XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чередніченко Ю.Г. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ВОДОЮ ПИТНОЇ ЯКОСТІ

Чередніченко Юлія Григорівна

ДУ «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку НАН України»

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ВОДОЮ ПИТНОЇ ЯКОСТІ

 Законом України "Про питну воду та питне водопостачання"  визначено пріоритетність питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування.

Питна вода нормується згідно Державних санітарних правил  і  норм "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". Вимоги цього ДСанПІНУ обов'язкові для всіх органів, установ та організацій та закладів незалежно від форм їх власності, посадових осіб та громадян, причетних до забезпечення водою населення України. Якість води для задоволення питних потреб населення нормується за мікробіологічними, паразитологічними, токсикологічними, органолептичними, радіаційними показниками та показниками фізіологічної повноцінності мінерального складу (загальна мінералізація, жорсткість, лужність тощо). Залучення значних обсягів води у господарський обіг, їх забруднення і безповоротні втрати, великомасштабне перетворення ландшафтів порушили природну рівновагу екосистем, призвели до погіршення якості води поверхневих джерел багатьох регіонів нашої держави.

Питне водопостачання країни майже на 80 відсотків забезпечується за рахунок поверхневих вод. Якість води у поверхневих водних об'єктах є вирішальним чинником санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Перш ніж потрапити до споживача, вода проходить ряд технологічних процесів водопідготовки - освітлення, фільтрація та знезараження. В системах комунального водопостачання застосовують різні методи знезараження води. Однак, до сьогодні зберігається можливість виникнення хвороб, пов'язаних з споживанням населенням питної води, що містить віруси та простіші. Спроби підвищення надійності знезараження води у відношенні цих мікроорганізмів шляхом збільшення доз хлору приводить до утворення небезпечних для здоров'я людини хлорорганічних сполук [1].

Реальними практичними методами, що мають необхідний потенціал знезараження води і такими, що пройшли перевірку на діючих крупномасштабних спорудах водопідготовки, є хлорування, озонування, обробка двооксидом хлору та УФ-опромінення [2].

Разом з тим застосування нових способів знешкодження стічних вод, найчастіше капіталомістких, погіршує техніко-економічні показники основного виробництва, тому що витрати на ці заходи окремо не фіксуються і не калькулюються, а  лягають додатковими витратами на випуск кінцевого продукту виробництва.

Найбільш популярним на сьогоднішній день є вживання бутильованої води, однак і в цьому випадку присутня проблема якості фасованої води.  Погіршення якості питних фасованих вод, а саме - прояви токсичних і генотоксичних властивостей - можуть бути спричинені різними факторами: якістю вихідної води (перевищення припустимих концентрацій токсичних речовин і рівнів радіоактивного забруднення); використанням певних технологій водопідготовки, впливом тари; продуктами життєдіяльності мікроорганізмів, тривалістю й умовами зберігання води, не виключена і фальсифікація продукту [3].

Проте,  існує зовсім інший підхід до вирішення проблеми - очищення води перерахованими вище методами та вживання бутильованої води лише  тимчасові заходи спрямовані на реалізацію права кожної особистості доступу до води питної якості. Замість того щоб спрямовувати свої зусилля на недопущення антропогенного забруднення біосфери, суспільство обрало найпростіший, здавалось би найбільш раціональний, а насправді стратегічно хибний, самовбивчий шлях: очищати не всю забруднену воду, а лише ту, що потрібна для задоволення власних потреб, забувши, що не можна покращувати свій добробут, погіршуючи існування інших істот.  Черговий сумний висновок: що більше ми забруднюємо поверхневі водойми, то більше ступенів різноманітних технологічних процесів доводиться застосовувати при її підготуванні, що більше тих ступенів, то далі від бажаних природних властивостей якість отриманої питної води конче потрібної людині для здорового життя [4].

В кінцевому підсумку слід зазначити, що необхідно жорстко контролювати показники збільшення скидів окремих хімічних елементів та забруднюючих речовин, які  і визначають якісний стан поверхневих джерел.  На забезпечення доступу до питної води всіх верств населення незалежно від майнового статусу та захист здоров'я нації мають  бути спрямовані зусилля  громадськості, учених та  виробників.

Література:

•1.  Гончарук В.В. Современное состояние проблемы обеззараживания воды / В.В. Гончарук, Н.Г. Потапченко  // Химия и технология воды. 1998. - №2. - C.25-30.

•2. Костюченко С.В. УФ-излуче ние для обеззараживания питьевой воды из поверхностных источников  / С.В. Костюченко, С.В. Волков,
А.В. Якименко, С.Ю. Шишов, В.Н. Плятнер, А.Н. Стрелков, А.Д. Смирнов // Сб. науч. труд. НИИ ВОДГЕО. - М.: НИИ ВОДГЕО, 2005. - С.12-16.

•3. Гончарук В. Комплексна оцінка якості фасованих вод/ В.Гончарук, В.Архипчук, Г.Терлецька, Г. Корчак // Вісник НАН України. - 2005. -
№3. - С. 47-58.

•4. Гвоздяк П. Методи водопідготовлення: імперативи еволюції та біохімія води / П.Гвоздяк // Вісник НАН України. - 2010. -
№2. - С. 14-17.

 

Voda2025@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>