усунення умов, які призводять до дискримінації поводження з українськими громадянами на ринках праці зарубіжних країн; пом'якшення соціальних наслідків від скорочення кількості робочої сили в деяких регіонах України, спричинених трудовою міграцією; регулювання діяльності посередників, які надають послуги з працевлаштування українських громадян за кордоном

          На ефективність регулюючих заходів міграційної політики і на загальнодержавному, і на регіональному рівні значною мірою впливає ступінь розвитку нормативно-правової бази, що передбачає здійснення організаційно-правового забезпечення процесу регулювання внутрішніх і зовнішніх міграцій населення. На основі аналізу наявної системи нормативно-правового регулювання міграційних процесів в Україні, зроблено висновок про те, що важлива роль має бути відведена дотриманню таких умов: а) виконання міжнародних правових норм регулювання міжнародного руху і міграційних переміщень населення; б) вивчення міждержавних правових норм щодо регулювання міграційних процесів; в) подальша розробка і вдосконалення міграційного законодавства України.

Невирішеність низки організаційно-правових і економічних питань в галузі зовнішньої трудової міграції породжує негативні наслідки, а саме: 1) відплив за кордон представників дефіцитних професій; 2) зростання масштабів нелегальної трудової міграції і, як наслідок, з одного боку, втрати валютних надходжень від трудових  емігрантів, з другого - перетворення місць дислокації іноземних працівників у криміногенні зони; 3) соціальна незахищеність громадян, які працюють за кордоном. Вони можуть бути усунені лише за умов вироблення чіткого механізму їх подолання.

Принципове значення для України має створення пріоритетних умов мігрантам, що повертаються, для інвестування в сферу економіки. З цією метою доцільно створити спеціальну структуру, що буде займатися консультуванням, інформаційним забезпеченням мігрантів, поданням їм конкретної допомоги.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>