XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чернікова О.В. ОЦІНКА УМОВ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ

Старший викладач Горлівського інституту МАУП

Чернікова О.В.

Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

ОЦІНКА УМОВ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ

Постановка проблеми. Більшості організацій у своїй діяльності необхідно вирішувати завдання немислимі без транспортного забезпечення. Транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки України. Ефективне управління транспортною системою та включення її у європейську та світову транспортні мережі сприяє вирішенню найважливіших завдань сьогодення та дозволяє збільшити обсяги міжнародних перевезень. Транспорт є рівним чином фактором політичного розвитку у зовнішньому та внутрішньому вимірах, інструментом реалізації національних інтересів, забезпечення гідного місця країни у світовій господарській системі [2]. Діяльність підприємств транспорту протягом останніх років характеризується достатньо стабільним та стійким розвитком. Проте роль ефективного управління незмінно росте, що зумовлює необхідність її детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти розвитку транспортної галузі України, оцінка умов і тенденцій цього розвитку були предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: Галабурда В.Г., Громова М.М., Диканя В.Л., Зеркалова Д.В. [1], Пащенко Ю.Є., Персіанова В.О., Сича Є.М., Цветова Ю.М, Яцківського Л.Ю[1]. Проте різні точки зору, які представлено в цих роботах, породжують все більше дискусійних питань. Тому дана проблема вимагає глибшого вивчення.

Мета дослідження полягає в вивченні транспортної галузі як одного із провідних компонентів структури економіки України на етапі її інтеграції до світового господарства, оцінці стану транспортної галузі та виявлення загроз вітчизняній економіці за умов неналежного управління транспортним комплексом, а також визначення тенденцій розвитку транспортної інфраструктури з огляду на її значення у процесі реалізації національних економічних інтересів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль і значення дослідження теоретичних та практичних аспектів процесу формування системи управління транспортними підприємствами постійно зростає, у зв'язку з тим, що специфіка управління цією сферою економіки пов'язана з її значущістю для розвитку економіки України. Раніше транспорт здебільшого відігравав забезпечувальну роль для різних галузей економіки, а на сучасному етапі він став однією із важливим передумов їх зростання. Тому в умовах інтенсифікації відносин між Європою та Азією, поглиблення інтеграції міжнародної транспортної інфраструктури, проблема формування системи управління транспортною системою, яка була б конкурентоспроможною, стала надзвичайно важливою, а від її вирішення залежать темпи розвитку сучасної економічної системи господарювання.

Параметри транспортної системи та основні фактори організації її менеджменту багато в чому визначають одну з найважливіших галузей національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації економіки, розвитку зовнішньоторговельної діяльності, задоволення потреб населення і господарського виробництва в перевезеннях, захисті економічних інтересів України [3].

Загальне управління транспортом здійснювало Міністерство транспорту та зв'язку України, положення про яке затверджене Указом Президента України від 27 серпня 2004 року № 1009.

Зараз Міністерство інфраструктури України (утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства транспорту та зв'язку України) є правонаступником Міністерства транспорту та зв'язку України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мінінфраструктури є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення впровадження державної політики в галузі автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту (далі - галузь транспорту), у сферах навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, надання послуг поштового зв'язку, телекомунікації, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.

Водночас до складу функціональної структури управління транспортної галузі входять наступні елементи.

Департамент державної політики в галузі залізничного транспорту (Укрзалізниця) є органом управління залізничним транспортом загального користування, підвідомчим Мінінфраструтури. Положення про Укрзалізницю затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 262.

Укрзалізницю очолює генеральний директор, який призначається відповідно до законодавства України.

Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс) є урядовим органом державного управління у галузі автомобільного транспорту і діє у складі Мінінфраструктури та йому підпорядковується (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000 р. № 586).

Головну держану інспекцію на автомобільному транспорті очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра інфраструктури.

Державна адміністрація морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот) є урядовим органом державного управління в галузі морського і річкового транспорту, який діє у складі Мінінфраструктури та підпорядковується йому (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000 р. № 584)

Державна авіаційна служба України (Укравіатранс) є урядовим органом державного управління, який діє у складі міністерства та йому підпорядковується .

Укравіатранс очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра інфраструктури. Схему загальної структури управління транспортною галуззю можна більш детально подивитись на рис.1.

image00119.png

Рис. 1. Загальна структура управління транспортною галуззю України

 

Обласний рівень управління зазначеною галуззю представлен галузевими управліннями: в залізничній галузі це 6 територіальних управлінь за регіонами, в автомобільному транспорті це автотранспортні управління в областях, для водного виду транспорту - органи управління морським і річним транспортом.

Довгий час організаційні структури управління на транспорті встановлювалися переважно емпіричним шляхом і фіксувалися у відповідних галузевих інструкціях. Як і само транспортне виробництво, структури управління складалися десятиліттями під впливом умов і вимог практики, по суті, безперервно уточнювалися і коригувалися [4].

Треба відмітити, що присутність України на світовому ринку транспортних послуг на сучасному етапі ускладнена.

Питома вага транспортних послуг у валовому внутрішньому продукті України складає близько 12%, вартість основних виробничих фондів - 14,8%, зношеність яких складає біля 80%, кількість працюючих в галузі - 5,6% від загальної чисельності працівників, зайнятих в економіці країни.

За роки незалежності в Україні значно (на 1141 км, або майже на 5 %) скоротилася експлуатаційна довжина залізничних колій, проте зросла частка електрифікованих шляхів з 35,6 % у 1990 р. до 44,9 % у 2009 р. З понад 4 тис. км водних шляхів до 2,15 тис. зменшилась довжина річкових водних артерій, що використовуються для перевезення вантажів і пасажирів. Нині вони представлені переважно довжиною русла Дніпра та Дунаю. Зростає загальна довжина автомобільних доріг (хоча у 2009 р. вона скоротилася проти 2008 р. майже на 7 тис. км, а обсяг введення в дію зменшився зі 111 до 20 тис. км) та підвищується частка доріг з твердим покриттям (за 1990-2009 рр. з 93,7 % до 97,8 %). Разом з тим, дуже повільно зростає довжина доріг, які віднесені до автобанів, або мають першу чи другу категорію. На сьогодні в Україні є лише 280 км швидкісних автомобільних доріг, що відповідають усім міжнародним нормам. Це автомагістраль Київ-Бориспіль та, на окремих ділянках, дорога Київ-Одеса. Частка доріг І та ІІ категорій по Україні становить близько 9 %, з них лише 2,2 тис. км побудовані за параметрами І категорії.

Обсяги вантажних перевезень наземним транспортом за роки незалежності скоротилися у 2-4 рази (водним - у понад 10 разів), причому найбільшим спадом відрізняються 1996-2000 рр., а з 2001 р. спостерігалося певне зростання (в основному, до 2007 р.), а потім - знов скорочення, обумовлене проявом фінансово-економічної кризи. За 2009 р. підприємствами транспорту перевезено 1 млрд 625 млн т. вантажів, що становило 82,4 % від обсягу перевезень вантажів за 2008 р. Вантажообіг становив 395,7 млрд ткм, що склало 77,9 % від обсягу 2008 р. Вантажообіг залізничного транспорту знизився на 23,7 %, на всіх залізницях. Зменшення вантажообігу відбулося також на автомобільному транспорті на 10,4 %, трубопровідному - на 21 %, річковому - на 37,7 %, морському - на 54 %.

У перевезеннях пасажирів виявляється менш помітна диференціація по роках досліджуваного періоду - тут обсяги перевезень скорочуються практично невпинно, з великим провалом у 1996-2001 рр.

У зв'язку з цим аналіз системи менеджменту транспортної галузі України виступає як дуже актуальний напрям дослідження в сучасній економіці.

Відтак для організації менеджменту транспортної галузі головним напрямом повинна стати тенденція підвищення ефективності діяльності, подальшого розвитку та технічного переозброєння, регулювання і диспетчеризація вантажопотоків, комплектація парку літаків, стимулювання і тісної взаємодії усіх видів транспорту, удосконалення взаємодії з іншими галузями народного господарства, використання нових інформаційних і комунікаційних технологій транспортування інформації, зміна концепції підготовки кадрів для галузі, розробка системи атестації робітників галузі, розробка науково - технічної політики, розробка законодавчої бази державно - приватного партнерства у формі концесії для покращення стану доріг, вдосконалення контролю за системою тарифів.

Висновки. У процесі дослідження було виявлено недоліки сучасної системи управління транспортними підприємствами, а саме: невідповідність системи управління її відомчої підпорядкованості, низький рівень міжгалузевої координації між різними видами транспорту, високий моральний і фізичний рівень зносу основних фондів, слабка інформаційна взаємодія з різними галузями економіки, що зумовило пошук нових підходів до формування системи управління транспортними підприємствами, яка повинна бути не тільки ефективною, але й конкурентоспроможною. Транспортній системі України характерна горизонтальна організаційна структура, де крупні підрозділи діляться на більш маленькі, впритул до лінійних. Начальник підрозділу несе повну відповідальність перед начальником вищої ланки за усю роботу даного підрозділу.

Сталість та деяка консервативність організаційної системи характеризується також низкою недоліків, серед яких одним з головних є недостатня відповідність використовуваного теоретико - методичного апарату новим прогресивним підходам, що розкривають істотні джерела підвищення ефективності функціонування системи.

Література:

•1.  Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. - К.: Арістей, 2007. - 458 с.

•2.  Іксарова Н.О. Транспортна інфраструктура як компонент економічної безпеки України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_36/Zmist/6PDF.pdf.

•3.  Менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. -К. : МАУП, 2007. - 816 с.

•4.  Менеджмент на транспорте: Учебное пособие для студ. высш.учеб. заведений/ Н.Н. Громов, В.А. Персианов, Н.С. Усков и др.; Под общ. ред. Н.Н. Громова, В.А. Персианова. - Москва.: Издательский центр «Академия», 2003.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>