XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Черкаська Г.І., Кравченко Ю.М. МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Черкаська Г.І., старший викладач кафедри фінансів

Кравченко Ю.М., студентка

Донбаський державний технічний університет

  МІЖНАРОДНИЙ ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

З розвитком ринкових відносин у країнах з перехідною економікою зростає значення лізингу для суб'єктів господарювання як нового перспективного методу інвестування. Актуальність розвитку лізингової діяльності в України полягає у необхідності технічного переоснащення та оновлення основних фондів існуючих підприємств, запровадження нових результатів в межах НДДКР у процес виробництва, а також у потребі розширення матеріально-технічної бази малих та середніх підприємств у рамках програм розвитку малого та середнього бізнесу.

В останні роки набув розповсюдження міжнародний лізинг, який за підсумками світової практики в сфері здійснення міжнародних лізингових операцій досить позитивно впливає на внутрішнє законодавство держав. Міжнародною лізингова операція вважається в випадку, якщо майно або платежі перетинають державні кордони, угода, по якій лізингодавець купує обладнання у національного підприємства, а після цього передає його іноземному підприємцю за кордон, називається експортним лізингом. Якщо обладнання купується в іноземної фірми і передається для використання вітчизняному підприємцю, угода називається імпортним лізингом.

Серед вітчизняних дослідників проблем лізингу слід назвати Н.Внукову, А.Загороднього, О.Луб'яницького, Л.Мельника, В.Міщенка, А.Мокія, Н.Слав'янську, Ю.Сосюрка, В.Трача, Т.Унковську, А.Фукса, Г.Холодного, Н.Васільєва, В.Горємикіна, В.Газмана, Е.Кабатова та інших. В опублікованих працях українських та зарубіжних вчених не знайшли достатньо повного висвітлення явища і проблеми, пов'язані із теоретичним обгрунтуванням міжнародного лізингу як інструменту активізації інвестиційного процесу в умовах ринкової трансформації економіки.

У більшості країн, де використовують лізингові операції, були створені національні лізингові асоціації для захисту ін­тересів лізингових компаній та розвитку лізингового бізнесу. На трьох континентах національні асоціації лізингових ком­паній для того, щоб представляти лізингову галузь на міжнародному рівні, взаємодіяти з іншими міжнародними органі­заціями, проводити форуми та дискусії, накопичувати знан­ня в галузі лізингу, заснували регіональні організації. В Азії - це Аsialeanse (Аsіа Lеаsing Аssociations) - Азіатська лізинго­ва асоціація - з секретаріатом у Сінгапурі, заснована в 1982 р. У Південній Америці - Fеlаlease (Lаtin-Аmеrісаn Leasing Fеdеrаtіоn) - Латиноамериканська лізингова федерація - з секретаріатом у Мексиці, заснована в 1983 р. В Європі - Lеаsеurope (Еurореаn Fеdеrаtіоn оf Еquipment Leasing Соmpany) - Європейська федерація компаній, що займа­ються лізингом обладнання - зі штаб-квартирою в Брюсселі, заснована в 1972 р. У 1984 р. ці три асоціації, а також лізинго­ві компанії США та Австралії заснували World Leasing  Council - Світову лізингову раду. Lеаseurope - це перша регіональна асоціація лізингових компаній, яка зараз об'єднує асоціації лізингових компаній 26 країн та більше ніж 1200 лізингових компаній. Щорічно Lеаsеurope публікує річні звіти, в яких надається інформа­ція про ситуацію на лізингових ринках у країнах-членах да­ної організації, про події та досягнення асоціації у звітному році, річні звіти технічних комітетів, інформація про націо­нальні асоціації, а також статистичні дані з лізингових опе­рацій. Про­тягом останніх років були створені асоціації лізингових ком­паній у країнах колишнього СРСР та колишніх соціалістичних країнах. Деякі з них увійшли до Lеаsеurope, наприклад асоціації Чехії, Естонії, Угорщини, Польщі, Словаки, Сло­венії, України, Узбекистану. Тому, незважаючи на економі­чний спад у країнах колишнього СРСР та інших країнах Центральної та Східної Європи, вважається, що саме цей європейський регіон має великий потенціал у розвитку лі­зингової індустрії.

Іноземним практичним досвідом для розвитку лізингу в Україні є досвід східноєвропейських країн, які мають з Україною спільні риси розвитку. В цьому відношенні показником є Польща, де так само, як і в нашій країні, лізингові операції здійснюються спеціалізованими компаніями, які підконтрольні банкам. Але їхня форма організації лізингу має ряд суттєвих переваг:

- лізингова фірма, що контролюється банком, отримує можливість залучати пільгові кредити для розширення своєї діяльності, по яким звичайно фінансується власна діяльність банку;

- банки мають у своєму розпорядженні великі можливості по встановленню справжньої платоспроможності лізингоодержувача. Це дозволяє даному типу лізингових компаній приймати рішення на підставі більш достовірної інформації;

- взаємодія лізингової компанії і банку дозволяє використовувати широкий спектр інструментів оптимізації комерційної діяльності. Одним із таких інструментів, широко практикованих у Польщі, став форфейтинг. У даному випадку переуступка орендодавцем прав по отриманню платежів від орендодавця банку за поставлене раніше устаткування суттєво полегшує останньому розпорядження заставним майном орендодавця;

- банки вбачають у застосуванні лізингової схеми фінансування не стільки можливості розширення спектра надання послуг, скільки вихід із нинішньої ситуації з кредитуванням. Вихід цей - у поступовому нарощуванні обсягів лізингових операцій, які витісняють менш надійно забезпечені, а тому більш ризиковані інвестиційні кредити. В першу чергу, банками передбачається використання фінансового лізингу.

Інтерес фінансових установ до цього ринку пояснюється просто: лізинг зазвичай дорожчий за кредит. Лізингова схема відрізняється від кредитної - лізингові компанії оперують таким поняттям, як подорожчання предмета лізингу. Це подорожчання в різних компаніях коливається від 5 до 15% на рік. Якщо перевести його у звичайні банківські відсотки, то вийде, що навіть у деяких лідерів ринку вартість лізингу становить понад 30% річних. Водночас кредит на придбання автомобіля обійдеться у 17-25% річних.

Крім вищої вартості у лізингу є ще кілька переваг з погляду заробітку. По-перше, лізингові компанії (як фінустанови, що не залучають кошти населення) регулюються поблажливіше, ніж банки. По-друге, лізинг дає можливість охопити значно ширше коло клієнтів. Через брак заставного майна банкіри неохоче позичають малому та середньому бізнесу - сегменту, що має найбільші перспективи та стрімко розвивається. У розвинених країнах з такими клієнтами прийнято співпрацювати саме через лізинг - в Європі ним охоплені 40% підприємств малого та середнього бізнесу.

Переваги лізингових операцій для клієнтів наступні:

- лояльність та оперативність - до платоспроможності покупця обладнання лізингодавці висувають менші вимоги, ніж банки. Страхування майна включається до лізингових платежів, а заставою у цьому випадку виступає сам предмет лізингу. Додаткова застава зазвичай не вимагається;

- придбання майна через лізинг звільняє покупця від необхідності укладати безліч договорів: кредиту, купівлі-продажу майна, страхування, застави. У банку заяву на придбання в кредит авто розглядатимуть не менш ніж два тижні, лізингові ж компанії обіцяють поставку замовленого майна протягом тижня після подачі всіх документів. Найчастіше саме завдяки оперативності та менших вимог до документації лізинговим компаніям вдається переманити у банків покупців дорогого обладнання - підприємства з високою рентабельністю, для яких різниця між вартістю банківської позики та лізингу в 5-10% річних не є принциповою;

- сервіс - крім фінансування купівлі майна лізингові компанії забезпечують низку додаткових послуг. Приміром, клієнту, який придбав у лізинг автомобіль, лізингова компанія організовує реєстрацію його у МРЕВ, щорічне проходження техогляду, оплату транспортного податку, ремонт автомобіля, заміну шин тощо. Інакше кажучи, бере на себе частину виробничих витрат на обслуговування придбаних основних засобів. Ще одна приваблива риса лізингової схеми - у разі потреби підприємство може без зайвих клопотів повернути майно.

У розвинених країнах капітальні інвестиції у виробництво значною мірою здійснюються за допомогою лізингу. У країнах Європейського Союзу, за даними Світового банку, через лізинг здійснюється 15-30% інвестицій в основні фонди. В Україні ця цифра становить 1,2%. При цьому для промислового сектору економіки цей показник близький до нуля, оскільки понад 80% усіх активів, наданих у лізинг, припадає на транспортні засоби, які використовуються переважно підприємствами транспортної, торговельної та інших галузей.

За останні роки кількість зареєстрованих в Україні лізингових компаній подвоїлася - трохи більше ста. На ринку активно працюють такі компанії, як українсько-швейцарське спільне підприємство «Українська фінан­сова лізингова компанія» (м. Київ), лізингова компанія «Лізинг-нерухомість» (м. Луцьк), фінансово-лізингова компа­нія «Електрон-лізинг» (м. Львів), державне підприємство «Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія», «УКРАГРОЛІЗ» (м. Київ), командитне товариство «Лізинго­ва компанія «Укрінтерлізинг» (м. Львів), лізингова компанія «Сокіл-транс-лізинг» (м. Львів), ТОВ "ОПТИМУС ЛІЗИНГ" (м. Київ), а також лізингові компанії банків «Аваль-лізинг» та «Укрексімлізинг», Харківська регіональна лізингова компанія,  французький Societe Generale (придбав найбільшу компанію з лізингу автотранспорту), BNP Paribas (придбав УкрСиббанк з лізинговою компанією), австрійський Raiffeisen International (купивши Аваль, вирішив створити дочірню лізингову структуру), скандинавська фінансова група SEB (придбала банк «Ажіо» і заснувала лізингову компанію «Ажіо-лізинг»). Охоче долучаються до лізингових схем і виробники обладнання й транспорту. Багатьом з них саме співпраця з лізингодавцями дозволяє суттєво збільшити обсяги продажу. Peugeot та Scania реалізують авто в Україні через дочірні лізингові компанії «Ілта» та «Сканія Україна», а лізингова компанія «Дуац» є офіційним постачальником в Україні автомобілів Volkswagen та Audi.

Компанія Scania Credit AB (Швеція), надає послуги з міжнародного фінансового лізингу в тому числі і в Україні. Договір лізингу укладається в євро та сплачується в євро безпосередньо до компанії Scania Credit AB. Фінансується нерозмитнена вартість техніки, тобто лізингоодержувач має сам та за свій власний рахунок провести повне розмитнення даної техніки. Умови лізингу наступні: строк лізингу - 1-4 роки (нова техніка), 1-3 роки (техніка, що використовувалась), авансовий платіж - 15-30% від нерозмитненої вартості, щорічне подорожчання 5-7% від вартості, залишковий (викупний) платіж- 4% від вартості. В кожному окремому випадку умови лізингу залежать від багатьох факторів (платіжна історія, специфікація техніки, фінансовий стан компанії-лізингоодержувача,  строку лізингу тощо) та є предметом переговорів.

Лізингові послуги, на відміну від банківських кредитів, ще не встигли стати популярними серед українських підприємців (обсяг лізингових угод в Україні становить 0,2% ВВП, а в країнах ЄС - 2%), тому банківські установи розвивають цей напрям не поспіхом. Велика ємність ринку за досить незначної кількості конкурентів - основна причина, що спонукала банк розвивати лізингові послуги.

На сьогоднішній день можна стверджувати, що лізинг - вигідний інструмент інвестиційної політики, який має велике значення для розвитку виробництва у період занепаду, та ефективний зaciб стимулювання науково-технічного прогресу, i розвитку національної економіки.

Використання міжнародного лізингу як методу залучення інвестицій в економіку України є особливо корисним в сучасних умовах дефіциту капітальних вкладень за рахунок власних коштів підприємств, відсутності необхідної державної підтримки, недостатнього обсягу прямих іноземних інвестицій, обмеженого доступу до довгострокових кредитних ресурсів. Таким чином, лізинг може стати дієвим чинником стимулювання притоку інвестицій в основний капітал та економічного зростання цих країн в цілому.

Лізинг дозволяє ефективно погоджувати інтереси виробників і споживачів, банків і лізингових компаній. Отже, незважаючи на цілий комплекс проблем, український лізинг розвивається, накопичує досвід, і позитивно впливає на активацію інвестиційної діяльності.

Таким чином, необхідно на державному рівні, підтримувати розвиток інституту лізингу та вчасно вирішувати проблеми, що виникають на шляху його впровадження.

Література:

1. Білоус А. Лізинг у світовій економіці // Світова економіка й міжнародні відносини. - 2005. - № 12. - 122 с.

2. Рябоконь Л. Міжнародний лізинг як спосіб залучення інвестицій в економіку України // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Можливості лізингу для розвитку підприємництва в Україні». - Тернопіль, 2007;

3. Вартовий В.А. Міжнародний лізинг як ефективний інструмент зовнішньоекономічних відносин // Зовнішньоекономічні зв'язки. - 2005. - № 6. - 36 с.

4. http://www.lease.com.ua/ - сайт компанії «Євро Лізинг»

5. http://panta-leasing.com.ua/ - сайт ТОВ «Панта Рей Систем»

 

e-mail:  fn05_KravchenkoY@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>