XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Черевко О.О. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Черевко О.О., аспірант

Черкаський державний технологічний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Завдання забезпечення стрімкого соціально-економічного розвитку України, який має вивести її на рівень найбільш розвинених країн Європи в умовах сьогодення істотно ускладнюється через світову фінансово-економічну кризу, яка призвела до низки катастрофічних наслідків, зокрема, згортання, а у деяких випадках навіть остаточне припинення виробництва, стрімке знецінення національної валюти, різке зниження рівня життя населення тощо [1, с. 78]. Разом із тим, досвід виходу із трансформаційної кризи середини 90-х років свідчить, що об'єктивно країна має всі передумови для подолання її негативних наслідків. Водночас, накладання хвиль трансформаційної та фінансово-економічної криз призвели до загострення її проявів, відтак стало зрозумілим, що вийти з мінімальними втратами із даної ситуації не вдасться. Відтак, мова йде про необхідність розробки стратегічного плану дій та своєчасного, адекватного та консолідованого реагування керівництва країни та її регіонів на світові виклики.

Особлива увага повинна бути сконцентрована на забезпеченні ефективності використання продуктивних сил держави та їх регіонів на основі раціоналізації. Досвід країн світу, що ведуть ощадливу ресурсовідтворювальну політику свідчить, що головна передумова закономірного розвитку національного господарства - забезпечення відтворюваності продуктивних сил. Тривале споживацьке використання ресурсів, що мало і продовжує мати місце в Україні дає змогу очікувати, що досягнути збалансованого розвитку виробничо-економічних систем можливо лише на довгостроковій основі.

Для України можливо два основних напрями розвитку майбутніх подій: перший - оптимістичний - передбачає кооперацію зусиль всіх суб'єктів економіки країни та її регіонів з метою подолання наслідків кризи та створення вітчизняного конкурентоспроможного національного господарства; реалістичний, який передбачає еволюційний поступ регіонального розвитку та країни в цілому, що передбачає сповільнення перетворень.

Оптимістичний варіант може бути здійснений при вирішенні, як мінімум, таких трьох проблем: створення нової системи соціального партнерства; розвиток добросовісної ринкової конкуренції; посилення регулюючої ролі держави економічними процесами.

Вирішення першої проблеми є невідкладною задачею, яка визначає подальшу долю України, особливо в частині встановлення соціальної справедливості, вирівнювання умов життя людей. В умовах сьогоднішньої надзвичайно великої диференціації населення за доходами як екстрений антикризовий захід доцільно здійснити перерозподіл сукупного особистого доходу за допомогою прогресивного оподаткування високодохідних груп і трансфертів незаможним [2, с. 123]. Крім того, необхідне вирівнювання споживання нематеріальних послуг між регіонами, вживання заходів для розвитку соціальної інфраструктури в депресивних регіонах, зокрема в Черкаській області, де найважливішою задачею є розширення сфери дії академічної науки, наукової діяльності в освітніх установах, формування підприємницького і неприбуткового секторів науки. Багато що належить зробити в сферах освіти, охорони здоров'я і культури.

Вирішення другої проблеми безпосередньо стосується інтересів економіки Черкаської області. Особливо актуальною для області є проблема формування ринкової інфраструктури. В даному випадку виникає маса невирішених задач, починаючи від виробничої сфери і закінчуючи соціальними послугами. Одними із найбільш стримуючих сфер створення ринкової інфраструктури є слабо розвинені засоби зв'язку і транспортне господарство. Тому ми маємо право сподіватися на пожвавлення будівництва доріг і поповнення транспортними засобами як за рахунок місцевих бюджетів, так і за рахунок коштів державного бюджету.

Особливе значення для області має вирішення третьої проблеми. По-перше, загальне оздоровлення суспільного життя, зняття надзвичайної напруженості в економічній діяльності шляхом наведення елементарного правового, економічного і фінансового порядку, очищення від корупції і кримінальних структур позитивно вплине на розвиток економіки регіону.

По-друге, усунення завищеного курсу цін на сировину і матеріали, енергетичні ресурси, відновлення природного ходу формування цін на кінцеву продукцію промисловості та інших галузей економіки дозволить у значних обсягах одержати додатковий прибуток.

По-третє, встановлення паритету цін між продукцією сільського господарства і продукцією промисловості створить умови для рентабельної роботи, отримання коштів не тільки на просте, але й на розширене відтворення агропромислового комплексу. Це надзвичайно важливо для економіки області. Справа в тому, що за останні роки індустріальним технологіям сільського господарства Черкащини завдано величезного збитку, тому однією з першочергових програм може стати програма відновлення науково-технічного потенціалу сільського господарства області.

По-четверте, з'явиться можливість активізувати формування внутрішнього ринку, змінити механізм екстенсивного типу відтворення продуктивних сил Черкаського регіону на інтенсивний, інноваційний тип відтворення, який дозволить здійснити перебудову продуктивних сил галузей економіки на якісно новій технологічній основі.

По-п'яте, стане можливим залучити в процес перетворення економіки організаційні соціальні та інформаційні інфраструктури, які дозволять інтенсифікувати процеси перебудови продуктивних сил, перехід до стійкого зростання економіки.

Разом із тим, виникають певні сумніви щодо спроможності економіки України і органів влади слідування подій за оптимістичним варіантом. У той же час, навряд чи буде можливим здійснювати реформи за колишнім курсом. По-перше, доведеться зважати на громадську думку, що відкидає існуючі методи ведення реформ. По-друге, нині зрозуміло, що подальше продовження нинішнього падіння продуктивності праці призведе до розвалу економіки країни і України як цілісної держави. По-третє, розгул корупції й криміналу став загрозою існування не тільки економічного життя країни, але й політичного. Враховуючи все це, можна припустити, що реалістичний варіант, очевидно, здійснюватиметься в розрізі рішення трьох тих же проблем оптимістичного варіанта, однак в дещо скороченому, більш сповільненому темпі.

Література:

•1.     Варналій З.С., Мокій А.І., Новікова О.Ф., Романюк О.Ф., Романюк С.А. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / Національний ін-т стратегічних досліджень / З.С. Варналій (ред.). - К. : Знання України, 2005. - 498с.

•2.     Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, О.М. Лижник. - К.: „Міленіум", 2003. - 403 с.

e-mail: irynamyndra@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>